4.7.2023

Työsopimuslain muutos pyrkii helpottamaan työsuhteen määrittelyä

Raja työsuhteisen työn ja yrittäjänä tehtävän työn välillä on joskus häilyvä. 1.7.2023 voimaan tullut työsopimuslain muutos pyrkii antamaan aiempaa parempia välineitä rajanvedon tekemiseen. Tässä blogitekstissä käymme läpi, mikä muuttui ja miksi.

Miksi työsuhteisen työn erottaminen yrittäjätyöstä on tärkeää?

Määrittää osapuolten oikeudet ja velvollisuudet: Työsuhteessa tehtävän työn erottaminen yrittäjänä tehtävästä työstä on merkittävää osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Työsuhteiseen työhön sovelletaan automaattisesti pakottavaa työlainsäädäntöä ja mahdollista yleissitovaa työehtosopimusta. Toisin kuin yrittäjälle, työsuhteiselle työntekijälle kuuluvat siten esimerkiksi palkallinen vuosiloma, työterveyshuolto, työaikasuojelu ja irtisanomissuoja. Yrittäjänä tehtävään työhön taas liittyy suurempi vapaus, mutta samalla myös vastuu toimeentulon hankkimisesta ja erilaisten yrittäjyyteen liittyvien velvollisuuksien hoitamisesta.

Työsuhteen perustunnusmerkistö pysynyt ennallaan

Ratkaisee sopimussuhteen luonteen ensisijaisesti: Lakimuutoksella ei puututtu työsuhteen perustunnusmerkkeihin eli kriteereihin, joiden perusteella ratkaistaan ensisijaisesti, tehdäänkö työtä työsuhteessa vai yrittäjänä. Työsuhteen perustunnusmerkit ovat seuraavat:

  • Työn tekeminen sopimukseen perustuen

  • Työn tekeminen henkilökohtaisesti

  • Työn tekeminen työnantajan lukuun

  • Työn tekeminen vastiketta vastaan

  • Työn tekeminen työnantajan johdon ja valvonnan alaisena

Kaikkien tunnusmerkkien tulee täyttyä, jotta kyseessä on työsuhde.

Uusi kokonaisharkinta auttaa tulkinnanvaraisissa tilanteissa

Aina luokittelu ei ole selvää: Koska työnteon muodot ovat nykyään yhä moninaisempia, työsuhteen perustunnusmerkkien tarkastelun jälkeen ei ole aina selvää, onko kyse työsuhteesta vai ei. Tällaisia tulkinnanvaraisia tilanteita varten työsopimuslain soveltamisalaa koskevaan säännökseen tehtiin täydennys 1.7.2023. Sen mukaan tulkinnanvaraisissa tilanteissa työsuhteen olemassaolo ratkaistaan kokonaisharkinnalla ottamalla huomioon seuraavat seikat:

  • Työn tekemisen ehdot: Mitä on sovittu esimerkiksi työtehtävistä, osapuolten vastuista ja velvollisuuksista sekä päätösvallasta tehtävien suorittamisessa?

  • Olosuhteet, joissa työtä tehdään: Viittaavatko työskentelyolosuhteet työnsuorittajan epäitsenäiseen vai itsenäiseen asemaan sopimussuhteessa?

  • Osapuolten tarkoitus oikeussuhteen luonteesta: Mitä osapuolet ovat sopineet, tarkoittaneet tai käsittäneet työnteosta sopiessaan? Yksinään sopimuksen nimikkeellä (esim. toimeksiantosopimus) ei ole arvioinnissa ratkaisevaa merkitystä.

  • Muut osapuolten tosiasialliseen asemaan vaikuttavat seikat: Kuinka laajasti työnteettäjä on esimerkiksi käyttänyt työn johto- ja valvontaoikeutta työnsuorittajaan? Sillä, minkä välineiden avulla valvontaa tehdään (esim. algoritmeihin perustuva valvonta), ei ole merkitystä.

Muitakin seikkoja voidaan huomioida: Lista ei ole tyhjentävä, mikä tarkoittaa, että yksittäisessä tulkintatilanteessa voidaan huomioida muitakin seikkoja.

Arviointi on kaksivaiheista: Kokonaisharkinta tulee kyseeseen vasta toissijaisesti, jos työntekosuhteen oikeudellinen luonne ei ratkea perustunnusmerkkien tarkastelulla. Uudistuksella ei näin ole vaikutusta siihen valtaosaan tilanteista, joissa työntekosuhteen oikeudellinen luonne on selvä jo perustunnusmerkistön perusteella.

Lisäpontta uudistukselle toi alustatyön yleistyminen

Uudistus soveltuu kaikkiin työntekotapoihin: Tarve työsuhteen määrittelyn selkeyttämiselle on kasvanut erityisesti alustatyön yleistyttyä. Alustatyöllä tarkoitetaan digitaalisen alustan välityksellä tai avulla tehtävää työtä, kuten ruokalähettityötä. Nyt käsitelty lakimuutos koskee kuitenkin työsuhteen määrittelyä yleisellä tasolla, eli se koskee myös muita työnteon tapoja kuin alustatyötä.

EU valmistelee sääntöjä alustatyölle: EU-tasolla valmistellaan tällä hetkellä sääntöjä alustatyötä tekevien työolojen parantamiseksi. Nähtäväksi jää, aiheuttaako tämä lisämuutoksia työsopimuslain soveltamisalaa koskevaan säännökseen.

Docue tarjoaa sopimusmallit kaikkiin työnteon tilanteisiin

Sovi työnteon ehdoista Docuella: Olipa kyseessä sitten työsuhde tai yrittäjäsuhde, Docue tarjoaa laadukkaat sopimusmallit sopimussuhteen ehdoista sopimiseen.

Työsopimusmallit: Seuraavilla sopimusmalleilla sovit työsuhteisesta työstä:

B2B-mallit: Seuraavilla sopimusmalleilla taas sovit työstä, jota tehdään itsenäisessä asemassa yrittäjänä:

Juristien laatimat sisällöt: Sopimusmallit ovat juristiemme laatimia. Niiden tarkkaan kehitetyt malliehdot muuntuvat pikavalinnoin juuri sinun tarpeisiisi sopiviksi. Siirry sopimisen uudelle aikakaudelle ja kokeile Docueta jo tänään.

Kirjoittaja on Docuen juristi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.7.2023