Anställningsavtal

Personalen är hörnstenen i de flesta företag – arbetsgivare bör därför alltid fästa särskild uppmärksamhet vid sina anställningsavtal. Med Docues anställningsavtalsmall kan du vara säker på att ert företags anställningsavtal uppfyller standardnivån på den svenska arbetsmarknaden.

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Lisätietoa asiakirjasta

Ett skriftligt anställningsavtal är utgångspunkten

Ett anställningsavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan en arbetsgivare och en anställd. Anställningsavtalet ska innehålla alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen, såsom anställningsform, arbetsuppgifter och lön. Det rekommenderas alltid att arbetsgivaren tar fram ett skriftlig anställningsavtal som båda parterna undertecknar innan anställningens början. Anställningsavtal kan också ingås muntligen, men då är arbetsgivaren likväl skyldig att ge den anställda skriftlig information om de centrala anställningsvillkoren senast en månad efter att anställningen inletts, vilket lätt kan leda till olika uppfattningar om vad man faktiskt har kommit överens om. Ett skriftligt avtal visar däremot genast för en potentiell anställd att företaget är en ansvarsfull och pålitlig arbetsgivare, samt klargör redan från början vilka spelregler som gäller för båda parterna i anställningsförhållandet.

För vilken typ av anställning passar Docues anställningsavtal?

Lagen skiljer mellan två huvudsakliga former av anställningar: tillsvidareanställning (s.k. fast anställning) och tidsbegränsad anställning (s.k. visstidsanställning). Utgångspunkten är att varje anställning gäller tillsvidare om det inte anges i anställningsavtalet att anställningen ska vara tidsbegränsad. En tidsbegränsning är endast möjlig med hänvisning till någon av de tillåtna grunderna i lagen om anställningsskydd, dvs. allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller att arbetstagaren fyllt 68 år. Det är således viktigt att ta med ett villkor om anställningsformen och grunden för en eventuell tidsbegränsning i anställningsavtalet.

Docues mall för anställningsavtal passar för både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Genom att välja de villkor du vill ha med i ditt anställningsavtal kan du smidigt anpassa avtalet enligt dina behov och skapa allt från enklare blankettavtal till mer utförliga avtal med Docues modellvillkor för till exempel sjuk- och föräldralön, bisysslor och konkurrensklausuler. Dessutom tar mallen i beaktande om anställningen omfattas av kollektivavtal och anpassar innehållet därefter.

Därtill erbjuder Docue separata avtalsmallar för företagsledare och verkställande direktörer eftersom dessa personer inte omfattas av lagen om anställningsskydd, dvs. deras anställningsvillkor kan utformas betydligt mer fritt inom ramarna för allmänna avtalsrättsliga regler.

När kan man avtala om provanställning?

En provanställning är en form av tidsbegränsad anställning som både arbetsgivaren och den anställda kan säga upp utan att ange något skäl för uppsägningen. Om ingendera parten avslutar provanställningen under prövoperioden, övergår den automatiskt i en tillsvidareanställning. Arbetsgivaren och den anställda kan enligt lagen avtala om en provanställning om högst sex månader räknat från dagen då anställningen inleds. Syftet med provanställning är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning. Lägg till Docues modellvillkor för provanställning om ert företag har behov av en tillsvidareanställning men är osäker på hur väl personen kommer att passa in i jobbet och arbetsgemenskapen.

När kan man avtala om en konkurrensklausul?

En konkurrensklausul, dvs. ett konkurrensförbud, begränsar den anställdas möjlighet att efter anställningsförhållandet gå över till en konkurrent eller grunda ett konkurrerande företag. Konkurrensklausuler ska användas restriktivt. Förutsättningarna för att arbetsgivaren och den anställda ska kunna komma överens om en bindande konkurrensklausul i det enskilda anställningsavtalet är strikta; den anställda ska ha tillgång till företagshemligheter i anställningen och på grund av sin utbildning eller arbetserfarenhet kunna utnyttja informationen på ett sätt som medför arbetsgivaren skada i konkurrenshänseende. Den anställda har dessutom alltid rätt till skälig ersättning i form av en procentuell andel av lönen för den tid som hen är bunden av ett konkurrensförbud. Konkurrensklausuler får i regel inte träffas med anställda vars anställning gäller för viss tid.

Om arbetsgivaren ändå bedömer att förutsättningarna för att införa en konkurrensklausul i anställningsavtalet uppfylls, lönar det sig att sanktionera brott mot konkurrensklausulen med normerat skadestånd (s.k. avtalsvite). Avtalsvite innebär att den anställda måste betala ett skadestånd vid brott mot konkurrensklausulen oberoende av om arbetsgivaren kan bevisa att företaget lidit skada av avtalsbrottet. Docues modellklausul beaktar detta och övriga krav som ska uppfyllas för en giltig konkurrensklausul.

Vad mer innehåller Docues anställningsavtal?

Med Docue skapar, signerar och arkiverar du företagets alla anställningsavtal digitalt. Docues mall för anställningsavtal har utarbetats av erfarna jurister och uppdateras regelbundet för att motsvara gällande lagstiftning och praxis på svensk arbetsmarknad. Logiken bakom Docues automatiserade avtalsmall bygger på genvägar för tiotals olika avtalsvillkor med färdiga modellklausuler, bl.a.:

 • Arbetsuppgifter och placeringsort
 • Anställningsform och tillträdesdag
 • Arbetstid
 • Uppsägningstid
 • Lön
 • Semester
 • Övertidsersättning
 • Sjuklön och föräldralön
 • Pensionsförmåner och försäkringar
 • Bisysslor
 • Personuppgiftsbehandling
 • Distansarbete
 • Konkurrensklausul
 • Sekretess
 • Immateriella rättigheter
 • Tillämpligt kollektivavtal
 • Tvistlösning

Efter att ha valt de villkor du vill ha, färdigställer du enkelt anställningsavtalet genom att fylla i detaljerna. Du kan hela tiden följa den färdiga avtalstexten som anpassas enligt de val och den information du matar in. Avtalsmallen guidar dig steg för steg genom hela processen och ser till att du inte glömmer att fylla i några obligatoriska uppgifter.

Hoivatilat

"Tjänsten har fungerat väldigt bra. Vi har upprättat många olika typer av avtal och dokument. Fullmakter, hyresavtal, anställningsavtal, tjänstgöringsbetyg."

Elina Suikki

Project Manager, Hoivatilat

SSA

"Jag använder många olika system och måste verkligen säga att Docue är ett av de bästa. Tjänsten är en av de lättaste och mest intuitiva användarupplevelserna jag någonsin använt."

Tommi Saari

Verkställande direktör, SSA Group