Standardvillkor – kom ihåg dessa 7

I kommersiella förhållanden är det vanligt att ta in standardvillkor i avtal som inte behöver vara föremål för individuell förhandling. I nedan artikel går vi igenom 7 viktiga villkor och förklarar varför det är bra att fokusera lite extra på dessa. Om du vill läsa mer om standardavtal, klicka här.

Författare Docue
Uppdaterad 2022-05-11
Beräknad lästid 4 minuter

1. Avtalets ändamål

Det är viktigt att avtalets ändamål skrivs så noggrant som möjligt. Ändamålet kan exempelvis vara reglering av handel eller uppdrag. Genom att noga reglera omfattningen av och förutsättningarna för avtalet minskar risken för potentiella tvister i framtiden.

  • Exempel: Genom att enbart skriva “konsultverksamhet” tydliggörs inte avtalets specifika omfattning. Det är därför bra att i standardvillkoret ange mer specifikt vilken typ av konsultverksamhet det är fråga om, vilka steg som måste tas, samt hur arbetet ska genomföras.

2. Pris

Det är viktigt att vara överens om hur ersättning fastställs och regleras. Det finns en mängd olika sätt att fastställa priset för ett uppdrag, en tjänst eller en vara. Det är därför viktigt att det i standardvillkoret finns bestämmelser kring exempelvis prissättning och betalningsvillkor.

3. Leveransvillkor (särskilt varor med handel)

Det är klokt att avtala om vem som bär ansvaret för varan under leveransen. I ett sådant standardvillkor brukar bland annat kostnader för leveransen, ansvaret för anlitandet av eventuella transportörer samt tidpunkten för riskövergången till köparen regleras.

4. Överlåtelse av äganderätt

Det är viktigt att tydlig reglera villkoren för överlåtelse av äganderätt. I vissa avtal (leasing eller hyra) är det av största vikt att äganderätten inte övergår från en part till en annan. I andra avtal är äganderättsövergången en förutsättning för fullgörandet av avtalet (köpeavtal). Se därför till att noga precisera äganderättsövergången i standardvillkoret.

5. Immateriella rättigheter

I många avtalsförhållanden kan immateriella rättigheter (exempelvis upphovsrätt) uppstå som ett resultat av ett utförande. Det är därför vanligt att regleringen av immateriella rättigheter ingår som ett standardvillkor i avtal så att parterna redan på förhand är medvetna om vem som äger potentiella immaterialrätter som uppstår.

6. Sekretess

Sekretess regleras ofta genom standardvillkor. Spridning av känslig information kan orsaka betydande ekonomiska förluster vilket kan få förödande konsekvenser för ett företag. Av den anledningen är sekretessklausuler ofta en given del i kommersiella avtal. Brott mot sekretess bör förenas med en vitessanktion vars syfte är att avskräcka parterna från att avslöja sekretessbelagda uppgifter.

Även i situationer där sekretessbelagd information inte direkt överlämnas mellan parterna kan det vara av intresse att införa en sekretessklausul. Det kan exempelvis vara befogat att reglera sekretess i ett anställningsavtal där en städare sköter om affärslokaler, eller där en tekniker administrerar en molntjänster med känslig information.

7. Tvistelösning

Ett vanligt standardvillkor i kommersiella avtalsförhållanden är tvistlösningsklausuler. Det är fördelaktigt om parterna på förhand bestämmer hur en eventuell tvistlösning ska gå till. Tvister kan lösas genom exempelvis medling, allmänt domstolsförfarande eller skiljedom. I internationella relationer är det även bra om parterna avtalar om vilket lands lag som ska tillämpas på avtalet, då det kan få stor betydelse för lösningen av tvisten.

Standardvillkor upprättar du enklast med Docue

Docues jurister har tagit fram standardvillkor för hundratals olika situationer. Du väljer själv enkelt vilka standardvillkor du vill ta med i ditt avtal, och kan även redigera dem efter dina egna behov. Juristerna på Docue har tagit hänsyn till de viktigaste standardvillkoren som du hittar i bland annat följande avtal:

---

Tags: standardvillkor

Vad är Docue?

Docue är din digitala plattform för automatiserade avtal, e-signering och arkivering. Hantera dina avtal enklare än någonsin.
Läs mer