Dokumentmallar

Projektavtal, mall

Ett projektavtal fastställer villkoren för ett tidsbegränsat uppdrag med ett tydligt mål. Ett högklassigt projektavtal minskar risken för avtalstvister och skyddar både beställarens och leverantörens intressen. Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Vad menas med ett "projekt" ?

Ett projekt avser vanligtvis ett tidsbegränsat beställningsarbete med ett tydligt definierat mål. Vanligtvis har ett projekt en separat beställare och leverantör, där beställaren betalar leverantören för ett specifikt slutresultat.

Typiska villkor för ett projektavtal

Avtalet styr: Projekt regleras i allmänhet inte i lag. Projektavtalet avgör därför vad som kan förväntas av uppdragsförhållandet och enligt vilken tidsplan projektet ska genomföras. Var noggrann med att ange all relevant information i avtalet.

Projektavtal kan se ut på många olika sätt. Docues Projektavtal mall är ett omfattande avtal som innefattar bland annat följande punkter:

 • Projektets omfattning och syfte
 • Arvode och betalningsvillkor
 • Tidsplan
 • Avtalets giltighet
 • Övriga kostnader som ersätts till leverantören
 • Anlitande av underleverantörer i projektet
 • Parternas allmänna rättigheter och skyldigheter (t.ex. leverantörens rätt till referenser och kundens undersökningsskyldighet)
 • Immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärken)
 • Sekretess (t.ex om företagshemligheter som avslöjas i samband med projektet)
 • Konsekvenser av avtalsbrott (t.ex. eventuella ansvarsbegränsningar)
 • Överlåtelse av avtalet till en tredje part (om endera partens verksamhet säljs i framtiden)
 • Tolkning av avtalet (t.ex. att alla ändringar i avtalet ska göras skriftligen)
 • Tvistlösning

Viktiga villkor att se över

1. Projektets omfattning och syfte

Projektets innehåll och slutmål är den viktigaste delen av ett projektavtal. Det arbete som ska utföras bör definieras så exakt som möjligt för att det inte senare ska uppstå tvister om vad som ingick i beställningen. En typisk tvist uppstår när beställaren och leverantören är oense om vad som omfattas av projektet och inte. En leverantör kan exempelvis anse att en viss typ av arbete kräver en andra faktura, medan beställaren anser att arbetet ingår som en del av det fasta pris som redan har avtalats.

2. Arvode och extra kostnader

Omfattar projektets arvode alla kostnader som uppstår för beställaren? Om arbetet även innebär andra kostnader som faktureras av tredje part, bör ni reglera vem som är ansvarig för dessa. Sådana extra kostnader kan t.ex. vara materialkostnader, rese- och logiersättning samt myndighetsavgifter.

3. Anlitande av underleverantörer

Ofta är projektets slutresultat som är av betydelse. Då är det inte så viktigt om leverantören utför arbetet själv eller delegerar en del av arbetet till en underleverantör. Ibland vill man dock förbjuda eller begränsa anlitandet av underleverantörer. Det görs enklast genom ett villkor i avtalet där användandet av underleverantörer regleras.

4. Sekretess

Skyddandet av företagshemligheter är så centralt att sekretessen kring dem avtalas om i praktiskt taget alla projekt. Om det inte finns något separat sekretessavtal mellan parterna går det bra att reglera behandlingen av konfidentiell information mellan parterna i huvudavtalet.

Avtal framtagna av jurister

Docues Projektavtal mall omfattar avtalsvillkor som upprättats av jurister för en mängd olika situationer. Du väljer enkelt de villkor du behöver för ditt eget avtal. Under tiden du skapar ditt avtal får du information och råd om vad du bör beakta utifrån ett juridiskt perspektiv. Det dynamiska avtalet anpassas efter din specifika situation där du själv anger förutsättningarna för avtalsinnehållet. Genom plattformen får du således ett unikt avtal varje gång, helt skräddarsytt efter dina förutsättningar.

En annan typ av projekt?

I stället för ett traditionellt beställningsarbete kan projektet ses som en form av samarbete där de två parterna arbetar tillsammans och delar på kostnaderna. Vi har en separat dokumentmall för en sådan situation – se Docues Samarbetsavtal. Det finns även separata dokumentmallar för exempelvis Underleverantörsavtal och Frilansavtal.


Tags: Projektavtal, projektavtal mall

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 30 juni 2023

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair