Dokumentmallar

Borgensförbindelse

I vissa situationer kan en part i ett avtal vilja ställa en extra säkerhet för exempelvis ett lån. En typ av säkerhet som en långivare kan kräva är en borgen. En borgen innebär att en tredje part åtar sig att svara för, hela eller delar av, den skuld som låntagaren förbundit sig till. Denna mall är på svenska. Läs mer
Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

Åtagande, förpliktelser och parter

Ett borgensåtagande är en typ av säkerhet som ställs ut av tredjeman för en gäldenärs räkning. En borgen behöver inte vara direkt kopplad till ett penninglån, utan kan även relatera köp, hyra, arrende eller annan typ av förpliktelse.

Håll koll på parterna: Det är inte ovanligt att begrepp som “borgenär” och “borgensman” blandas ihop. Parternas åtaganden skiljer sig däremot åt väsentligt, varför det är viktigt att hålla koll på vilken part det är man talar om.

Borgenär

 • Borgenären är en fordringsägare, och således den part som ställer ut exempelvis ett lån till gäldenären. Borgenären är alltså den person (fysisk eller juridisk) till vilken skulden ska betalas.

Gäldenär

 • Gäldenären är den part som står i skuld till borgenären.

Borgensman

 • Borgensmannen är den som går i borgen för gäldenärens skuld. Borgensåtagandet innebär att borgenären kan komma att kräva ut gäldenärens skuld från borgensmannen. Borgensmannens åtagande skiljer sig åt beroende på vilken typ av borgen det är fråga om.

Typer av Borgen

En borgen kan vara antingen en enkel borgen eller en proprieborgen. Skillnaderna mellan de båda får betydelse för borgenärens möjlighet att initiera utmätningen av skulden.

Enkel borgen

 • En enkel borgen innebär att borgenären måste bevisa att denne försökt kräva ut tillgångarna från gäldenären i förstahand, men att detta inte varit möjligt. Borgensmannens åtagande blir således vid en enkel borgen inte aktuellt förrän gäldenären inte kunnat fullgöra sin förpliktelse. Om det inte framkommer av borgensåtagandet vilken typ av borgen det rör sig om kommer borgensåtagandet att bedömas vara en enkel borgen.

Proprieborgen

 • Med en proprieborgen kan borgenären kräva ut skulden direkt av vilken av parterna den vill. Det innebär att borgenären direkt kan kräva ut skulden från borgensmannen utan att först begärt ut denna från gäldenären. En proprieborgen beskrivs därför som en borgen “såsom för egen skuld”. För att det ska vara fråga om en proprieborgen måste det framgå av borgensåtagandet att borgensmannen inträtt “såsom för egen skuld” eller motsvarande.

Vad regleras i lag?

Det finns regler kring borgensåtagande i handelsbalken. Lagstiftningen är dock väldigt gammal och kan därför vara svårtydd. Som generell princip faller borgensåtaganden in under avtalsfrihet, varför parterna har stor möjlighet att själva bestämma över villkoren i avtalet.

Konsument

När det kommer till borgensåtaganden utställda av konsumenter finns det dock vissa specialregler att hålla koll på.

Exempel på sådana regler är :

 • Tid för preskription,
 • Regler kring dröjsmålsränta, och
 • Regler vid tvistelösning.

Även finansinspektionen har lämnat ett antal allmänna råd för borgensåtaganden utställda av konsumenter. Dessa råd är inte lag, men kan komma att påverka bedömningen av avtalets skälighet.

Varför Docue?

Med Docues borgensförbindelse, mall kan du upprätta en borgensförbindelse för såväl näringsidkar- som konsumentförhållanden. Du kan bifoga avtalet till ditt huvudavtal och således ha alla dina dokument samlade på en och samma plattform!

Exempel på villkor som du kan föra in i ditt borgensåtagande är:

 • Förtydligande av skulden
 • Information till borgensmannen
 • Regressrätt
 • Borgensmannens död
 • Ändringar och tillägg

Tags: Borgenär, gäldenär, borgensman, borgensmän, borgensåtagande, borgensförbindelse mall, borgensåtagande mall.

Du kanske också är intresserad av

Skapa dokument

10 gratis e-signeringar

Skapa ett nytt företagskonto och få 10 gratis signeringar.

30 000 företag har redan förlitat sig på Docue

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med."

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt."

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren

22.6.2022

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022