Dokumentmallar

Agentavtal, mall

Med ett handelsagenturavtal (agentavtal) förbinder sig handelsagenten att för huvudmannen främja försäljning eller köp av varor genom att ta emot anbud till eller ingå avtal för huvudmannens räkning. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Vad är agentavtal?

En handelsagent (agent) är den som i näringsverksamhet avtalat med huvudmannen att för dennes räkning självständigt och varaktigt främja försäljning eller köp av varor genom att ta emot anbud eller ingå avtal i huvudmannens namn. Ett agentavtal är således det avtal som sätter ramarna för förhållandet mellan handelsagenten och huvudmannen.

Agentavtal regleras i lag

Agentavtal styrs genom lagbestämmelser i lagen om handelsagentur (agentlagen). I första hand gäller vad som avtalats mellan parterna. Avtalet får dock inte strida mot tvingande regler i agentlagen. Om det har uppstått handelsbruk mellan två parter kan detta få företräde framför både dispositiv lag (villkor som enligt lagen kan avtalas bort) och de villkor som framkommer av avtalet.

Skillnad mellan agentavtal och återförsäljaravtal

Liknande bakomliggande syfte

Syftet med både agentavtal och återförsäljaravtal är att främja marknadsföring och försäljning av annans varor. Båda typer av avtal kan användas som ett steg i ett företags internationalisering. Trots att de används för liknande syften, har agentavtalet och återförsäljaravtalet vissa avsevärda skillnader.

 • Agentavtal: I ett agentavtal agerar agenten för huvudmannens räkning och tar emot anbud angående varorna, vilka huvudmannen antingen godkänner eller avslår. Ibland har handelsagenten även befogenhet att ingå avtal på huvudmannens vägnar. Med andra ord förmedlar agenten avtal mellan huvudmannen och kunderna och blir själv inte part i de avtal som ingås.

 • Återförsäljaravtal: I ett återförsäljaravtal agerar återförsäljaren för egen räkning genom att först köpa produkterna från tillverkaren och sedan sälja dem vidare till slutkunderna. En återförsäljare blir själv part i de försäljningsavtal denne ingår och åtar sig därmed även de risker som avtalen medför, exempelvis att kunden går i konkurs.

Det är en bra idé att ingå ett agentavtal när man vill behålla en striktare kontroll över marknadsföring och försäljning av produkterna. Om målet däremot är ett mer oberoende förhållande, där tanken är att annan ska sälja produkterna självständigt och på egen risk, är ett återförsäljaravtal ett bättre alternativ. Hos Docue hittar du ett separat avtal för återförsäljaravtal.

Agentavtalets rekvisit

Det föreligger 5 rekvisit för att ett avtal ska anses vara ett agentavtal.

 • Agenten ska agera i näringsverksamhet,
 • agenten ska agera självständigt,
 • agenten ska agera varaktigt,
 • agenten ska verka för köp eller försäljning av varor, och
 • agenten ska ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn.

Om något av följande rekvisit inte är uppfyllt är det inte fråga om ett agentförhållande. Även om parterna angett i avtalet att det är fråga om ett agentförhållande kommer avtalet inte att bedömas enligt detta om inte ovan rekvisit anses uppfyllda. Vad parterna själva väljer att kalla avtalet har således ingen större betydelse för den juridiska bedömningen.

Ett agentavtal ingås mellan två näringsidkare

Inget anställningsavtal: Huvudmannen ingår alltid ett agentavtal med en annan näringsidkare. Ett agenturavtal är inte ett anställningsavtal och dess syfte är inte att skapa ett anställningsförhållande mellan huvudmannen och utomstående parter. Om handelsagenten behöver arbetskraft för den avtalsenliga försäljnings- eller inköpsverksamheten, ansvarar handelsagenten själv för eventuella anställningsavtal.

Skriftliga avtal är fördelaktiga

Formkrav: Det finns i teknisk mening inga formkrav när det kommer till agentavtal. Avtalet ska dock ingås skriftligen om den ena parten begär det. Det finns vidare bestämmelser i agentlagen som anger att vissa avtalsvillkor, se konkurrensförbud, endast blir giltiga om de upprättas i skriftlig form.

Skriftligt format är fördelaktigt: Trots att det inte föreligger något egentligt formkrav vid upprättandet av ett agentavtal är det dock fördelaktigt att upprätta avtalet skriftligen. Genom skriftliga avtal kan parterna undvika många konflikter till följd av oklarheter. Avtalet fungerar som ett sätt för parterna att kontrollera vad de faktiskt avtalat om, och kan även vid behov användas som bevisning. De flesta avtalstvister beror inte på illvilja från någondera part, utan istället på att parternas uppfattningar om avtalets innehåll redan från början avvikit från varandras. Skriftliga avtal skyddar således inte endast mot en parts oärlighet, utan även mot uppriktiga missförstånd.

Ange samtliga villkor: Det är förnuftigt att ange alla de centrala villkoren för representationsförhållandet i avtalet. Det som inte har avtalats regleras av praxis inom branschen i fråga, allmänna avtalsrättsliga principer eller lag. Dessa lämpar sig inte nödvändigtvis bäst för parternas individuella behov, varför ett detaljerat avtal rekommenderas.

Villkor skapade av jurister

Docues agentavtal innehåller avtalsvillkor som grundar sig på lag och etablerad avtalspraxis för bland annat följande punkter:

 • Definition av varorna och avtalsområdet
 • Definition av handelsagentens befogenhet
 • Provision
 • Övriga utgifter som ska ersättas till handelsagenten
 • Avtalets giltighet och upphörande
 • Användning av underagenter
 • Immateriella rättigheter (t.ex. varumärken och upphovsrätt)
 • Sekretess gällande företagshemligheter
 • Konkurrensförbud
 • Konsekvenser av avtalsbrott (t.ex. avtalsvite)
 • Tvistlösning (ex. skiljeförfarande eller allmänt domstolsförfarande)
 • Tillämplig lag (i ex. gränsöverskridande relationer)

Om du inte vill använda dig av våra avtalsvillkor kan du fritt redigera eller självständigt formulera innehållet.

Varför Docue?

Docue är skapat av IT-experter och jurister som tillsammans gjort det möjligt för företag att effektivisera sin avtalshantering. Samtliga avtal på Docues hemsida är skapade av jurister och är möjliga att anpassa till en mängd olika situationer. Avtalen upprättas successivt utefter den information du matar in, varför du får ett skräddarsytt avtal varje gång.

Utöver agentavtalet finns en mängd avtal tillgängliga för dig inom bara några knapptryck. Bläddra bland samtliga dokumentmallar här.


Tags: Agentavtal, Vad är agentavtal, Agentavtal exempel, Agent handel, Handelsagentur lag, Agentlagen, Agentavtal mall.

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair