Tarjouksen sitovuus – mitä se tarkoittaa?

Tarjouksen sitovuus tarkoittaa, että jos vastapuoli hyväksyy antamasi tarjouksen, syntyy molempia osapuolia sitova sopimus. Näin suojataan vastapuolen luottamusta ja luodaan vakautta kaupankäyntiin.

 
Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 8 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Tarjouksen sitovuus

 • Tarjous on ehdollinen yksipuolinen sitoumus: Paitsi itse tarjous myös siihen annettu vastaus ovat sitovia. Velvoitetta vastauksen antamiseen ei kuitenkaan ole. Tarjous on voimassa ollessaan siis ehdollinen yksipuolinen sitoumus, joka astuu voimaan hyväksyvästä vastauksesta.
 • Tarjouksen voimassaoloaika: Tarjouksen sitovuus jatkuu niin kauan kuin tarjouksen katsotaan olevan voimassa. Suosittelemme kirjaamaan selkeästi jo tarjousasiakirjaan, mikä on tarjouksen voimassaoloaika. 

 • Sitovuuden päättyminen: Tarjouksen sitovuus päättyy, jos
  1. tarjouksen voimassaoloaika kuluu umpeen;
  2. tarjoukseen annetaan hylkäävä vastaus; tai 
  3. tarjous peruutetaan ajoissa.

 • Tarjouksen muoto: Suullisen tarjouksen sitovuus on kirjallista rajoitetumpi. Jos haluat vähentää epävarmuustekijöitä, laadi tarjouksesi kirjallisesti.

   

---------------

Tarjouksen sitovuus jatkuu tarjouksen voimassaoloajan

Tarjouksen sitovuus jatkuu vain niin kauan kuin tarjous on voimassa. Voimassaoloajan kuluessa vastaanottaja voi pätevästi antaa tarjoukseen hyväksyvän vastauksen, mistä muodostuu velvoittava sopimus osapuolten välille.

Tavoitteena on ennakoitava kaupankäynti: Tarjouksen sitovuus suojaa erityisesti sen vastaanottajaa: hän voi luottaa siihen, että voimassaolevan tarjouksen hyväksymisestä seuraa tarjouksessa määritelty, velvoittava sopimus. Hän ei siis joudu pelkäämään, että käyttäisi tarjoukseen perehtyessään aikaa asiakokonaisuuteen, jonka toteutumista aloitteellinen osapuoli ei pysty takaamaan. Jos sen sijaan haluat antaa vain esityksen lopullisesta sopimuksesta, joka vaatii vielä erillisen hyväksyntäsi, kirjaa tarjousasiakirjaan selkeästi, että kysymyksessä ei ole sitova tarjous.

Tarjouksen tulee olla perillä ajoissa: Mikäli vastaus tarjoukseen ei ole saapunut tarjouksen tekijälle tarjouksen voimassaoloaikana, on hän vapautunut tarjouksesta. Jos osapuolet käyttävät viestinnässään digitaalisia välineitä (esim. sähköpostia tai erillistä pilvipalvelua), aikaa ei luonnollisesti kulu tiedonkulkuun.

Kauanko tarjous on voimassa? Suosittelemme ilmaisemaan tämän täsmällisesti

Jos voimassaoloaikaa ei ole ilmaistu: Mikäli kirjallisen tarjouksen voimassaolosta ei ole lainkaan mainintaa, on se voimassa kohtuullisen ajan. Kohtuullinen aika arvioidaan tapauskohtaisesti ja siihen vaikuttaa tarjouksen laajuus. Arvoltaan ja merkitykseltään suurta ja toteutukseltaan monimutkaista tarjousta saa pohtia pidempään kuin arkipäiväistä ja merkitykseltään vähäistä. Asianmukaisen harkinta-ajan jälkeen vastaus on lähetettävä viipymättä.

Jos voimassaoloaika on ilmaistu: Jos tarjouksen voimassaoloaika on selkeästi ilmaistu tarjouksessa, tarjous on voimassa kyseiseen ajankohtaan asti – ei lainkaan pidemmälle. Tämä on molemmille osapuolille yleensä selkein vaihtoehto.

