Förutsättningarna för en skiljedom – tänk på det här

När du upprättar ett avtal kan det vara bra att fundera kring hur en eventuell tvist ska lösas. Du och din motpart kan själva välja om en eventuell tvist ska avgöras i allmän domstol eller genom skiljedom. I nedan artikel går vi igenom vad en skiljedom är och vad det viktigaste för dig som företagare är att känna till.

Författare Docue
Uppdaterad 2022-05-27
Beräknad lästid 6 minuter

Sammanfattning:

 • Vad är en skiljedom? En skiljedom är ett alternativ till det allmänna domstolsförfarandet.
 • Konfidentialitet: Skiljeförfaranden är i regel konfidentiella.
 • Former: En skiljedom kan upprättas genom ett vanligt eller förenklat skiljeförfarande.
 • Skiljenämnd: Skiljenämnden fattar beslut i tvisten. Skiljeämnden väljs av parterna som även fastställer kompetenskraven.
 • Begränsningar:
  • Kan inte framtvinga bevisning
  • Kan endast tillämpas i tvister där förlikning kan nås
  • Innebär processhinder
  • Konsumentförhållanden kräver extra vaksamhet
 • Du bestämmer: När det kommer till en skiljedom är det du som sätter gränserna. Docue hjälper dig med upprättandet av skiljeklausuler, se exempelvis:

---

Hur går en skiljedom till?

En skiljedom är ett tvistelösningsalternativ till det allmänna domstolsförfarandet (tvist som agvörs i domstol). En skiljedom fastsälls av en skiljenämnd som lämnar beslut i en specifik fråga. Skiljenämnden ska, precis som en domstol i ett domstolsförfarande, avgöra tvisten genom en rättighetsprövning. Det är därigenom ett sätt att slutligt avgöra en tvist mellan två parter. Förfarandet är i regel konfidentiellt varför det är fördelaktigt för stora bolag som inte vill skylta med en eventuell tvist.

Vanligt eller förenklat förfarande: En skiljedom kan avgöras enligt vanliga regler, eller genom reglerna för ett så kallat förenklat skiljeförfarande. Till skillnad från det ordinarie förfarandet är det förenklade förfarandet något snabbare. Det beror på att parterna är mer begränsade när det kommer till exempelvis antalet inlagor de har möjlighet lämna in. Tidsfristerna för ett förenklat skiljeförfarande är i regel även kortare än vid tillämpningen av en vanlig skiljedom. Reglerna kring en förenklad skiljedom kan därför lämpa sig bättre när tvisten som ska lösas är av enklare natur.

Parterna måste avtala om att en tvist ska avgöras genom skiljedom. Om parterna vill tillämpa ett förenklat förfarande måste det det framgå av skiljeavtalet.

Skiljenämnd: Skiljenämnden väljs av parterna. I ett ordinarie skiljeförfarande består skiljenämnden vanligtvis av 3 skiljemän. Normalt väljer varje part en skiljeman, sedan väljer man tillsammans ytterligare en skiljeman – som i sin tur blir ordförande. Parterna kan även bestämma skiljenämnden endast ska bestå av en skiljeman.

 • Det är upp till parterna att besluta om vilka kvalifikationer skiljenämnden ska ha. Skiljemännen behöver således inte ha någon juridisk utbildning utan kan istället vara experter inom det specifika område som tvisten berör.
 • De parter som ingår i skiljenämnden ska vara opartiska och oberoende.

Sätet: Parterna har rätt att bestämma sätet för skiljedomen. Om parterna inte reglerat sätet i sitt avtal, bestämmer skiljenämnden sätet för förfarandet.

Begränsningar

Bevisning: Till skillnad från i en allmän domstol kan skiljenämnden inte tvinga fram någon form av bevisning. Däremot kan de uppmana parterna att överlåta relevant bevisning. Det är möjligt att använda sig av vittnen. Det är däremot inte möjligt att svära in en part under ed. Om en part ska avlägga sanningsförsäkran måste det göras via domstol.

När kan en skiljedom tillämpas? Ett kriterium för förfarandet ska gå att applicera är att frågan rör en tvist i vilken parterna skulle kunna träffa förlikning. I situationer där förlikning inte är möjlig är det därigenom inte heller möjligt att använda sig av en skiljedom.

 • Exempel: Det är inte möjligt att tillämpa ett skiljedomsförfarande i brottmål eller andra brott mot staten.

Utgör processhinder: Om en tvist behandlats genom skiljedom är det inte möjlig att senare behandla samma tvist i allmän domstol. Skiljedomen anses utgöra ett processhinder vilket innebär att en allmän domstol inte får behandla domen.

Konsumentförhållande: Det är möjligt att tillämpa skiljeklausuler i konsumentförhållanden – då parterna i regel kan förlikas i dessa mål. Då en konsument är i en mer utsatt ställning än en näringsidkare är det däremot inte möjligt att redan på förhand avtala om att en framtida tvist ska avgöras genom en skiljedom. Sådana klausuler är inte giltiga. Om en konsument däremot samtycker till det efter det att tvisten uppstått föreligger inget hinder för processen.

Hur hjälper Docue mig?

Docue är en juridisk plattform där du kan samla alla dina juridiska avtal och dokument. Våra jurister upprättar avtal enligt gällande rätt och praxis och gör det möjligt för dig att själv skräddarsy dina avtal. Du bestämmer själv innehållet, vilket gör det möjligt för dig att föra in villkor kring hanteringen av tvister. Se exempelvis:

Hos Docue hittar du avtal med tusentals olika lösningar, där du själv sätter ramarna. Inspireras av våra kunder och kom igång med enkel avtalsupprättning redan idag!

---

Tags: skiljedom, skiljenämnd

Vad är Docue?

Docue är din digitala plattform för automatiserade avtal, e-signering och arkivering. Hantera dina avtal enklare än någonsin.
Läs mer