Dokumentmallar

Enkelt skuldebrev, mall

Ett skuldebrev är ett undertecknande av ett juridiskt dokument som används som ett bevis för en skuld. En låntagare (gäldenär) åtar sig genom dokumentet att betala en skuld till en långivare (borgenär). Ett enkelt skuldebrev måste upprättas skriftligen. Detta gör du smidigast genom Docues enkelt skuldebrev mall (enkel revers mall). Läs mer
Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Skuldebrev – vad är det?

Ett skuldebrev (även kallat revers) är ett juridiskt dokument som fastställer en skuld mellan två parter. Ofta reglerar skulden ett lån. Genom att upprätta ett skuldebrev förtydligas lånevillkoren och den lånesumma som är utställd till gäldenären. Ett väl utformat skuldebrev minskar därigenom risken för att tvister uppstår.

Löpande eller enkelt skuldebrev

Ett skuldebrev kan vara antingen löpande eller enkelt. Ett enkelt skuldebrev är vanligast och reglerar förhållanden där borgenären är en namngiven person. I ett löpande skuldebrev är brevet utställt till innehavaren av skuldebrevet. Det innebär att det är den person med skuldebrevet i sin besittning som har rätt att, i enlighet med villkoren i skuldebrevet, kräva in skulden. Docues modell för skuldebrev, skuldebrev mall, reglerar ett enkelt skuldebrev.

Parter och preskribering

Skuldebrev kan upprättas mellan två privatpersoner, två näringsidkare eller en näringsidkare och en privatperson. Skuldebrev är giltiga under en viss tid och kan efter denna tid preskriberas. Mellan privatpersoner eller näringsidkare preskriberas skulden efter 10 år medan den i konsumentförhållanden preskriberas redan efter 3 år.

Skuldebrevets förutsättningar

Skriftlighet

Ett skuldebrev måste utfärdas skriftligt. Formkravet innefattar även elektronisk upprättning, varför ett skuldebrev kan skapas helt elektroniskt – från upprättning till signering – om parterna så önskar.

Ensidig utfästelse

För att en fordran ska vara ett skuldebrev måste det vara fråga om en ensidig utfästelse att betala ett penningbelopp. Skuldebrevet kan vidare inte ge uttryck för mer än en skuld. Utfästelsen får i sin tur inte heller ha ett krav på någon motprestation, i ett sådant fall är det inte fråga om ett skuldebrev.

  • Exempel 1: En konsument vänder sig till ett kreditbolag och ber om ett lån. Kreditbolaget upprättar ett lånebrev med alla de regler som omfattar lånet. Brevet undertecknas och pengarna betalas ut. I en sådan situation rör det sig om en ensidig utfästelse beträffande ett penningbelopp som reglerar en skuld utan motprestation. Samtliga kriterier för ett skuldebrev är härigenom uppfyllda.

  • Exempel 2: Om två parter upprättar ett köpeavtal där även betalningsvillkor regleras har det uppstått en penningfordran mellan den säljande och den köpande parten. Fordran är dock förutsatt av leveransen av en viss vara. Samtliga kriterier för ett skuldebrev är därför inte uppfyllda.

Docues skuldebrev mall tar hänsyn till samtliga förutsättningar för ett juridiskt giltigt skuldebrev. Utöver de juridiskt obligatoriska delarna finns även andra saker som är viktiga att tänka på. Du kan läsa mer om de tre viktigaste sakerna för en företagare att tänka på vid upprättandet av ett skuldebrev här.

Räntefritt som standard – men inte utan dröjsmålsränta

För att en borgenär ska kunna ta ut ränta på skulden förutsätter det att det står angivet i skuldebrevet. Tänk därför igenom eventuella räntevillkor och se till att föra in dem i det slutliga skuldebrevet. Om ingen ränta har avtalats, behöver gäldenären inte betala ränta på skulden.

Det motsatta gäller dock för dröjsmålsränta. Även om ingen dröjsmålsränta avtalats anses borgenären vid betalningsförseningar ha rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Den lagstadgade dröjsmålsräntan är bunden till referensräntan. Genom Docues skuldebrev mall kan du själv välja om du vill binda dröjsmålsräntan till den lagstadgade eller om du hellre anger en egen.

Hur fördelas ansvaret vid flera gäldenärer?

Det är möjligt att ange flera gäldenärer i skuldebrevet. Om parterna inte har avtalat om annat, är gäldenärerna gemensamt ansvariga för skulden. Denna typ av ansvar kallas för ett solidariskt ansvar och innebär att borgenären kan göra anspråk på hela skulden från den gäldenär denna väljer. Gäldenärerna får sedermera göra upp sinsemellan om vem som ska ansvara för vad.

Om parterna inte vill vara solidariskt ansvariga måste det anges i skuldebrevet att exempelvis en viss gäldenär endast svarar för ett visst belopp av skulden.

Kan ett skuldebrev överlåtas?

Gäldenären kan inte överlåta sin skuld till en tredje part utan borgenärens samtycke. Borgenären däremot kan överlåta sin fordran till en tredje part genom en ensidig anmälan till gäldenären. Observera att den nya borgenären i princip är bunden till villkoren i det ursprungliga skuldebrevet och till exempel inte kan få bättre betalningsvillkor än den tidigare borgenären.

Hur används Docues skuldebrev mall?

Med Docue kan du enkelt skapa skuldebrev och anpassa dem efter dina förutsättningar. Efter upprättandet väljer du själv om du vill signera dokumentet elektroniskt, direkt i plattformen, eller fysiskt genom att skriva ut och underteckna. Punkt för punkt fyller du i skuldens belopp och väljer villkor för exempelvis återbetalning, eventuell ränta, dröjsmålsränta samt andra viktiga villkor.

När det kommer till skuldebrev finns det mycket att tänka på. Även sådant som i dagsläget inte känns relevant kan komma att få betydelse i framtiden, varför det är viktigt att upprätta tydliga skuldebrev som på ett konkret sätt reglerar dessa omständigheter. Docue har tagit hänsyn till alla väsentliga delar vid skapandet av dokumentet enkelt skuldebrev mall, och ger dig under upprättandets gång löpande information med råd om vad du bör tänka på.


Tags: enkelt skuldebrev, skuldebrev, skuldebrev mall, vad är skuldebrev, skuldebrev exempel, exempel på enkelt skuldebrev, enkelt skuldebrev mall, enkel revers mall

Lagstiftning SE
Språk sv Svenska
Områden Uppdaterad av jurist 5 mars 2024

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair