Työaikapankkijärjestelmä – miten se toimii?

Työaikapankki on järjestelmä, johon työnantaja ja työntekijä voivat sopia säästettäväksi työaikaa, vapaita tai muita rahamääräisiä etuuksia. Työntekijä voi kerryttää ja käyttää näitä vapaita pitkällä, jopa vuosien aikajänteellä. Työaikapankkijärjestelmän tavoitteena on edistää sekä työntekijöiden työssä jaksamista että yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 6 minuuttia

Tiivistelmä: työaikapankkijärjestelmä toimii näin

 • Perusidea: Jos työntekijä tekee tällä viikolla pidempää päivää, työpanos voidaan säästää palkalliseksi vapaaksi myöhemmäksi.
 • Kaksi eri järjestelmää: Työehtosopimukseen perustuva työaikapankki & lakiin perustuva työaikapankki. Työpaikalla voi lähtökohtaisesti olla samanaikaisesti käytössä vain jompikumpi.
 • Pankkiin siirrettävissä olevat erät: Työaikapankkiin voidaan sopia siirrettäväksi esim. lisä- ja ylityökorvauksia, sunnuntaityökorvauksia ja liukumia.
 • Pankkivapaiden pitäminen: Osapuolet voivat sopia keskenään pankkivapaiden pitämisestä, joskin lakisääteisten rajoitusten puitteissa.
 • Käyttöönottaminen: Helppoa, kun sovit työaikapankista Docuen älykkäällä työaikapankkisopimuksen mallilla.

----

Mikä on työaikapankkijärjestelmä?

Työaikapankki on järjestelmä, johon voidaan säästää työaikaa, vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia. Eri alojen työaikapankit eroavat toiminnaltaan ja luonteeltaan huomattavasti toisistaan. Perusidea on kuitenkin sama: jos työntekijä tekee tällä viikolla pidempää päivää tai jättää lomiaan pitämättä, työpanos voidaan säästää palkalliseksi vapaa-ajaksi myöhempään ajankohtaan.

Työaikapankki palvelee parhaimmillaan sekä työnantajan että työntekijän etuja – yhtäältä se antaa työnantajalle paremmat mahdollisuudet resursoida esimerkiksi ruuhkahuippuja ja toisaalta työntekijälle joustoa työn ja vapaa-ajan yhdistämiseen.

Kaksi eri työaikapankkijärjestelmää – valitse toinen

Työnantajan valittavissa on kaksi eri työaikapankkijärjestelmää: 1. työehtosopimukseen perustuva työaikapankki; ja 2. lakiin perustuva työaikapankki.

 1. TES:iin perustuva työaikapankki: Työpaikalla voidaan ottaa käyttöön TES:iin perustuva työaikapankkijärjestelmä, jos työnantaja kuuluu sellaisen TES:n piiriin, jossa on määräyksiä työaikapankeista. Jos työpaikalla otetaan käyttöön TES:n mukainen työaikapankki, siihen tulee myös soveltaa yksinomaan TES:n työaikapankkia koskevia määräyksiä.

 2. Lakiin perustuva työaikapankki: Kaikilla työpaikoilla voidaan ottaa käyttöön lakiin perustuva työaikapankkijärjestelmä – riippumatta siitä, kuuluuko työnantaja jonkin TES:n piiriin vai ei. Tällöin työaikapankkiin sovelletaan yksinomaan lain työaikapankkia koskevia säännöksiä.

TES:iin ja lakiin perustuvat työaikapankkijärjestelmät ovat siis vaihtoehtoisia – työnantajan on päätettävä, kumman työaikapankin se valitsee ja noudatettava yksinomaan kyseisen pankin sääntöjä. TES:n ja lain työaikapankkisääntöjä ei siis voi soveltaa yhdistellen.

Poikkeuksellisesti käytössä voivat olla molemmat järjestelmät: Varsinkin isommissa yrityksissä voi olla useita työntekijäryhmiä, joista osa kuuluu jonkin TES:n piiriin ja osa ei. Tällöin eri työntekijäryhmillä voi olla erilaiset työaikapankkijärjestelmät.

Mitä eriä työaikapankkijärjestelmään voidaan siirtää?

Työaikapankkisopimuksessa tulee sopia, millaista työaikaa taikka millaisia ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia työaikapankkiin voidaan sisällyttää. Tällaisia eriä voivat olla esimerkiksi:

 • Lisä- ja ylityökorvaukset;
 • Sunnuntaityökorvaukset;
 • Liukuvaan työaikajärjestelmään kertyvät työtunnit;
 • Säästetyt lomapäivät ja lomarahat. 

Tarkasta työehtosopimus: Muista kuitenkin varmistaa työehtosopimuksen sisältö, jos käyttöönotettava työaikapankki perustuu työehtosopimukseen. Työehtosopimuksessa on nimittäin voitu rajoittaa tiettyjen erien (esim. vuosilomien) siirtämismahdollisuutta työaikapankkiiin.

Työntekijän suostumus: Työaikapankkisopimuksesta huolimatta pankkiin tehtävä siirto edellyttää aina työntekijän suostumusta. Työntekijä voi antaa suostumuksensa erikseen kutakin siirtokertaa varten tai halutessaan myös lyhyehköksi määräajaksi.

Miten työaikapankkiin säästettyä vapaata voidaan käyttää?

Työaikapankkiin säästetyn vapaan käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista on sovittava työaikapankkisopimuksessa. Siltä varalta, että sovitut periaatteet ovat puutteelliset tai yksittäisen vapaan pitämisestä ei päästä yhteisymmärrykseen, on laissa säännökset työntekijän suojaksi.

Käytettävien vapaiden vähimmäismäärä vuodessa: Työntekijällä on aina halutessaan oikeus pitää pankkiin säästettyä vapaata vähintään kaksi viikkoa vuodessa. Jos pankkiin on säästetty vapaata yli kymmenen viikkoa, on tuo määrä kuitenkin vähintään 1/5 työaikapankin kertymästä. 

 • Esimerkki: Jos työaikapankkiin on kertynyt vapaata 15 viikkoa, työntekijällä on oikeus saada vapaata vähintään kolme viikkoa vuodessa.

Pankkivapaan ajankohta: Työnantajan on työntekijän pyynnöstä annettava vapaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Jos vapaan ajankohdasta ei sovita, vaan työnantaja määrää sen, on työntekijällä halutessaan oikeus saada vapaan sijasta korvaus rahana.

Pankkivapaalta maksettava palkka: Työntekijälle maksetaan pankkivapaan ajalta työntekijän sillä hetkellä voimassa olevaa palkkaa ilman mahdollisia lisiä.

Miten työaikapankkijärjestelmä otetaan käyttöön?

Työnantaja ja luottamusmies voivat sopia työaikapankkijärjestelmän käyttöönotosta työpaikalla. Jollei luottamusmiestä ole valittu, sovitaan asiasta jonkun muun työntekijöiden edustajan kanssa tai viimesijaisesti suoraan työntekijöiden kanssa.

Työaikapankkisopimus on tehtävä kirjallisesti. Laadukkaan ja juridisesti pätevän sopimuksen laatiminen käy käden käänteessä Docuen älykkäällä työaikapankkisopimuksen mallilla. Malli on juristien kehittämä ja ylläpitämä, ja se muuntuu modernin teknologian avulla juuri sinun tarpeisiisi sopivaksi. 

Docuen palvelusta löydät myös muut joustavan työajan sopimukset:

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi