Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus – mitä se tarkoittaa työnantajalle käytännössä?

Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuudella tarkoitetaan työnantajan velvollisuutta selvittää ennen työvoiman vähentämistä, olisiko vähentäminen vältettävissä sijoittamalla tai kouluttamalla työntekijä toisiin tehtäviin. Työnantajalla on tämä velvollisuus ennen taloudellisin ja tuotannollisin perustein toteutettavaa irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.12.2021
Arvioitu lukuaika 7 minuuttia

Tiivistelmä: tätä työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus tarkoittaa työnantajalle

  • Työn tarjoamisvelvollisuus: Työnantajan on tarjottava vähentämisuhan alaiselle työntekijälle ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä tai tätä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei ole, on työntekijälle toissijaisesti tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä.
  • Työnantajan koulutusvelvollisuus: Työnantajan on järjestettävä vähentämisuhan alaiselle työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan pitää sekä työnantajan että työntekijän kannalta tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.
  • Velvollisuuden kesto: Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus on voimassa irtisanomisen, osa-aikaistamisen ja työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolisen muuttamisen osalta irtisanomisajan. Lomautuksen osalta velvollisuus on voimassa lomautuksen ajan.
  • Miten dokumentoin? Hyödyntämällä Docuen helppokäyttöisiä asiakirjamalleja:

----

Työn tarjoamisvelvollisuus – ensisijaisesti tarjottava samaa työtä kuin työntekijä teki aiemmin

Laissa säädetään eräänlaisesta työn tarjoamisjärjestyksestä, jonka mukaan työnantajan on tarjottava vähentämisuhan alaiselle työntekijälle 1) ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä tai tätä vastaavaa työtä ja 2) toissijaisesti muuta työtä.

1) Ensisijainen velvollisuus – saman tai vastaavan työn tarjoaminen

Sama työ: Työnantajan on aina ensisijaisesti tarjottava työntekijälle hänen työsopimuksensa mukaista työtä, jos se on mahdollista. Tältä osin työnantajan työn tarjoamisvelvollisuus ja työntekijän velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä rajautuvat työsopimuksen ehtojen mukaisesti – tai joissain tapauksissa työsopimuksen ehdoksi vakiintuneen käytännön mukaisesti. Työn tarjoamisvelvollisuuden laajuus riippuu tällöin erityisesti siitä, kuinka laajasti työntekijän työtehtävistä on sovittu työsopimuksessa.

Vastaava työ: Jos työnantajalla ei ole tarjota työntekijälle hänen työsopimuksensa mukaista työtä, on työnantajan tarjottava työntekijälle hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä. Kysymykseen tulee tällöin työsopimuksessa sovitun työn kaltainen työ. Tarjottavan työn samankaltaisuus on arvioitava kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että työtehtävien tulee ainakin statukseltaan ja osaamisvaatimuksiltaan vastata toisiaan.

2) Toissijainen velvollisuus – muun työn tarjoaminen

Muu työ: Mikäli työnantajalla ei ole tarjota työntekijän työsopimuksen mukaista työtä eikä myöskään tätä vastaavaa työtä, on työntekijälle tarjottava muuta työtä. Muun työn tarjoamisvelvollisuus koskee työtä, joka vastaa työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta. Työntekijän ei edellytetä aiemmin tehneen tällaista työtä, mutta hänen on voitava olettaa selviytyvän siitä osaamisensa perusteella tai annettavan koulutuksen jälkeen. Myös tämän velvollisuuden laajuus on käytännössä arvioitava tapauskohtaisesti.

Työnantajan koulutusvelvollisuus – mittapuuna tarkoituksenmukaisuus ja kohtuullisuus

Työnantajan velvollisuus kouluttaa: Työnantajan on järjestettävä työntekijälle tarvittava koulutus työnantajan tarjoamaan sellaiseen muuhun työhön, jota työntekijä ei hallitse. Työnantaja voi järjestää koulutuksen itse tai ulkopuolisen tahon avustuksella. Työnantaja vastaa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Tarkoituksenmukaisuus & kohtuus: Työnantajan koulutusvelvollisuus rajautuu koulutukseen, jota voidaan pitää sekä työnantajan että työntekijän kannalta tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Koulutuksen tarkoituksenmukaisuus ja kohtuullisuus on arvioitava kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon muun muassa koulutuksen pituus ja kustannukset sekä työnantajan toimintaedellytykset.

Velvollisuuden laajuus: Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että työnantajan koulutusvelvollisuus koskee lähinnä työhön perehdyttämiseen rinnastettavaa koulutusta sekä jossain määrin ammatillista täydennys- ja uudelleenkoulutusta. Selvää on, että työnantaja ei ole velvollinen kouluttamaan työntekijää täysin uuteen ammattiin. Työntekijällä tuleekin olla uuteen työhön tarvittavat perusvalmiudet ja ammattitaito jo ennestään.

Tarjolla oleva työ: Työnantajan koulutusvelvollisuus on lisäksi kytketty tarjolla olevaan työhön. Jos työnantajalla ei ole tarjota muuta työtä heti tai lähitulevaisuudessa, ei työnantajalla ole koulutusvelvollisuuttakaan. Jos taas työnantajalla on tarjota muuta työtä, mutta se vaatii työntekijän koulutusta, on arvioitava, onko koulutus osapuolten kannalta tarkoituksenmukaista ja kohtuullista.

Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden kesto – sidottu lähtökohtaisesti irtisanomisaikaan

Tilannesidonnaisuus: Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus on voimassa irtisanomisajan päättymiseen saakka, jos kyseessä on työntekijän irtisanominen, osa-aikaistaminen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolinen muuttaminen. Lomautuksen osalta velvollisuus on voimassa koko lomautuksen kestoajan.

Työn tarjoamisvelvollisuus irtisanotulle: Työsuhteen päättymisen jälkeen tulee voimaan työnantajan takaisinottovelvollisuus, jos työsopimus on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Takaisinottoaika on lähtökohtaisesti neljä kuukautta työsuhteen päättymisestä lukien. Mikäli työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, on takaisinottoaika kuusi kuukautta.

Miten dokumentoin?

Kirjallinen muoto kannattaa: Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus on työnantajalle säädetty velvollisuus. Työnantajan tulee riitatilanteessa pystyä todistamaan, että hän on ennen työvoiman vähentämistä selvittänyt ja todennut, ettei hänellä ole mahdollisuutta sijoittaa tai kouluttaa työntekijää toisiin tehtäviin. Käytännössä vahvin todiste työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden täyttämisestä on kirjallinen todiste, josta ilmenee, miten työnantaja on täyttänyt kyseisen velvollisuutensa.

Juristien laatimat mallisisällöt: Docuen palvelusta löydät asiakirjamallit kaikkiin työvoiman vähentämistilanteisiin. Mallimme sisältävät juristiemme laatimat mallisisällöt kymmeniin eri seikkoihin, muun muassa työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuden täyttämiseen liittyen. Tutustu esimerkiksi seuraaviin helppokäyttöisiin asiakirjamalleihimme:

----

Tags: työn tarjoamisvelvollisuus, ​​työnantajan koulutusvelvollisuus, työn tarjoamisvelvollisuus irtisanotulle, työnantajan velvollisuus kouluttaa, työntekijän koulutus

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi