Testamentti

Testamentti mahdollistaa omaisuudestasi määräämisen kuolemasi jälkeen. Jos lakisääteinen perimysjärjestys ei vastaa tahtoasi, on testamentti ainoa tapa muuttaa sitä.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Testamentti on viimeinen tahtosi

Testamentti mahdollistaa omaisuudestasi määräämisen kuolemasi jälkeen. Jos lakisääteinen perimysjärjestys ei vastaa tahtoasi, on testamentti ainoa tapa muuttaa sitä. Luonnollisesti voit tehdä testamentin, vaikka määräämäsi perimysjärjestys vastaisi lain oletussääntöjä, jos haluat korostaa juuri kyseistä perimysjärjestystä viimeisenä tahtonasi. Voit asettaa myös tarkempia ehtoja, kuten ettei perillistesi puolisoilla ole oikeutta jäämistöösi.

Elämän yllätyksellisyyden vuoksi testamentti on viisasta tehdä hyvissä ajoin.

Sinulla on laaja määräämisvapaus omaisuudestasi

Testamentilla voit määrätä omaisuudestasi varsin vapaasti, joskin testamentin tekijän lapset tai muut rintaperilliset voivat tavanomaisesti vaatia lakiosaansa. Mahdollisia erityisehtoja testamentissa ovat mm. perimysoikeuden purkavat ja lykkäävät ehdot sekä määräykset siitä, kenestä tulee perillinen ensisijaisen perillisen kuollessa ennen testamentin tekijää.

Testamenttia tehdessä kannattaa huomioida myös verotuskysymykset. Moni siirtää omaisuuttaan esimerkiksi suoraan lapsenlapsilleen. Tällä vältetään yhden sukupolven perintövero, koska omaisuus ei missään vaiheessa kuulu välissä olevalle lapselle. Sekä lapset että lapsenlapset kuuluvat samaan veroluokkaan perintöverotuksessa, joten veron suuruus on sama.

Millaisen testamentin voin laatia Docuen testamenttimallilla?

Docuen älykkäällä testamenttipohjalla voit laatia niin yleistestamentin, erityistestamentin (legaatin) kuin niiden yhdistelmän. Yleistestamentissa testamentin tekijä määrää koko omaisuutensa sitä kummemmin erittelemättä tietylle henkilölle tai useammalle henkilölle tietyin murtoluvuin. Erityistestamentti taas koskee vain yksittäistä esinettä, omaisuuserää tai esimerkiksi kiinteistön hallintaoikeutta.

Docuen testamenttimallissa voit myös kirjata sitovat tahdonilmaisut muun muassa aiemman testamenttisi peruuttamisesta, jäämistön rajaamisesta testamentin saajien puolisoiden ulottumattomiin, testamentin toimeenpanijan valinnasta, kannanotostasi tietyn rintaperillisen lakiosaan tai jonkun rintaperillisesi tekemisestä kokonaan perinnöttömäksi.

Jos olet laatimassa puolisosi kanssa yhteistä testamenttia (ns. keskinäinen testamentti), sille on Docuen palvelussa oma asiakirjamallinsa.

Miten laadin Docuen testamenttimallilla itselleni testamentin?

Palvelumme kysyy sinulta testamenttia laatiessasi kysymyksiä, joihin antamiesi vastausten perusteella se muotoilee sinulle siistin ja allekirjoitusvalmiin asiakirjan. Testamenttimallimme sisältää kymmeniä testamenteissa tyypillisesti käytettyjä ehtoja, mutta palvelumme valikoi sinun asiakirjaasi ainoastaan ne, jotka sopivat tilanteeseesi. Tarjolla on myös ohjeistusta eri kohtien merkityksestä, jotta voit tehdä parempia valintoja.

Docuen testamenttimalli ei ole siis yksittäinen pohja tai lomakepohja, vaan moderni teknologia, joka avustaa sinua tärkeän asiakirjasi laatimisessa. Mallisisällöt ovat juristiemme laatimia ja pohjautuvat ajantasaiseen lainsäädäntöön.

Voinko rajata testamentin saajalle menevän omaisuuden avio-oikeuden ulkopuolelle?

Jos testamentin saaja on naimisissa tai menee myöhemmin naimisiin, hänen puolisollaan on ilman mahdollista avioehtoa avio-oikeus lähtökohtaisesti kaikkeen testamentin saajan omaisuuteen. Testamentin tekijä voi kuitenkin suojata omaisuuttaan määräämällä, että mikään häneltä testamentin saajalle siirtyvä omaisuus ei ole avio-oikeuden alaista (ns. vapaaomaisuusmääräys). Tätä määräystä käytetään lähes poikkeuksetta testamenteissa, ja se kuuluu myös Docuen testamenttimalliin.

