Dokumentmallar

Återförsäljaravtal

Genom ett återförsäljaravtal kan ett tillverkare av en produkt åta sig att sälja produkten till en återförsäljare. Återförsäljaren ska i sin tur sälja vidare produkten till sina kunder. Vi rekommenderar företag att skriftligen ingå i återförsäljaravtal för att undvika eventuella oklarheter i efterhand. Läs mer om mallen nedan. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Återförsäljaravtal eller. handelsagenturavtal - vad är skillnaden?

Samma syfte med båda avtalen: Syftet med både ett återförsäljaravtal och ett handelsagenturavtal är att främja marknadsföringen och försäljningen av tillverkarens produkter. Båda avtalstyperna kan användas som en del av företagets internationalisering. Trots att avtalen används i samma syfte så har återförsäljaravtal och handelsagenturavtal tydliga skillnader.

Verksamhetens oberoende:

 • En återförsäljare agerar för egen räkning genom att först köpa produkterna från tillverkaren och sedan sälja dem vidare till slutkunderna. Återförsäljaren blir på så vis en av parterna i de försäljningsavtal som ingås och åtar sig risken om exempelvis slutkunderna saknar förmåga att betala (s.k. insolvens).
 • Handelsagenten å andra sidan agerar för huvudmannens räkning och tar upp anbud om produkter till denne, vilka huvudmannen antingen godkänner eller avslår. Ibland har handelsagenten även befogenheten att ingå köpeavtal å huvudmannens vägnar. Med andra ord förmedlar handelsagenten avtal mellan huvudmannen och kunderna och blir själv inte part i avtalen som ingås.

Vilken ska jag välja? Det är lämpligt att ingå ett återförsäljaravtal när man vill att återförsäljaren säljer produkterna självständigt och på egen risk. Om syftet däremot är att behålla en striktare kontroll över marknadsföring och försäljning av produkter är ett handelsagenturavtal det bättre alternativet. Docue erbjuder en separat mall för handelsagenturavtal .

Undvik eventuella oklarheter med ett skriftligt avtal

Skriftliga avtal lönar sig i längden: Ett återförsäljaravtal bör alltid ingås skriftligen – på så sätt kan en mängd tvister och oklarheter undvikas då båda parter kan se vad som överenskommits i avtalet. En stor del av avtalstvister beror inte på oärlighet hos någondera part, utan att parternas uppfattningar om avtalets innehåll avvikit från varandra från första början. Ett skriftligt avtal skyddar alltså inte bara mot svek, men också mot uppriktiga missförstånd.

Ange samtliga villkor: Det är smart att ange alla de centrala villkoren för återförsäljning i avtalet. Det som inte har avtalats, regleras av branschpraxis och allmänna avtalsrättsliga principer. De lämpar sig inte nödvändigtvis bäst för parternas individuella behov, av vilken anledning ett detaljerat avtal rekommenderas.

Upprätta ditt återförsäljaravtal med Docue

Docues mall för återförsäljaravtal innehåller standardvillkor som grundar sig på etablerad avtalspraxis för bland annat följande punkter:

 • Definition av produkter och försäljningsområde
 • Definition av återförsäljarens ställning
 • Prislista och betalningsvillkor
 • Beställnings- och leveransvillkor
 • Återförsäljningspriser
 • Avtalets giltighet och upphörande
 • Anlitande av underleverantörer
 • Garanti
 • Ansvar för fel
 • Immateriella rättigheter (t.ex. varumärken och upphovsrätt)
 • Sekretess gällande företagshemligheter
 • Konkurrensförbud
 • Lösning av eventuella tvister (t.ex. skiljeförfarande eller allmänt domstolsförfarande)
 • Tillämplig lag (svensk eller något annat lands)

Skapa avtal enligt senaste lagstiftning: Med våra mallar slipper du oroa dig över att dina avtal och övriga juridiska dokument inte är uppdaterade i enlighet med senaste svensk lagstiftning och praxis på området. Våra jurister uppdaterar mallarna ständigt för att du ska slippa tänka på juridiken. Med plattformen tillkommer även möjlighet till e-signering och säker digital förvaring av samtliga dokument. Kom igång med Docue idag!


Tags: återförsäljaravtal, återförsäljaravtal mall, återförsäljar-avtal.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair