Dokumentmallar

Anställningsavtal chef, mall

När en arbetsgivare ska anställa en person som chef eller för någon annan typ av företagsledande ställning, tillämpas inte LAS på samma sätt som för vanliga anställningar. I stället ska anställningen regleras av ett anställningsavtal för chef – vilket är viktigt då man tillämpar allmänna avtalsrättsliga principer på chefsavtal. Den här mallen är uppdaterad i enlighet med aktuell lagstiftning. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 29 feb. 2024

Skillnaden mellan ordinärt anställningsavtal, VD-avtal och anställningsavtal för chef

Anställningsavtal tillämpas på vanliga arbetstagare: En chef omfattas inte av LAS på samma sätt som övriga arbetstagare, och därför finns ingen tydlig definition av vad ett chefsavtal innebär enligt lag. För vanliga arbetstagare upprättar man anställningsavtal enligt LAS, medan anställningsvillkoren för en chef kan utformas betydligt mer fritt inom ramarna för allmänna avtalsrättsliga regler.

Skillnaden mellan anställningsavtal för chef och VD-avtal: En anställd i ledande befattning kan avse en VD eller annan funktionell ledare. En VD har till skillnad från en chef, en verkställande roll och hanterar mer strategiska uppgifter inom bolaget på begäran av styrelsen – det utgör således inget anställningsförhållande. För rekrytering av VD kan du läsa mer om vår mall för VD-avtal.

Anställningsavtal för chef: Men den här mallen kan du anställa en chef med ledande ställning inom både den funktionella och operativa delen av verksamheten. Avtalet måste reglera frågor som exempelvis behandlar anställningens upphörande, men även andra frågor som den anställda chefens:

 • arbetstid,
 • arbetsuppgifter och yrkesbenämning,
 • anställningsform,
 • lön och löneförmåner,
 • semester.

Delar av avtalet som omfattas LAS: LAS tillämpas till viss del på chefsanställningar. Den huvudsakliga delen av lagen som tillämpas på chefer är arbetsgivarens informationsplikt. Arvetsgivarens informationsplikt innebär i korta drag att arbetsgivaren har skyldigheter att meddela vissa anställningsvillkor till den anställda chefen inom en viss tid. Sådan information inkluderar bl.a. information om:

 • platsen för arbetets utförande,
 • hur ofta och på vilket sätt den anställdes lön ska betalas ut,
 • vad som ska gälla för mertids- och övertidsarbete,
 • arbetstagarens rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, och
 • Information om att arbetsgivaravgifter betalas in till staten m.m..

Möjligheter att reglera anställningen genom kollektivavtal

Omfattas inte av kollektivavtal: Som huvudregel omfattas en chef normalt inte av kollektivavtal. Därför är det viktigt att ha ett tydligt anställningsavtal när du som arbetsgivare saknar kollektivavtal eller om chefen inte ska omfattas av kollektivavtalet som vanligtvis tillämpas.

Föreligger kollektivavtal? Om det redan är bestämt att kollektivavtal tillämpas, ska kollektivavtalet utgöra grunden för avtalet, varför det i sådana fall finns betydligt färre villkor som parterna behöver avtala om i anställningsavtalet. Med kollektivavtal kan parterna avtala om “bättre” villkor i anställningsavtalet, men aldrig “sämre”.

Använd skriftligt avtal: Med hjälp av Docues mall för anställning av chef, byggd på vår smarta teknologi, kan arbetsgivare utforma anställningen genom att antingen omfatta kollektivavtal, eller det helt och hållet. Kontrollera gärna vad som gäller för din situation innan du upprättar ett anställningsavtal för att rekrytera den anställda.

Kom ihåg villkor om uppsägningstid och avgångsvederlag

Ingen lagstadgad uppsägningstid: I anställningsavtal med chefer i företagsledande ställning är arbetsgivaren inte bunden av de uppsägningstider som regleras i LAS. Det finns inte heller krav på sakliga skäl för att säga upp ett anställningsavtal för en chef. Både den anställda och arbetsgivaren har alltså rätt att säga upp avtalet i princip när som helst. Det normala är att en chefs anställningsavtal gäller tills vidare med en överenskommen uppsägningstid för vardera part. Om kollektivavtal tillämpas, gäller uppsägningstiderna enligt kollektivavtalet.

En intresseavvägning: Det kan ligga i båda parternas intresse att anställningen upphör så snart som möjligt om chefen av någon anledning inte längre åtnjuter den övriga företagsledningens förtroende.

Avgångsvederlag: På grund av att anställningsavtalet är förhållandevis lätt att säga upp, beslutas det ofta om ett avgångsvederlag som utbetalas till chefen som tillägg till lönen i samband med uppsägningen. Antingen kommer man överens om ett fast belopp som utgår när anställningen upphör, eller att lön och ett genomsnitt av övriga förmåner utgår under en överenskommen tid efter att anställningen upphör.

Skiljeklausul eller domstol vid tvister?

Tvistlösningsklausul: I anställningsavtal för chef är det vanligt med en tvistlösningsklausul som fastställer att eventuella tvister om avtalet ska avgöras genom skiljeförfarande eller allmän domstol. Om avtalet inte innehåller någon bestämmelse kring hur eventuella tvister ska lösas, avgörs ärendet i allmän domstol i den ordning som lagen föreskriver.

Fördelar med skiljeklausul

 • Ett skiljeförfarande är konfidentiellt.
 • Ett snabbare sätt att lösa tvister än ett traditionellt domstolsförfarande.

Nackdelar med skiljeklausul

 • Betydligt högre kostnader.
 • Skiljemännens beslut inte kan överklagas.

Arbetsgivaren tar ansvar: För att undvika att en skiljeklausul anses oskälig för chefen bör arbetsgivaren åta sig att betala för alla eller större delen av kostnaderna för skiljeförfarandet, oavsett utgången av tvisten.

Undvik juridiska svårigheter med Docue

Kom tydligt överens i förväg: Oenigheter och oklarheter är ofta resultatet av att arbetsgivaren och chefen inte har kommit överens tillräckligt tydligt i förväg. Genom Docues tjänst får du anvisningar för att formulera tydliga och tillräckligt flexibla villkor som effektiviserar arbetsgivarens arbetsledning.

Ange specifika villkor: Du kan förebygga många potentiella problem genom att inkludera specifika villkor i vår mall för anställning av chefer, såsom chefens sidoaktiviteter, immateriella rättigheter, sekretess och konkurrensklausuler. Att reda ut oklarheter och andra problem i efterhand är alltid kostsamt, känslosamt och tidskrävande.

Vad Docue erbjuder: Med Docue skapar, signerar och arkiverar du företagets alla anställningsavtal digitalt. Detta anställningsavtal för chefer har utarbetats av vårt juristteam i Sverige och uppdateras regelbundet för att motsvara gällande lagstiftning och praxis på arbetsmarknaden. Testa vår tjänst kostnadsfritt idag!


Tags: anställningsavtal chef mall, anställningsavtal för chef, anställning chef, chefskontrakt, chefsavtal

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 29 feb. 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair