Årsstämma, protokoll

Årsstämman i ett aktiebolag, som också kallas för den ordinarie bolagsstämman, ska bland annat besluta om fastställande av bokslut och vinstutdelning. Årsstämman måste hållas inom sex månader efter att bolagets räkenskapsperiod löpt ut och över stämman måste det föras protokoll över alla de beslut som fattats.

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Lisätietoa asiakirjasta

Stämman ska hållas varje räkenskapsperiod

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktiebolag hålla en årsstämma. I regel sker det därmed en gång i året. På stämman utövar aktieägarna sin beslutande makt och på stämman fattas beslut om bland annat fastställande av bokslut, vinstutdelning och ansvarsfrihet för bolagets ledning.

Att föra protokoll är en lagstadgad skyldighet

Under en bolagsstämma måste det föras protokoll över alla de beslut som fattats vid stämman och om alla omröstningars resultat. Skyldigheten att upprätta protokoll grundar sig på aktiebolagslagen men högkvalitativa och snygga mötesprotokoll ger också en professionell bild av företagets ledning, till exempel i samband med investeringsförhandlingar.

Docue baserar modellinnehållen på aktiebolagslagen

Docue erbjuder modellklausuler för tiotals olika beslutssituationer, däribland behandling av bokslut, vinstfördelning, ändringar av bolagsordningen och nyemission. Vid behov kan du också fritt redigera innehållet i klausulerna och lägga till egna punkter till protokollet. I alla dokumentmodeller tas det ändå hänsyn till lagstiftningens begränsningar för ett aktiebolags verksamhet.

Det finns över 15 olika typer av beslut till handa i vår protokollmodell

Bolagsledning

– Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och VD:n (alltid på årsstämman)
– Styrelseledamöternas arvode
– Antal styrelseledamöter
– Val av styrelseledamöter (alltid på årsstämman)

Bokslut

– Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fastställande av resultat- och balansräkningen
– Val av revisor (i förekommande fall)
– Revisorns arvode

Utbetalning av medel från bolaget

– Användning av den vinst som balansräkningen utvisar (samma åtgärder som rör vinst eller förlust, som alltid ska beslutas på årsstämman)

Uppdelning eller sammanläggning av aktier

– Ökning av antalet aktier genom uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
– Minskning av antalet aktier genom sammanläggning av aktier (s.k. omvänd aktiesplit)

Nyemission

– Nyemission (mot vederlag eller vederlagsfri)
– Riktad nyemission (mot vederlag eller vederlagsfri)
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission (”emissionsbemyndigande”)

Emission av teckningsoptioner

– Emission av teckningsoptioner
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om utgivande av teckningsoptioner (”optionsbemyndigande”)

Annat beslutsfattande

– Ändring av bolagsordningen, inklusive ändring av räkenskapsår – Likvidation

Hur bolagsstämman framskrider i stora drag

  1. Bolagsstämman öppnas normalt av styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett.
  2. De närvarande väljer en ordförande för stämman (om inte annat föreskrivs i bolagsordningen). Stämmans ordförande ansvarar för att upprätta ett protokoll och en röstlängd i vilken det anges närvarande aktieägare och antal aktier och röster som varje aktieägare har. I Docues protokollmodell ingår även möjligheten att upprätta en sådan röstlängd.
  3. I regel får bolagsstämman endast besluta om ärenden som nämns i stämmokallelsen eller som enligt lag eller bolagsordningen ska behandlas på stämman.
  4. Om det angående ett beslut inte råder enhällighet, ska ärendet på en aktieägares begäran gå till omröstning. I ärenden som inte rör val utgörs bolagsstämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För beslut i vissa ärenden krävs dock kvalificerad majoritet. Vid val anses den vald som har fått flest röster.
  5. Protokollet ska undertecknas och arkiveras och därefter göras tillgängligt för aktieägarna inom två veckor från stämman.

Vem skriver under bolagsstämmans protokoll?

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs ingen justeringsman.

Hoivatilat

"Tjänsten har fungerat väldigt bra. Vi har upprättat många olika typer av avtal och dokument. Fullmakter, hyresavtal, anställningsavtal, tjänstgöringsbetyg."

Elina Suikki

Project Manager, Hoivatilat

SSA

"Jag använder många olika system och måste verkligen säga att Docue är ett av de bästa. Tjänsten är en av de lättaste och mest intuitiva användarupplevelserna jag någonsin använt."

Tommi Saari

Verkställande direktör, SSA Group