Dokumentmallar

Uppdragsavtal – mall

Med hjälp av ett uppdragsavtal köper uppdragsgivaren ett tydligt definierat uppdrag av uppdragstagaren. Väl upprättade och dokumenterade avtal kan höja värdet på parternas respektive affärsverksamhet. Använd Docues uppdragsavtal mall för ett enkelt upprättande av dina uppdragsavtal. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Uppdragsavtal

Syfte och benämning: I ett uppdragsavtal upprättas ett avtal mellan en uppdragsgivare och en uppdragstagare. Genom uppdragsavtalet köper uppdragsgivaren ett uppdrag, eller en tjänst, av uppdragstagaren. Exempel på uppdragsavtal är fastighetsförmedlings- och serviceavtal. Hur parterna eller avtalet benämns har i praktiken ingen betydelse. Det viktiga för den juridiska tolkningen är istället på vilket sätt uppdraget eller tjänsten samt andra viktiga villkor är definierade.

Hur skiljer sig ett uppdragsavtal från ett anställningsavtal?

Parterna: Ett uppdragsavtal kan upprättas mellan två näringsidkare, en näringsidkare och en privatperson eller två privatpersoner medan ett anställningsavtal endast omfattar en relation mellan en privatperson och en näringsidkare. Ett uppdragsavtal kan i vissa delar likna ett anställningsavtal, men det föreligger betydande skillnader mellan dem.

Det finns omfattande regler på arbetsrättens område medan det inte finns några juridiska regler utformade specifikt för uppdragsavtal. Då reglerna om anställningsavtal inte blir tillämpliga i uppdragsförhållanden föreligger därför ett större skydd för en arbetstagare i ett anställningsförhållande än för en uppdragstagare i ett uppdragsförhållande.

Hur avgörs skillnaden mellan uppdrag och anställning? Skillnaden mellan uppdragsavtal och ansällningsavtal utgörs genom utformningen av avtalet. Skillnaden kommer att utgöras av en helhetsbedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet. Principen är att en arbetstagare utför ett arbete åt någon annan under dennes ledning. En uppdragstagare utför visserligen även den ett arbete åt annan, men är mer fri att styra sitt eget arbete. Vidare kan som ovan nämnt endast en privatperson omfattas av arbetstagarbegreppet, varför en juridisk person inte kan bedömas vara anställd.

Det finns ett antal tecken som kan tyda på att det rör sig om ett uppdragsavtal och inte ett anställningsavtal:

 • förhållandet mellan parterna är tillfälligt,
 • den presterande jämställs, både ekonomiskt och socialt, med en företagare,
 • den presterande parten styr själv sitt arbete, utan ledning eller direktiv från annan part,
 • den presterande parten är inte begränsad till en huvudman utan kan utföra arbeten åt flera huvudmän samtidigt,
 • den presterande parten står och ansvarar själv för de redskap som krävs för arbetet – exempelvis maskiner eller datorer.

Vad kan jag reglera med Docues uppdragsavtal mall?

Du kan skapa, signera och arkivera ditt företags uppdragsavtal helt digitalt genom Docues smarta uppdragsavtal mall. Tekniken bakom Docues dynamiska uppdragsavtal bygger på genvägar för tiotals olika avtalsvillkor med färdiga modellklausuler. Exempel på avtalsvillkor är bl.a.:

 • Arvode och betalningsvillkor
 • Tidsplan
 • Avtalets giltighet
 • Anlitande av underleverantörer i uppdraget
 • Immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt och mönsterrätt)
 • Sekretess (företagshemligheter som inte får avslöjas i samband med uppdraget)
 • Konsekvenser av avtalsbrott (t.ex. eventuella ansvarsbegränsningar)
 • Överlåtelse av avtalet till en tredje part (om endera partens verksamhet säljs i framtiden)
 • Tolkning av avtalet (t.ex. alla ändringar i avtalet ska göras skriftligen)
 • Tvistlösning (allmän domstol eller skiljeförfarande)

Om du vill lägga till egna villkor eller korrigera Doues uppdragsavtal mall, erbjuder vi givetvis smidiga klausuler och alternativ även för det.

Vilka klausuler är fördelaktiga att lägga extra uppmärksamhet på vid upprättandet av ett uppdragsavtal?

 1. Det är en god idé att noggrant definiera uppdragets innehåll och omfattning: Den vanligaste orsaken till tvister är att parterna har olika uppfattningar om vad uppdragsavtalet faktiskt omfattar. Det är även till fördel att upprätta förbestämda kvalitetskriterier för uppdragets resultat som parterna enkelt kan kontrollera.

 2. Uppdragets tidsplan och avtalets giltighetstid: Det är viktigt att ange en tidsram för när uppdraget ska vara klart och vilka följder en eventuell försening får. Även frågor som möjligheten till hävning eller uppsägning av avtalet med en angiven uppsägningstid är viktiga att reglera i avtalet för att slippa tvister.

 3. Särskilt i uppdrag där parterna tar del av varandras företagshemligheter eller annan känslig information finns det skäl att lägga till en sekretessklausul i avtalet: Skyddet för affärshemligheter är så pass centralt att man rutinmässigt avtalar om sekretess i nästan alla uppdragsförhållanden. Hur omfattande en sekretessklausul ska vara och vilka begränsningar som ska finnas regleras enkelt i avtalet.

 4. Vem som äger immateriella rättigheter: Det är viktigt att på förhand reglera vem som äger potentiella immateriella rättigheter eller andra typer av rättigheter som uppstår eller produceras inom ramen för uppdraget. Detta är framförallt viktigt när uppdraget rör kreativa arbeten, som utveckling av teknik eller skapandet av helt nya produkter.


Tags: Uppdragsavtal, uppdragsavtal mall, uppdragsavtal exempel, skriva uppdragsavtal.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Docue ger dig tillgång till hundratals smarta dokumentmallar utformade av svenska jurister. Över 30 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair