Dokumentmallar

Borgensförbindelse – hyresavtal

När ett hyresavtal ingås uppställer ibland hyresvärden ett krav på en extra säkerhet för avtalet. En typ av säkerhet som hyresvärden kan erfordra är en borgensförbindelse. Borgensförbindelsen förpliktigar en tredje part att svara för hyresgästens skuld om denne får svårt att uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet. Denna mall är på svenska. Läs mer
Lagstiftning Sverige Sverige
Språk sv Svenska
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

Vad innebär ett borgensåtagande?

Ett borgensåtagande är en säkerhet för en fordringsägare. Borgensåtagandet innebär att en tredje part förbinder sig att fullgöra en förpliktelse om den inte kan genomföras av den huvudsakliga skuldbäraren.

Vilka är parterna?

Ibland kan det vara svårt att särskilja de olika parterna i ett borgensförhållande. De olika parterna har dock olika åtaganden, varför det är viktigt att hålla dem tydligt åtskilda.

Borgenär

Borgenären är en fordringsägare, och således den part som ställer ut exempelvis ett lån till gäldenären. Borgenären är alltså den fysiska eller juridiska personen till vilken skulden ska betalas.

Gäldenär

Gäldenären är den part som står i skuld till borgenären. I hyresförhållanden är gäldenären såldes hyrestagaren medan borgenären är hyresvärden. Hyrestagaren är skyldig att betala hyra i enlighet med hyreskontraktet i utbyte mot rätten att bo eller driva verksamhet i lägenheten.

Borgensman

Borgensmannen är den utomstående tredje part som har åtagit sig att fullgöra gäldenärens skyldigheter om denne utsätts för svårigheter att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet.

När kan hyresvärden kräva ett borgensåtagande?

Borgensåtagandet är en extra säkerhet för hyresvärden. Trots detta kan en hyresvärd inte slentrianmässigt kräva en borgensman för hyreslägenhet för varje avtal – ett sådant krav ska endast upprättas när det är befogat. Om en hyresgäst som exempelvis har tidigare betalningsanmärkningar, har misskött betalning av hyra eller har vanvårdat lägenheten kan hyresvärden framställa ett krav på att ett borgensåtagande måste lämnas för att hyresförhållandet ska bli aktuellt.

Borgen för hyra eller lokal

Ett borgensåtagande kan utställas som säkerhet för både lokaler och bostadslägenheter. En bostadslägenhet är en lägenhet som helt eller till inte oväsentlig del används som bostad. En lokal är alla lägenheter som inte räknas som bostadslägenheter.

Reglerna för borgen finns i första hand i handelsbalken, men det finns även vissa specialregler att hålla koll på när det kommer till just borgen för hyresrätter. Dessa regler skiljer sig åt något om det är fråga om en bostadslägenhet eller lokal.

Med Docues Borgensåtagande – hyreskontrakt mall väljer du själv förutsättningarna för avtalet. Mallen är således anpassad till att fungera för såväl lokal som bostadslägenheter. Du klickar själv i dina förutsättningar och åtagandet ändras i enlighet med dina angivna villkor.

Docues borgensåtagande hyreskontrakt

Med Docue får du således ett skräddarsytt avtal varje gång. Det är inte fråga om en standardiserad mall anpassad för att passa många olika situationer, utan istället en smart avtalsbyggare där våra jurister kodat in hundratals olika alternativa versioner av avtalet – allt beroende på dina förutsättningar.

Du väljer själv om du endast vill använda dig av Docues villkor, eller om du vill redigera texten eller lägga till nya villkor och klausuler. Avtalshantering har aldrig varit så enkelt!

Med Docues mall för borgensman hyreslägenhet kan du reglera bland annat följande villkor:

  • Förutsättningarna för borgensåtagandet
  • Förtydligandet av skuld
  • Information till borgensmannen
  • Regressrätt
  • Preskriptionstid

För att ta del av vårt fulla utbud, klicka här.


Tags: Borgensman hyreslägenhet, borgensman lägenhet, borgensman hyreskontrakt, borgensman hyreskontrakt mall.

Lagstiftning Sverige Sverige
Språk sv Svenska
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

30 000 företag har redan förlitat sig på Docue

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt."

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren

22.6.2022

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022