Tarjouksen muuttuminen tarjoajalle epäedulliseksi ei vaikuta sitovuuteen

Tarjouksen sitovuus ei muutu, vaikka esimerkiksi hinnoissa tai aikatauluissa tapahtuisi muutoksia, jotka olisivat tarjouksen tekijälle epäedullisia. Jos tarjouksen tekijä ei sopimuksen syntymisen jälkeen jostain syystä kykene täyttämään velvoitteitaan, joutuu hän maksamaan korvauksen aiheuttamastaan vahingosta.

Mitkä ovat tarjouksen tunnusmerkit?

Jotta tarjous olisi sitova, tarjoukselta edellytetään:

 1. riittävää yksityiskohtaisuutta
 2. tarjouksen tekijän sitoutumistahdon ilmaisemista

Tarjouksen tulee olla niin selkeästi laadittu, että siihen voidaan vastata yksinkertaisesti “kyllä” tai “ei”. Lisäksi tarjouksesta on annettava tieto vastapuolelle, niin itsestään selvältä kuin se saattaakin tuntua.

Tarjouspyynnöt eivät sido: Kuten jo edellä kerrottiinkin, tarjous ei ole sitova, jos toiselle osapuolelle on korostettu, ettei kysymyksessä ole sitova tarjous (esim. “sitoumuksetta” tai “velvoituksetta”-kirjauksella). Tällainen asiakirja katsotaan tarjouspyynnöksi, ei oikeudellisesti sitovaksi tarjoukseksi.

Julkiset ilmoitukset eivät sido: Tärkeänä poikkeuksena on hyvä tietää, että sanomalehti-ilmoitukset, näyteikkunat tai muut vastaavat eivät ole oikeudellisesta näkökulmasta tarjouksia. Sen sijaan ne rinnastetaan edellisessä kohdassa tarkoitettuihin tarjouspyyntöihin. Tähän syynä on pitkälti se, että ilmoituksen vastaanottajajoukko on oletettavasti niin laaja, että ilmoituksen katsominen sitovaksi tarjoukseksi olisi antajalleen kohtuuton.

Kolme tilannetta, jossa tarjouksen sitovuus lakkaa

Tarjouksen sitova vaikutus lakkaa, kun sen voimassaolo päättyy. Seuraavaksi esitellään kolme tilannetta, jotka johtavat tarjouksen sitovuuden päättymiseen.

1. Tarjouksen voimassaoloaika kuluu umpeen

Kuten edellä totesimme, tarjouksen voimassaoloaika kannattaa selvyydeksi ilmaista tarjouksessa. Voit tehdä sen kahdella tavalla:

 • Esimerkki 1: Voimassaolo ilmoitetaan päivämäärän ja jopa kellonajan tarkkuudella. Tarjouksen voidaan todeta olevan voimassa vaikkapa 21.8.2020 klo 16 asti.

 • Esimerkki 2: Voimassaololle asetetaan tietty määräaika, jolloin on suositeltavaa ilmaista myös se, miten tämä määräaika lasketaan. Tarjoukseen voidaan kirjata esimerkiksi, että se on voimassa kahden viikon ajan ja aika alkaa siitä päivämäärästä, jolloin tarjous on lähetetty. Mikäli alkamisaikaa ei ole erikseen mainittu, sähköpostitse toimitetun tarjouksen osalta aika alkaa sen lähettämispäivästä. Mikäli tarjous on lähetetty postitse, alkaa aika juosta kirjeen päiväyspäivästä, sitä päivää lukuunottamatta. Ellei päiväystä ole, alkaa aika kulua postileiman osoittamasta päivästä. 

2. Vastaanottaja hylkää tarjouksen

Lain mukaan tarjouksen hylkäämisestä seuraa tarjouksen raukeaminen, eikä tarjouksen tekijä ole enää hylkäävän vastauksen jälkeen siihen sidottu. Hylkäävä vastaus sen sijaan on antajaansa, eli tarjouksen vastaanottajaa, sitova. Siksi tarjouksen vastaanottaja ei voi enää myöhemmin muuttaa mielipidettään ja hyväksyä jo kertaalleen hylkäämäänsä tarjousta. Sääntö pätee, vaikka tarjouksen voimassaololle asetettu määräaika ei olisikaan vielä kulunut umpeen. 

