Työaikapankkisopimus

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Joustava järjestely töiden ja vapaiden sijoittamiseen

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Eri alojen työaikapankit eroavat toiminnaltaan ja luonteeltaan huomattavasti toisistaan. Perusidea on kuitenkin yksinkertainen: jos työntekijä tekee tällä viikolla pidempää päivää tai jättää lomiaan pitämättä, työpanos voidaan säästää palkalliseksi vapaa-ajaksi myöhempään ajankohtaan.

Työaikapankki palvelee parhaimmillaan sekä työnantajan että työntekijän etuja – yhtäältä se antaa työnantajalle paremmat mahdollisuudet resursoida esimerkiksi ruuhkahuippuja ja toisaalta työntekijälle joustoa työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen.

Kaikkien työnantajien käytettävissä

1.1.2020 voimaan astunut uusi työaikalaki sallii työaikapankista sopimisen kaikilla työpaikoilla siitä riippumatta, velvoittaako työnantajaa mikään työehtosopimus. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti. Sopimuksen toisena osapuolena voi olla paitsi työntekijä myös työntekijöiden edustaja, kuten luottamusvaltuutettu.

Miten Docuen työaikapankkisopimuksen malli toimii?

Palvelussamme voit laatia pätevän ja laadukkaan työaikapankkisopimuksen jopa hiirenklikkauksin. Älykäs sopimusmallimme sisältää kymmenet mallilausekkeet, joita käytetään yleisesti työaikapankkisopimuksissa ja jotka täyttävät lain vaatimukset. Voit valita omaan sopimukseesi sopivat sisällöt ja täydentää niitä tarvittaessa omilla sisällöilläsi. Palvelu sisältää myös tarkempaa neuvontaa lainsäädännön asettamista vaatimuksista työaikapankeille.

Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen työaikapankkisopimuksen pohja vaan älypohja, joka muuntuu valintojesi mukaan. Lopputuloksena syntyy siisti ja allekirjoitusvalmis asiakirja.

Mitä mallisisältöjä Docue tarjoaa?

Älykäs työaikapankkisopimus sisältää mallisisällöt muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet
  • Työaikapankkiin siirrettävissä olevat erät
  • Työaikapankkiin siirrettävissä olevat enimmäismäärät
  • Pankkivapaiden pitäminen
  • Pankkivapaan ajalta maksettavat ansiot ja vaikutus työaikaan
  • Sopimuksen voimassaolo
  • Työaikasaldon seuranta
  • Työkyvyttömyys pankkivapaan aikana (esim. sairaus)
  • Rahasuoritukset työaikapankista
  • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Malli soveltuu sekä työehtosopimuksen alaisiin että työehtosopimuksista vapaisiin sopimustilanteisiin.

Työaikapankkiin siirrettävissä olevat erät

Työaikapankkisopimuksessa on sovittava, millaista työaikaa tai millaisia vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia työaikapankkiin voidaan sisällyttää. Tällaisia eriä voivat olla esimerkiksi lisä- ja ylityökorvaukset, sunnuntaityön korotusosat, säästetyt lomapäivät ja lomarahat. Jos työsuhteeseen sovelletaan jotain työehtosopimusta, sopimus saattaa rajoittaa tiettyjen erien siirtämismahdollisuutta työaikapankkiin, tyypillisesti esimerkiksi vuosilomien.

Sopimuksessa tulee sopia työaikapankkiin siirrettävissä olevan työajan enimmäismääristä. Määristä ei voi sopia täysin vapaasti, vaan niihin on asetettu laissa rajat. Työaikapankkiin säästetty työaikakertymä ei esimerkiksi saa kalenterivuoden aikana kasvaa yli 180 tuntia (tarkempi neuvonta rajoista sopimusmallissamme).

Sovi säännöistä pankkivapaiden pitämiselle

Työaikapankkisopimuksessa tulee määritellä periaatteet ja menettelytavat, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana. Tyypillisesti työnantaja ja työntekijä pyrkivät tapauskohtaisesti sopimaan, milloin pankkivapaita on otollista pitää. Ellei toisin ole sovittu, työnantajalla on kuitenkin viimeinen sana ajankohtien päättämisessä. Täysin vapaasti työnantaja ei voi sijoittaa vapaita; työntekijällä on esimerkiksi oikeus pitää vapaita vähintään kaksi viikkoa kalenterivuodessa – tarkempi neuvonta tästäkin on sopimusmallissa.

Pankkivapaan ajalta maksettavat ansiot

Pankkivapaalta maksettavan palkan määräytymisperusteet on syytä määritellä työaikapankkisopimuksessa. Lähtökohtana voidaan pitää, että vapaan ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkka ilman mahdollisia lisiä. Tapauskohtaisesti tarkempana perusteena voi olla esimerkiksi työsopimuksen mukainen tuntipalkka, tietty sovittu keskituntiansio tai säännöllinen kuukausipalkka.

Sairastuminen pankkivapaan aikana ei lähtökohtaisesti vaikuta vapaan ajankohtaan

Pankkivapaa rinnastetaan säännölliseksi työajaksi, minkä vuoksi sairaus tai muu työkyvyttömyys ei lähtökohtaisesti edellytä työnantajaa siirtämään vapaata myöhempään ajankohtaan – onhan kysymyksessä jo muutenkin palkallinen vapaa. Tästä on saatettu kuitenkin sopia toisin esimerkiksi työehtosopimuksessa. Jos poikkeuksia on, monesti tehdään ero sen välille, onko työkyvyttömyys alkanut jo ennen vapaata vai vasta sen aikana.

Rahasuoritukset työaikapankista

Osapuolten on syytä sopia etukäteen tilanteet, joissa työaikasaldo voidaan annettavan vapaan sijasta korvata rahakorvauksena. Yleensä rahasuorituksia ei tehdä kuin poikkeuksissa tilanteissa, kuten työaikapankkia purettaessa tai työsopimuksen päättyessä.

Sähköinen allekirjoitus ja automaattinen arkistointi

Palvelussamme voit myös allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti. Sähköisestä allekirjoituksesta syntyvillä teknisillä tiedoilla voidaan osoittaa perinteistä paperille tehtävää allekirjoitusta kattavammin allekirjoittajan henkilöllisyys ja allekirjoituksen syntyhetki. Sähköinen allekirjoitus on todisteena tietyn sopimuksen syntymisestä siis vahvempi ja siten suositeltava tapa viimeistellä sopimukset.

Palvelu arkistoi niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjasi automaattisesti yrityksesi tilille. Pääset arkistoosi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi. Ilmaiseksi ladattavissa olevalla Docuen mobiilisovelluksella on helppo tarkistaa sopimusten tilanne missä ja milloin vain. Voit myös tarvittaessa monistaa arkistossa olevia asiakirjoja ja sillä tavalla helpottaa toistuvien asiakirjojen laadintaa.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group