Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen muuttaminen määräaikaiseksi – milloin se on mahdollista?

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen muuttaminen määräaikaiseksi vaatii työnantajan ja työntekijän yksimielisyyden. Vaihtoehtoisesti työnantajan tulee irtisanoa vanha sopimus.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 5.6.2023
Arvioitu lukuaika 5 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on mahdollista muuttaa määräaikaiseksi kahdessa tilanteessa 

  1. Työnantaja ja työntekijä sopivat muutoksesta yhdessä. Sopimus kannattaa selvyyden vuoksi laatia kirjallisesti.
  2. Työnantaja irtisanoo vanhan, toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen ja esittää tarjouksen uudesta määräaikaisesta sopimuksesta. Sopimuksen irtisanomiselle tulee olla asiallinen ja painava syy, minkä lisäksi on noudatettava työsopimuslaissa määriteltyjä irtisanomisaikoja.

---

1. Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen muuttaminen määräaikaiseksi – sallittua yhteisellä sopimuksella 

Työsopimus sitoo molempia osapuolia. Työnantaja tai työntekijä eivät siis lähtökohtaisesti voi muuttaa työsuhteen olennaisia ehtoja yksipuolisesti. Työsuhteen kesto on tällainen olennainen ehto.

  • Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa rajoissa mahdollisuus antaa yksipuolisia, esimerkiksi työtehtävien järjestämiseen liittyviä määräyksiä. Työnjohto-oikeus tarkoittaa nimensä mukaisesti työnantajan oikeutta johtaa ja valvoa työntekoa. Sen rajat määräytyvät työsopimuksessa sovitun perusteella. Kyseinen oikeus ei kuitenkaan ulotu työsuhteen olennaisten ehtojen yksipuoliseen muuttamiseen. 

Laadi uusi sopimus selkeyden vuoksi kirjallisesti: Työnantaja ja työntekijä voivat keskenään sopia työsuhteen keston muuttamisesta toistaiseksi voimassa olevasta määräaikaiseksi työsopimukseksi, joka päättyy automaattisesti tiettynä päivänä. Kyseinen muutos on työsuhteen kannalta olennainen, ja siitä on siksi aina selkeintä sopia kirjallisesti. Sopimuksesta tulisi tällöin ilmetä seuraavat seikat: 

  • Työntekijän nimenomainen hyväksyntä: Työsopimuksen määräaikaistaminen merkitsee työntekijän näkökulmasta toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen liittyvästä korkeasta irtisanomiskynnyksestä luopumista. Työntekijän ei katsota olevan erityisen suojan tarpeessa, jos hän itse toivoo kyseistä muutosta. Työntekijä voi myös hyväksyä työnantajan ehdotuksen. Molemmissa tilanteissa työsopimus tulisi laatia kirjallisena. Työnantaja voi joutua jopa korvausvelvolliseksi työsuhteen oikeudettomasta päättämisestä, jos suostumuksesta tulee jälkeenpäin epäselvyyttä.

  • Perusteltu syy: Uudesta sopimuksesta tulisi ilmetä määräaikaisuuden peruste eli lainmukainen perusteltu syy määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen. Muutoin työsopimus voidaan katsoa edelleen toistaiseksi voimassa olevaksi. Jos sopimus laaditaan työntekijän aloitteesta määräaikaiseksi, ei perusteltua syytä tarvita. Työntekijän tahto voidaan tällöin kirjata perusteeksi määräaikaiselle sopimukselle. 

Mikäli työnantaja ja työntekijä ovat keskustelleet työsuhteen keston muuttamisesta, mutta yhteisymmärrystä ei synny, jatkuu työsuhde entisin ehdoin. Tällöinkin työntekijän voi joissain tapauksissa olla hyödyllistä ilmoittaa kirjallisesti kieltäytyvänsä muutoksesta, jotta hänen ei katsota hiljaisesti hyväksyneen sitä. 

 

2. Yksipuolinen muuttaminen työnantajan aloitteesta edellyttää irtisanomisperustetta

Sopimuksen irtisanominen edellyttää irtisanomisperustetta: Poikkeuksena työsuhteen yksipuolista muuttamista koskevasta kiellosta on tilanne, jossa työnantajalla on lainmukainen irtisanomisperuste sopimuksen päättämiseen. Käytännössä irtisanomisperusteena on tällöin työsopimuksen mukaisen työn vähentyminen olennaisesti ja pysyvästi tuotannollisten tai taloudellisten taikka toiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi. Näin voi olla esimerkiksi jos tuotteen kysyntä pienenee tai työvoiman tarve laskee tehtävien automatisoinnin myötä. Tällöin työnantajalla voi ennen irtisanomista olla velvollisuus sijoittaa työntekijä uudelleen tai kouluttaa työntekijä toisiin tehtäviin. 

Kun työnantajalla on lainmukainen irtisanomisperuste, voi työnantaja toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisen jälkeen tarjota työntekijälle määräaikaista työsopimusta. Jos uusi määräaikainen sopimus laaditaan, on se selvyyden vuoksi syytä laatia kirjallisesti. Myös tällöin tulisi mainita määräaikaisuuden peruste. 

Yhteistoimintamenettely: Jos yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, voi työsopimuksen muuttaminen työnantajan aloitteesta johtaa yhteistoimintalain mukaiseen neuvotteluvelvollisuuteen. Näin on esimerkiksi silloin, kun kyse on olennaisesta muutoksesta  töiden järjestelyssä. 

 

Miten sovin helpoiten?

Työsuhteeseen liittyvistä muutoksista kannattaa sopia kirjallisesti. Pelkästään hyvä työsopimus voi pelastaa monelta riidalta – myös työsuhteen määräaikaistamistilanteissa. 

Docuen palvelussa laadit ohjatusti sopimuksesi juristien laatimilla mallisisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakirjamalleihimme:

Helppokäyttöiset työsopimusmallimme opastavat sinua työsopimusta laatiessasi, mitä kohtia sopimukseen kannattaa valita ja miksi. Voit myös lukea aiheesta työsopimuspohjaa käsittelevästä artikkelistamme.

----

Tags: toistaiseksi voimassa oleva sopimus muuttaminen määräaikaiseksi, määräaikaistaminen

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta