Dokumentmallar

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsen i ett aktiebolag är alltid skyldig att upprätta ett protokoll vid varje styrelsesammanträde. Vanligtvis utses en ledamot eller sekreterare som protokollförare till protokollet. Med den här mallen kan du utnyttja Docues standardinnehåll, som är utformade av våra jurister, för att dokumentera de allra viktigaste besluten. Med oss kan du enkelt upprätta ett styrelseprotokoll som är fullständigt och juridiskt giltigt. Läs mer

Styrelsens allmänna behörighet

Högst ledande organet: Styrelsen utgör det högsta ledande organet i ett aktiebolag och har en allmän behörighet att fatta beslut om ärenden som inte kan fattas av bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Styrelsens huvudsakliga ansvar är att se till att bolagets verksamhet utförs enligt ägarnas direktiv och riktlinjer. Ägarna kan vara grundare eller externa investerare som har finansiella intressen i bolaget.

Verkställande direktör: Om styrelsen har utsett en verkställande direktör (VD) är dennes huvuduppgift att sköta den löpande verksamheten enligt styrelsens instruktioner. Notera dock att det inte är obligatoriskt för privata aktiebolag att ha en VD och de flesta mindre aktiebolag saknar en VD i bolaget.

Upprättande och dokumentation av styrelseprotokollet

Protokollföring: Vid varje styrelsemöte är det obligatoriskt att föra protokoll där besluten som fattas av styrelsen dokumenteras. Styrelsen kan välja att utse en permanent protokollförare eller välja en ny protokollförare vid varje enskilt styrelsemöte. Protokollet ska numreras i en obruten följd för varje år och förvaras säkert. Det är även viktigt att protokollet undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden och en ordinarie ledamot som utsågs i början av mötet och närvarade vid hela mötets gång.

Undertecknande: Protokollet ska innehålla en sammanfattning av de viktigaste punkterna som ligger till grund för de beslut som fattas vid mötet. Styrelsemötesprotokollet måste undertecknas av ordföranden och, om styrelsen består av fler än en ledamot, av minst en annan ledamot som utsetts av styrelsen. Ett styrelseprotokoll måste upprättas enligt lagstadgade skyldigheter, men fungerar även som ett viktigt bevisinstrument för samtliga beslut som fattas under styrelsemötet.

Genom att föra detaljerade och tydliga protokoll, uppfyller styrelsen sin omsorgsplikt vid beslutsfattandet och säkerställer att alla beslut som fattas är dokumenterade och kan granskas vid behov.

Docues interaktiva mall för styrelseprotokoll

Docues mall för styrelseprotokoll är skapad av våra in-house jurister och utgör ett juridiskt giltigt dokument för upprättande av styrelseprotokoll. Mallen innehåller en omfattande lista över standardinnehåll och klausuler för beslutsförslag, och samtliga beslut täcker en rad olika frågor. I varje mall erbjuder vi även möjligheten att fritt redigera innehåll enligt ditt företags specifika behov.

Utöver standardinnehållet innehåller mallen även omfattande information om de rättsliga kraven som ska beaktas vid upprättande av beslutsförslag och beslut inom olika områden i form av informationsboxar. När du använder Docues styrelseprotokollsmall sparas det i din personliga molnlagring och kan signeras elektroniskt av alla styrelseledamöter.

Vår mallen för styrelseprotokoll tar hänsyn till alla begränsningar som gäller för styrelsens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Här är några exempel på områden som täcks av mallen:

Bolagsledning

 • Val av verkställande direktören
 • Verkställande direktörens arvode
 • Val av styrelseordförande
 • Förslag om styrelseledamöternas arvoden
 • Förslag om antalet styrelseledamöter
 • Förslag om utnämning av styrelseledamöter

Årsredovisning och ekonomi

 • Behandling och godkännande av årsredovisningen
 • Ändring av avskrivningsplanen i bokföringen
 • Budgetfrågor
 • Fastställande av avskrivningar och nedskrivningar
 • Förslag om val av revisor
 • Förslag om revisors arvode

Viktiga verksamhetssbeslut

 • Investeringsfrågor
 • Betydande personalförändringar
 • Uppdatering av verksamhetsstrategin

Behandling av balansräkningens resultat

 • Förslag om vinstdisposition

Finansiering

 • Öppnande av företagskonto
 • Låntagande eller upprättande av bankgarantier

Nyemission

 • Förslag om nyemission
 • Beslut om nyemission (om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta)
 • Förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (”emissionsbemyndigande”)

Teckningsoptioner

 • Förslag om emission av teckningsoptioner
 • Beslut om emission av teckningsoptioner (om bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att göra detta)
 • Förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om beviljande av teckningsoptioner (”optionsbemyndigande”)

Övriga beslutsförslag

 • Förslag om ändring av bolagsordningen
 • Förslag om likvidation
 • Kallelse till bolagsstämma .

Vilka är vi på Docue?

Docue är en komplett lösning som erbjuder samtliga mallar inom arbetsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, allmän avtalsrätt m.m.. Genom att använda våra mallar kan du enkelt upprätta juridiskt giltiga dokument som uppfyller alla krav enligt svensk lag.

En stor fördel med Docue är att du kan signera dokumenten elektroniskt och säkert lagra dem i ditt personliga krypterade förvaringssystem. Detta gör att du enkelt kan få tillgång till dina dokument när du behöver dem, samtidigt som de är skyddade mot obehörig åtkomst.

Våra mallar täcker en stor mängd olika områden, inklusive aktieägaravtal, bolagsordningar, avtalsmallar och mycket mer. De är utformade för att vara användarvänliga och anpassningsbara efter dina specifika behov. Med Docue kan du därför vara säker på att du uppfyller alla juridiska krav och skyddar din verksamhet på ett enkelt och smidigt sätt.


Tags: protokoll styrelsemöte, styrelsemöte protokoll mall, dagordning styrelsemöte

Docue ger dig tillgång till 150+ smarta dokumentmallar utformade av erfarna svenska jurister. Över 40 000 företag har redan förlitat sig på vår plattform.

"Docue har utmärkta mallar på både svenska och engelska, bättre än andra tjänster vi provat. De har ett robust system för att fylla i dem enligt mall men också ett flexibelt system för att köra över mallen när det behövs."

Sebastian Lundgren

VD, Winning Impact AB

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair