Force majeure – vad är det och hur används det?

Aldrig tidigare har begreppet force majeure känts mer aktuellt. Det talas om i relation till såväl väpnade konflikter som pandemier och naturkatastrofer. Försenade leveranser och oförverkligade avtal blir i sådana situationer ett faktum. Men vad är force majeure egentligen och hur ofta blir det tillämpligt?

Författare Docue
Uppdaterad 2022-05-27
Beräknad lästid 5 minuter

Sammanfattning

 • Formuleringen avgör tillämpligheten: Då det inte finns någon definition av force majeure i svensk rätt innebär det att alla situationer inte automatiskt omfattas. 
 • Hög gräns för tillämpning: För att klausulen ska bli tillämpbar krävs det att omständigheten är oförutsägbar och oberoende av parterna. 
 • Befriar part från ansvar: Syftet med klausulen är att det ska finnas en möjlighet för en avtalspart att frånträda sina skyldigheter enligt avtalet om utomstående extraordinära händelser inträffar och dessa omständigheter leder till att det inte är möjligt för parten att fullfölja avtalet. 
 • Hur reglerar jag force majeure? Du kan enkelt upprätta att force majeure villkor med bland annat följande av Docues avtalsmallar:

---

Vad är Force majeure och när används det?

Tillämpning: Force majeure syftar till en plötslig och oförutsedd händelse, oberoende av parterna, som i praktiken hindrar fullgörandet av den avtalade prestationen. Klausulerna ses ofta i kommersiella avtal då de reglerar oförutsebara förändringar av omständigheterna och dess konsekvenser. I svensk rätt finns ingen definition av begreppet, varför avtalet sätter de yttersta ramarna. 

Avtalsfrihet: Den svenska handelsrätten bygger på avtalsfrihet och avtalsbundenhet, varför parterna i regel är fria att själva bestämma hur de vill reglera avtalet. Underlåtenhet att fullfölja sina avtalsförpliktelser medför därför en princip om skadeståndsskyldighet. Undantagsvis kan däremot oförutsedda förändringar av omständigheterna, under vissa förutsättningar, avlägsna skyldigheten att prestera i enlighet med avtalet. 

Förutsättningar för tillämpning 

För att det ska bli fråga om en situation där force majeure aktualiseras måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Dessa brukar generellt sammanfattas enligt följande:

 • Oförutsägbarhet: Förändringarna av omständigheterna måste vara plötsliga och oförutsägbara. Situationer som väpnade konflikter, naturkatastrofer eller en oväntad pandemi kan uppstå plötsligt och är ofta omständigheter som parterna inte hade kunnat räkna med vid avtalets ingång. I och med att det ställs ett krav på oförutsägbarhet är det inte möjligt att hävda force majeure i situationer som parterna kände till vid avtalets ingång. 
  • Exempel: Till följd av detta är det exempelvis inte möjligt att generellt påstå force majeure till följd av Covid-19 pandemin på avtal som ingåtts efter det att pandemin bröt ut – om det inte reglerats specifikt i avtalet. 
 • Oberoende: Omständigheten måste vara extern och oberoende av parterna. 
  • Exempel: Oberoende omständigheter kan bland annat vara krig eller stridsåtgärder. Om en part däremot är delaktig i en stridsåtgärd, som exempelvis en blockad eller strejk, anses däremot inte hindret ligga utanför partens kontroll. 
 • Hinder: Händelsen måste medföra ett reellt och oövervinnerligt hinder för parten att prestera i enlighet med avtalet.

Upprätta en omfattande force majeure klausul för att undvika risker

Måste anpassas till alla situationen: Då det inte finns någon allomfattande definition av begreppet force majeure är det slutliga avtalet av största vikt. Det är därför viktigt att formulera villkoret i enlighet med de omständigheter som klausulen ska omfatta. En exakt one-fit-all lösning finns därför inte när det kommer till upprättandet av klausulen. 

Följande tre punkter är dock viktiga att beakta:  

 1. Villkorsformulering: Villkoren ska vara tydligt formulerade och omfatta de situationer som parterna anser ska omfatta force majeure.
  • Exempel på sådana situationer kan vara krig, terrorhandlingar, pandemier, epidemier, naturkatastrofer osv. 
 2. Villkorets inverkan på parternas skyldigheter: Vidare bör regleras hur händelsen ska påverka parten för att möjligheten att åberopa force majeure ska bli aktuell. 
 3. Villkorets inverkan på resten av kontraktet: Det bör föreligga en transparens kring vad som händer när force majeure åberopas samt hur det påverkar giltigheten av avtalet och huruvida skyldigheten att prestera fortgår eller inte. 

Hur kan Docue hjälpa mig med upprättandet av en force majeure klausul?

Ett villkor kring force majeure är standard i alla handelsrättsliga avtal. Möjligheten att införa force majeure klausuler tillhandahålls i flera av Docues dokumentmallar. Om du vill ha ett exempel på hur en klausul kan se ut kan du kika på bland annat i följande dokumentmallar:

Med hjälp av Docues tjänst är det enkelt att upprätta juridiskt bindande avtal. Modellinnehållet som upprättats av våra jurister kan redigeras och anpassas till tusentals situationer.

Vad är Docue?

Docue är din digitala plattform för automatiserade avtal, e-signering och arkivering. Hantera dina avtal enklare än någonsin.
Läs mer