3. Tarjouksen tekijä peruuttaa tarjouksen ajoissa

Lain mukaan tarjous voidaan peruuttaa, jolloin se ei sido tekijäänsä. Peruutuksen on kuitenkin saavuttava perille ennen kuin tarjouksen vastaanottaja on ehtinyt tutustua tarjoukseen tai viimeistään samaan aikaan, kun se tapahtuu. Mikäli peruutus tapahtuu myöhässä, tarjous sitoo tekijäänsä. 

Peruutuksen ei välttämättä tarvitse tapahtua samalla tavalla kuin tarjous on tehty. Siten esimerkiksi postitse toimitetun tarjouksen voi peruuttaa vaikkapa puhelimitse ennen kun posti on saapunut vastaanottajalle. Sähköpostilla lähetetyn tarjouksen peruminen on suoritettu ajallaan, vaikka peruutussähköposti tulisi perille vasta samaan aikaan, kun vastaanottaja on tutustumassa tarjoukseen.

Suulliseen tarjoukseen odotetaan vastausta heti

Tarjouksen voi pääsääntöisesti tehdä vapaasti haluamassaan muodossa kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Lain mukaan suulliseen tarjoukseen on lähtökohtaisesti annettava vastaus kuitenkin saman tien. Ellei vastausta anneta, on tarjous katsottava hylätyksi. Kirjalliseen tarjoukseen liittyvää kohtuullista harkinta-aikaa ei siis automaattisesti ole. (Toki suullisen tarjouksen tekijällä on mahdollisuus antaa määräaika vastauksen antamiselle kuten kirjallisessa tarjouksessakin.)

Suullisen tarjouksen käyttäminen on joissain arkipäiväisissä tilanteissa tarkoituksenmukaista, mutta pääsääntöisesti elinkeinotoiminnassa kannattaa suosia kirjallisia tarjouksia. Suullisesta tarjouksesta syntyy nimittäin hyväksymisen seurauksena suullinen sopimus, jonka olemassaolon ja sisällön todistaminen voi olla jälkikäteen erittäin vaikeaa. Näkemällä hieman vaivaa tarjousten laatimiseen kirjallisesti voit säästää merkittävästi aikaa, rahaa ja vaivaa myöhemmin.

Virheellisesti ilmaistun tarjouksen sitovuus riippuu vastaanottajasta

Mikäli laaditussa tarjouksessa tarjouksen tekijän tarkoitus on ilmaistu erheellisesti (ns. ilmaisuerehdys), esimerkiksi kirjoitusvirheen vuoksi, arvioidaan sen sitovuutta tavanomaisesta poikkeavasti. Tällaisessa tilanteessa tarjous tulee tekijäänsä sitovaksi, mikäli vastaanottaja ei tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää erehdyksestä. 

 • Esimerkki: Tarjouksen tekijä on tarkoittanut palvelun hinnaksi 2000 €, mutta onkin erehdyksessä kirjoittanut 200 €. Tarjous sitoo tekijäänsä, jos vastaanottaja ei ollut tietoinen virheestä eikä hänen olisi pitänytkään siitä tietää. Vastaanottajan vilpittömän mielen todistaminen voi joissain tapauksissa olla kuitenkin hankalaa.

Näin laadit tarjouksesi vaivattomasti

Docuen palvelun tarjousmallit ovat juristien suunnittelemia ja sisältävät malliehdot satoihin erilaisiin kaupankäyntitilanteisiin. Tutustu tarkemmin:

Tarjous suomeksi

Tarjous englanniksi

Kun tarjous on valmis, voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan asiakirjaa palvelussa. Tarjouksen hyväksyminen onnistuu halutessasi sähköisellä allekirjoituksella, joka kuuluu palveluumme.

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta