Dokumentmallar

Villkorat köpeavtal, lös egendom

Ett villkorat köpeavtal är lämpligt i en situation där parterna vill ingå ett bindande avtal samtidigt som de vill förbehålla sig rätten att dra sig ur avtalet om vissa förutbestämda förutsättningar inte uppfylls. Läs mer
Lagstiftning Sverige Sverige
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad 29 juni 2022
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

Ett villkorat köpeavtal skyddar parterna i en osäker situation

Ett villkorat köpeavtal (villkorat köpekontrakt) behövs i en situation där parterna vill träffa ett köpeavtal, men det råder viss osäkerhet kring en eller flera förutsättningar för köpet. Osäkerheten kan ha att göra med allt från varans skick och leveranssäkerhet, till helt externa faktorer – rörande exempelvis finansieringen av köpet. Lösningen är ett så kallat villkorat köpeavtal. Innebörden av ett villkorat köpeavtal är att avtalet i sig blir bindande, men förfallar om en specifik, tydligt definierad händelse inte inträffar.

Exempel på situationer då ett villkorat köpeavtal kan användas

Exempel 1 (varubeställning):

Ett industriföretag är intresserat av att beställa ett stort parti komponenter och andra råvaror från en ny tillverkare. Tillverkaren verkar lovande men använder en helt ny teknik som skiljer sig från konkurrenternas. Industriföretaget går med på att ingå ett köpeavtal, på det villkoret att företaget får testa på ett provparti att vissa överenskomna kvalitetskriterier uppfylls innan den slutliga beställningen.

Exempel 2 (finansiering):

Ett företag är intresserade av att köpa in ny utrustning till sin verksamhet men inköpspriset är av sådan betydande storlek att de behöver hjälp med finansieringen av köpet. Det kan då ingås ett villkorat köpeavtal enligt vilket avtalet är giltigt under förutsättning att köpet kan medfinansieras med hjälp av en tredje part (exempelvis en bank).

Formulera tydligt avtalets förutsättningar

Ett villkorat köpeavtal skiljer sig inte åt från ett vanligt köpeavtal bortsett från de uppställda villkoren för avtalets giltighet (”avtalet förfaller om X inte inträffar”). Villkoret bör därför vara exakt och tydligt formulerat så att det i praktiken inte lämnar något utrymme för vidare tolkning. Parterna ska utan svårigheter kunna avgöra huruvida villkoret för avtalet har uppfyllts eller inte.

Om en part vägrar genomföra köpet trots att de förbestämda villkoren är uppfyllda har den skadelidande parten rätt att kräva att avtalet fullföljs – det görs i sista hand i domstol. I villkorade köpekontrakt är det just villkoret för avtalets förutsättning som har den avgörande rollen. Om villkoret är för allmänt formulerat eller innehåller tydliga luckor kan det bli svårt för den skadelidande parten att bevisa att den andra parten inte hade rätt att dra sig ur avtalet.

Lojalitet: Parterna måste förhålla sig lojala gentemot varandra, varför förbehållet inte får tillämpas som en illojal metod för att unkomma avtalsbundenhet. Parterna ska istället verka för att den villkorade förutsättningen uppfylls och att det slutliga avtalet kommer till stånd.

Skillnaden mellan ett villkorat köpeavtal och en avsiktsförklaring

I vissa fall finns det så pass många öppna frågor kring ett köp att det inte är möjligt, eller lämpligt, att ingå ett bindande köpeavtal. I dessa fall kan det istället vara ett bättre alternativ att upprätta en avsiktsförklaring. En avsiktsförklaring är inte juridiskt bindande, men ger uttryck för en gemensam vilja att ingå avtal. Om ni önskar upprätta en avsiktsförklaring kan ni använda er av docues mall Avsiktsförklaring, köp.

Köp av lös egendom

Docues mall för villkorat köpekontrakt lämpar sig för köp av lös egendom. Lös egendom är all egendom som inte är fast. Lös egendom kan vara exempelvis datorer, råvaror, värdepapper eller kontanter och medel på bankkonton. Lös egendom kallas ibland på vardagsspråk för varor eller lösa saker.

Köp av lös egendom kan i regel bedrivas i den form parterna önskar. Betydende köp ingås dock i praktiken ändå skriftligen, då man på så vis kan förebygga tvister och vid behov använda köpeavtalet som bevisning. Innehållet i Docues mall för villkorade köpeavtal motsvarar mallen för köpeavtal beträffande lös egendom.


Tags: Villkorat köpekontrakt, villkorat köpeavtal.

Lagstiftning Sverige Sverige
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad 29 juni 2022
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

30 000 företag har redan förlitat sig på Docue

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt."

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren

22.6.2022

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022