Dokumentmallar

Köpeavtal, lös egendom – Konsumentköp

I konsumentrelationer är det viktigt att ta hänsyn till tvingande lagstiftning som skyddar konsumenten. Denna mall låter dig skapa ett köpeavtal med modellvillkor som uppfyller de aktuella lagkraven. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Vad är ett konsumentförhållande?

Ett konsumentförhållande är ett förhållande där den ena parten agerar i form av näringsidkare och den andra parten i form av konsument. Anledningen till att det finns speciella regler för konsumentförhållanden är för att konsumenten ses som den svagare parten och därigenom behöver tillskrivas ett mer långtgående skydd än vad en näringsidkare behöver.

Om du är intresserad av att upprätta ett avtal mellan två näringsidkare eller två privatpersoner är det inte fråga om ett konsumentförhållande. Då kan du istället använda dig av Docues mall Köpeavtal, lös egendom.

Köp av lös egendom är formfritt

Lös egendom är all egendom som inte är fast. Fast egendom i sin tur räknas som jord, vilket inbegriper exempelvis fastigheter och fastighetstillbehör. Exempel på lös egendom är datorer, fordon, värdepapper och medel på bankkonton.

Skriftliga avtal rekommenderas: Köp av lös egendom kan i regel bedrivas i den form som parterna själva önskar. Det krävs således inte några särskilda avtalsvillkor eller ens ett skriftligt köpeavtal för att köpet ska vara giltigt. När det kommer till köpekontrakt mellan en näringsidkare och en konsument finns det däremot en del regler som är tvingande till konsumentens fördel. Trots att köp kan ingås både muntligen och skriftligen rekommenderas att avtal ingås skriftligen, eftersom parterna på så sätt kan förebygga att tvister uppstår i efterhand och, vid behov, även bevisa köpet för exempelvis en myndighet.

Föremålet för köpet

Det vanligaste är att föremålet för köpet är en vara. I enlighet med uppdaterade regler på konsumenträttens område är det numera möjligt för parterna att även reglera köp av digitala tjänster eller digitalt innehåll inom ramen för konsumentköplagen.

När du skapar ett avtal med hjälp av Docues mall Köpeavtal, lös egendom [konsumentförhållande] ges du en möjlighet att i början av avtalet välja om föremålet för köpet är en vara, en digital tjänst eller ett digitalt innehåll. Avtalsvillkoren kommer att uppdateras och anpassa sig efter de val du gör.

Villkoren måste vara skäliga

Konsumenten skyddas: Det finns flera orsaker till att avtalsvillkor kan bedömas oskäliga. Ett avtalsvillkor i ett konsumentförhållande är naturligtvis aldrig skäligt om det bryter mot tvingande lagstiftning. Även i de fall ett avtalsvillkor inte är tvingande kan villkoret bedömas oskäligt om konsumenten hamnar i sådan ställning att balansen mellan avtalsparterna inte längre är proportionerlig.

Garantin skyddar köparen

Under garantiperioden ansvarar säljaren för att föremålet för köpet hålls i användbart skick. Parterna måste inte avtala om en garantiperiod, men det kan sänka tröskeln för köparens köpbeslut. En garanti kan dock aldrig avtala bort säljarens lagstadgade ansvar för fel – garantin är endast en tilläggsförmån för köparen.

Exempel: Om du säljer ett föremål med tre månaders garanti, har konsumenten ändå rätt att reklamera föremålet i upp till tre år.

Hur upprättar jag ett köpeavtal för en konsument med Docue?

Docues mall för köpeavtal i konsumentförhållanden innehåller tiotals modellvillkor som utarbetats av våra jurister. Medan du upprättar avtalet ger Docue dig tips och råd om betydelsen av olika alternativ. Om du vill kan du också enkelt redigera våra modellvillkor eller skapa dina egna.

Det handlar alltså inte endast om en modell eller ett formulär, utan en smart avtalsmall som anpassas efter de förutsättningar du framhåller.

Vilka olika punkter innehåller Docues mall för köpeavtal?

Docues mall för köpeavtal för lös egendom riktad till konsumenter innehåller modellvillkor för följande punkter:

  • Föremålet för köpet
  • Pris och betalningsvillkor
  • Leveransvillkor eller tillhandahållande
  • Garanti

Dra nytta av Docues elektroniska signatur

Med Docue kan du skriva under alla dina dokument elektroniskt. Välj mellan att signera med touch-screen eller mobilt BankID. Samtliga parter får automatiskt en egen digital kopia av det undertecknade köpeavtalet.


Tags: köpeavtal mall, köpeavtal konsument

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair