Årsstämma, protokoll

Årsstämma, även kallad ordinarie bolagsstämma, hålls årligen i aktiebolag och ska bland annat besluta om fastställande av bokslut och vinstutdelning. Årsstämman måste hållas inom sex månader från att bolagets räkenskapsperiod löpt ut. På stämman måste det föras protokoll över samtliga beslut som fattas.
Skapa dokument

Över 100 000 nöjda användare

Skapa dokument enkelt och snabbt med genvägar
Du kan be våra jurister om råd i realtid
Signera elektroniskt och arkivera automatiskt
Mer information om mallen

Årsstämman ska hållas för varje räkenskapsperiod

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår ska aktiebolag hålla en årsstämma. I regel sker det därmed en gång om året. På årsstämman utövar aktieägarna sin beslutande makt och på stämman fattas beslut om bland annat fastställande av bokslut, vinstutdelning och ansvarsfrihet för bolagets ledning.

Att föra protokoll är en lagstadgad skyldighet

Under en årsstämma måste ett protokoll föras över alla de beslut som fattas och alla omröstningsresultat. Skyldigheten att upprätta protokoll grundar sig på aktiebolagslagen – men högkvalitativa och snygga mötesprotokoll ger också en professionell bild av företagets ledning, till exempel i samband med investeringsförhandlingar.

Hur årsstämman framskrider i stora drag

  1. Årsstämman öppnas normalt av styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett.
  2. De närvarande väljer en ordförande för stämman (om inte annat föreskrivs i bolagsordningen). Stämmans ordförande ansvarar för att upprätta ett protokoll och en röstlängd i vilken det anges närvarande aktieägare och antal aktier och röster som varje aktieägare har. I Docues protokoll (årsstämma protokoll mall) ingår även möjligheten att upprätta en sådan röstlängd.
  3. I regel får årsstämman endast besluta om ärenden som nämns i stämmokallelsen eller som enligt lag eller bolagsordningen ska behandlas på stämman.
  4. Om det inte råder enhällighet kring ett beslut ska ärendet på en aktieägares begäran gå till omröstning. I ärenden som inte rör val utgörs årsstämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För beslut i vissa ärenden krävs dock kvalificerad majoritet. Vid val anses den vald som har fått flest röster.
  5. Protokollet ska undertecknas och arkiveras och därefter göras tillgängligt för aktieägarna inom två veckor från årsstämman.

Vem skriver under årsstämmans protokoll?

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som årsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs ingen justeringsman.

Använd Docues protokoll för att följa aktiebolagslagens regler

Med hjälp av Docues årsstämmoprotokoll (årsstämma protokoll mall) upprättar du ett protokoll för tiotals olika beslutssituationer, däribland behandling av bokslut, vinstfördelning, ändring av bolagsordning och nyemission. Du kan även vid behov redigera innehållet i klausulerna och lägga till egna punkter till ditt protokoll. Med Docue kan du fritt redigera texten i protokollet till årsstämman, samtidigt som du löpande får information om de krav och begränsningar som finns lagstadgade för ett aktiebolags verksamhet. Om du känner dig osäker eller undrar någonting finns våra jurister tillgängliga att assistera via chat.

Fler än 15 olika beslutstyper i Docues årsstämmoprotokoll

Bolagsledning

– Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och VD:n (alltid på årsstämman)
– Styrelseledamöternas arvode
– Antal styrelseledamöter
– Val av styrelseledamöter (alltid på årsstämman)

Bokslut

– Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fastställande av resultat- och balansräkningen
– Val av revisor (i förekommande fall)
– Revisorns arvode

Utbetalning av medel från bolaget

– Användning av den vinst som bolaget genererat (åtgärder som rör vinst eller förlust, som alltid ska beslutas på årsstämm)

Uppdelning eller sammanläggning av aktier

– Ökning av antalet aktier genom uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
– Minskning av antalet aktier genom sammanläggning av aktier (s.k. omvänd aktiesplit)

Nyemission

Nyemission (mot vederlag eller vederlagsfri)
– Riktad nyemission (mot vederlag eller vederlagsfri)
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission (”emissionsbemyndigande”)

Emission av teckningsoptioner

– Emission av teckningsoptioner
– Bemyndigande av styrelsen att besluta om utgivande av teckningsoptioner (”optionsbemyndigande”)

Docue gör företagens avtalsarbete enklare än någonsin

Docue är en helt digital plattform som alla, även den som saknar förkunskaper kring juridik, möjlighet att enkelt skapa juridiskt bindande avtal. Som en del av plattformen ingår e-sigering så att avtalen kan skickas och signeras av parterna helt digitalt. Därtill innehåller plattformen ett digitalt arkiv med smarta funktioner – allt för att viktiga dokument ska kunna hanteras praktiskt och säkert. Kolla in våra tjänster här.

Tags: årsstämma, årsstämma protokoll, årsstämma protokoll mall

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt. Ett bra paketerat koncept som är mycket prisvärt!"

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

"Vi har över 350 anställda där merparten skriver om sina anställningsavtal två gånger om året, och när man har dessa avtalsvolymer årligen så krävs det ett system som är enkelt att arbeta i och som genererar professionella avtal. En av de saker som gjorde att vi valde just Docue är att du enkelt kan ställa en juridisk fråga om ett avtal direkt till en jurist och få svar direkt i chatten. Nu efter att ha använt tjänsten några månader så vet vi även att de har de en grym kundsupport!"

Cecilia Hagström

Personal- och löneadministratör, Wellness Studio