Mikä on lakiosa?

Rintaperillisellä eli lähtökohtaisesti lapsella on pääsääntöisesti oikeus lakiosaan, joka on puolet laissa asetetusta perintöosasta. Jos perittävällä on esimerkiksi yksi rintaperillinen, joka ilman testamenttia perisi kaiken, on lakiosa tällöin puolet koko jäämistön arvosta. Lakiosalla taataan siis rintaperillisille tietty perintö, halusi testamentin tekijä niin tai ei.

Huomaa, että rintaperillisen on kuitenkin erikseen vaadittava lakiosaa sen saadakseen, kun testamentin tekijä on kuollut. Ei ole tavatonta, että ilman lakiosaansa jätetyt rintaperilliset kunnioittavat testamentin tekijän tahtoa ja hyväksyvät testamentin saamatta mitään.

Voiko rintaperillisen tehdä kokonaan perinnöttömäksi?

Rintaperillisellä on lähtökohtaisesti aina oikeus lakiosaansa, joten edellytykset perinnöttömäksi tekemiselle ovat tiukat. Se on kuitenkin mahdollista. Perinnöttömäksi tekeminen on mahdollista, jos perillinen on loukannut perittävää tai tämän läheistä tahallisella rikoksella tai jos perillinen on käytöksellään jatkuvasti ja toistuvasti loukannut perittävää. Mittavat perusteet perinnöttömäksi tekemiselle on syytä kirjata testamenttiin.

Jos rintaperillinen tehdään perinnöttömäksi, siirtyy hänen oikeutensa lakiosaan puolestaan perinnöttömäksi jätetyn perillisen rintaperillisille.

Jos joku testamentin saajista kuolee ennen kuin testamentti on pantu täytäntöön, kuka saa hänelle kuuluvan omaisuuden?

Jos testamentin saaja kuolee ennen kuin hänen testamenttiin perustuva oikeutensa on tullut voimaan tai jos testamenttia ei muutoin voida hänen kohdaltaan panna täytäntöön, tulevat hänen jälkeläisensä hänen sijaansa, mikäli heillä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä. Jos omaisuus on siis testamentattu alun alkaen testamentin tekijän lapselle, mutta lapsi kuolee, omaisuus menee tämän lapsille, kuten ilman testamenttiakin. Voit määrätä tästä myös toisin, lakiosasääntöjen puitteissa toki.

Mitkä ovat testamentin muotovaatimukset?

Testamentin pätevyys edellyttää kirjallista, paperille laadittua tahdonilmaisua. Lisäksi testamentin tekijän tulee joko allekirjoittaa testamentti kahden esteettömän todistajan yhtä aikaa läsnä ollessa tai tunnustaa näille allekirjoituksensa oikeaksi. Testamentin tekijä voi siis allekirjoittaa testamentin jo ennen todistajien läsnäoloa, mutta hänen pitää erikseen tunnustaa näille allekirjoituksensa oikeellisuus. Myös todistajat allekirjoittavat testamentin. Docuen testamenttimallissa huomioidaan todistajat ja heihin kohdistuvat muodollisuudet.

Todistajan tulee olla vähintään 15-vuotias. Hän ei saa olla testamentin tekijän lähisukulainen, testamentissa edunsaajaksi merkitty tai tällaisen lähisukulainen.

Todistajien tulee allekirjoitustilaisuudessa olla tietoisia, että heidän oikeaksi todistamansa asiakirja on testamentti, mutta testamentin tekijä voi olla ilmaisematta heille sen sisältöä.

Voiko perillinen luopua perinnöstään ja hyväksyä testamentin jo ennakkoon?

Perillinen voi kirjallisella ilmoituksella hyväksyä perittävän tekemän testamentin perittävän vielä eläessä. Perillinen ei voi jälkikäteisesti moittia testamenttia ja poistaa sen oikeusvoimaa, jos hän on kerran hyväksynyt testamentin. Moitteella saatettaisiin pyrkiä esittämään, että testamentissa ei ole noudatettu esimerkiksi edellisessä kohdassa tarkoitettuja muotovaatimuksia.

Testamentin hyväksyvällä perillisellä on myöhemmin edelleen oikeus vaatia lakiosaansa, ellei perinnöstä luopuja, hänen puolisonsa tai rintaperillisensä saa korvaukseksi lakiosaa vastaavaa omaisuutta.

Docuen testamenttimalli sisältää valmiit kirjaukset testamentin etukäteiselle hyväksynnälle.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group