2024-06-25

Vad bör vi tänka på när vi startar bolag?

När aktiebolaget registreras hos Bolagsverket blir det en juridisk person. Fördelen med att bolaget blir en juridisk person är att du som startar bolaget inte har något personligt ansvar för de skulder och åtaganden företaget får. Det är en av de stora fördelarna med just aktiebolag, till skillnad från andra bolagsformer. I den här artikeln kommer vi att gå igenom några viktiga saker att tänka på när du startar ditt aktiebolag.

Ha en tydlig affärsplan

Innan du väljer att starta ett aktiebolag är det klokt att strukturera upp din affärsidé och sätta upp mål för företaget. Det hjälper inte bara dig som startar företaget utan kan även vara till hjälp när du sedan presenterar din företagsidé till investerare, leverantörer, banker och andra intressenter. Det finns inga krav på hur en affärsplan ska utformas varför du som företagare kan lägga upp din affärsplan på ett sätt som ger dig hjälp i företagsstarten, men även i framtiden.

Skriv en bolagsordning

I samband med att du startar ditt aktiebolag måste du skriva en bolagsordning. I bolagsordningen finns det regler som ska gälla för företaget och aktieägarna. Här är det smart att fundera över om bolagsordningen ska innehålla något hembudsförbehåll, förköpsförbehåll eller en samtyckesklausul.

  • Ett hembudsförbehåll är en begränsning av rätten att fritt överlåta aktier innebärande att tidigare aktieägare (eller någon annan) har rätt att köpa tillbaka aktier som har övergått till någon utanför ägarkretsen genom exempelvis gåva, arv, bodelning eller köp. Ett sådant förbehåll i bolagsordningen utgör en trygghet för de övriga aktieägarna eftersom de har möjlighet att hindra att aktier överlåts till tredje man.

  • Ett förköpsförbehållhar också till syfte att kontrollera aktieägarkretsen eftersom förbehållet gör att bolagets aktier inte kan överlåtas fritt till vem som helst. Istället begränsas rätten att fritt överlåta aktier genom att befintliga aktieägare får förköpsrätt till de aktier som är tänkta att överlåtas.

  • En samtyckesklausul har även den till syfte att begränsa rätten att fritt överlåta aktier i bolaget. I detta fall begränsas denna möjlighet genom att styrelsen eller bolagsstämman måste ge sitt samtycke innan en aktie kan överlåtas till tredje man.

Skriv ett bra aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är en frivillig överenskommelse mellan aktieägarna i bolaget. Det skapar trygghet för aktieägarna i bolaget genom att reglera situationer som kan uppkomma i framtiden. På så vis kan eventuella missförstånd, tolkningsproblem och andra meningsskiljaktigheter undvikas för att istället garantera att samtliga verkar för samma mål.

Liksom i bolagsordningen, kan möjligheten att överlåta aktier begränsas. Dessa klausuler kan regleras både i bolagsordningen och i aktieägaravtalet, men i det fall det enbart regleras i aktieägaravtalet är det viktigt att tänka på att det inte binder utomstående aktörer, vilket det gör om klausulen finns i bolagsordningen.

Exempel på andra klausuler som ett aktieägaravtal kan innehålla är en konkurrensklausul som har till syfte att reglera delägares möjlighet att lämna bolaget till förmån för en konkurrerande verksamhet, en vitesklausul för att skapa incitament till att aktieägaravtalet faktiskt följs och slutligen även en klausul som ställer krav på att delägarnas aktieinnehav ska utgöra enskild egendom genom äktenskapsförord i det fall någon av delägarna är gift.

Antal aktier: Att fundera över hur många aktier du vill ha i ditt företag är viktigt eftersom det endast går att äga ett helt antal aktier. Det får betydelse i det fall ni är flera aktieägare som ska dela på aktierna mellan er. I det fall ni är två aktieägare och det totala antalet aktier inte är jämnt kommer en av er att behöva äga en aktie mer än den andra.

Att ha många aktier i ett bolag kostar inget och skapar större möjligheter att utöka antalet aktieägare. Dessutom undviker det problem som kan uppstå i det fall företaget väljer att ta in externt kapital. Om det totala antalet aktier är lågt kan det bli svårt för en investerare att förvärva en specifik andel (exempelvis 3 %). Detta går självklart att lösa genom att genomföra en så kallad split, men för att undvika sådana framtida bekymmer är det klokt att redan från början tänka över detta.

En annan fördel med ett högre antal aktier är situationen där företaget vill ge ut ett incitamentsprogram eller liknande till sina anställda. Med fler aktier blir priset per aktie lägre, vilket kan möjliggöra för fler anställda att bli delägare i företaget.

Docue Technologies Sweden

2024-06-25