2.3.2023

Provisioehdot mietityttävät työnantajia – uudistimme sisältöjämme

Provisiopalkasta sopiminen on mietityttänyt monia Docuen asiakkaita. Halusimme mahdollistaa laadukkaan sopimisen kaikille yrityksille ja lisäsimme työsopimusmalleihimme monipuoliset provisioehdot, joilla sopiminen onnistuu helposti.

Provisiopalkkaus kannustaa parempiin tuloksiin

Provisiopalkan määritelmä: Provisiopalkalla tarkoitetaan palkkaa, joka määräytyy kokonaan tai osittain muun kuin työhön käytetyn ajan perusteella. Provisiopalkka on yleinen varsinkin myyntityössä, mutta viime vuosina sen käyttö on yleistynyt myös esimerkiksi monissa asiantuntijatehtävissä. Provisiopalkan tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä parempiin tuloksiin sitomalla palkan suuruus työntekijän omaan toimintaan.

Paljon epäselvyyksiä: Työnantajat ja työntekijät rakastavat provisiopalkkaa sen reiluuden vuoksi – mitä paremmin työntekijä suoriutuu, sitä suurempi palkka ja toisin päin. Provisiopalkan yleisyydestä huolimatta siihen liittyy monia kysymysmerkkejä, joita työnantajat pähkäilevät työsopimuksen tekohetkellä. Seuraavaksi käymme läpi kolme seikkaa, jotka työnantajien kannattaa pitää mielessä provisiosta sovittaessa.

Huomioi nämä seikat provisiosta sovittaessa

1. Kirjaa provision määräytymisperusteet tarkasti

Myös laki vaatii: Laki edellyttää työntekijän suojaksi, että työnantaja selvittää työntekijälle kirjallisesti tämän palkan määräytymisen perusteet. Samalla se turvaa myös työnantajaa. Jälkikäteisten riitojen riski vähenee huomattavasti, kun molemmille osapuolille on selvää, miten palkka määräytyy.

Provision peruste & suuruus: Esimerkiksi myyntityössä provisio lasketaan useimmiten työntekijän tekemän myynnin pohjalta siten, että työntekijän tietyltä ajalta tekemä myynti otetaan palkan perusteeksi, josta lasketaan tietyllä prosenttiosuudella työntekijälle maksettava palkka tai palkanosa. Provisioperusteena oleva myynti voi olla joko verollista tai verotonta, mistä on muistettava sopia erikseen.

Provisio-oikeuden syntyhetki: Lisäksi on tärkeää sopia, milloin työntekijän oikeus provisioon syntyy. Tällä on merkitystä muun muassa sen suhteen, mitkä provisiot maksetaan minkäkin maksukauden aikana. Provisio-oikeuden syntyhetkeksi voidaan sopia esimerkiksi kaupantekohetki, laskutushetki tai vasta kauppahinnan maksuhetki.

2. Varaa itsellesi oikeus provision muuttamiseen

Elintärkeä ehto: Palkkaa koskevia ehtoja pidetään työsopimuksen olennaisina ehtoina. Työnantajalla ei ole oikeutta muuttaa niitä yksipuolisesti, ellei muutosoikeudesta ole sovittu nimenomaisesti. Työsopimukseen kannattaakin aina kirjata, että työnantajalla on oikeus tarkistaa provisio säännöllisesti, kuten vuosittain. Tarkistuksessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi muutokset tuotevalikoimassa, myyntihinnoissa, asiakaskunnassa ja yleisessä taloudellisessa tilanteessa.

Ilman ehtoa muuttaminen on hankalaa: Ilman provision tarkistusta koskevaa ehtoa työnantajan mahdollisuudet provision muuttamiseen ovat hyvin rajalliset. Pahimmassa tapauksessa muuttaminen saattaa edellyttää irtisanomisperusteen täyttymistä ja irtisanomismenettelyn noudattamista.

3. Varaudu heti myös työsuhteen päättymiseen

Varautuminen kannattaa: Työsuhteen alkaessa työsuhteen päättyminen saattaa tuntua kaukaiselta ajatukselta. Siihen kannattaa kuitenkin varautua jo sopimuksentekovaiheessa, sillä esimerkiksi loppupalkan maksuajankohdasta sopiminen saattaa osoittautua myöhemmin hankalaksi.

Loppupalkka työsuhteen päättyessä: Lain mukainen lähtökohta on, että kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat (palkat, lomakorvaukset ym.) erääntyvät maksettavaksi työsuhteen viimeisenä päivänä. Tämän osalta on kuitenkin mahdollista sopia, että loppupalkka maksetaan vasta myöhemmin, kuten yrityksen seuraavana palkanmaksupäivänä. Näin kannattaakin tehdä provisiopalkan kanssa, jotta työnantajalla on riittävästi aikaa provisioiden laskemiseen ja maksuunpanoon.

Erääntymättä olevat provisiot: Varsinkin tilanteessa, jossa provisio-oikeuden on sovittu syntyvän myöhemmin kuin kaupantekohetkellä, provisiot saattavat erääntyä maksettavaksi vasta työsuhteen päättymisen jälkeen. Näitä tilanteita silmällä pitäen voi olla järkevää ottaa työsopimukseen maininta siitä, miten työsuhteen päättymishetkellä mahdollisesti erääntymättä olevien provisioiden suhteen menetellään. Voidaan esimerkiksi sopia, että ne arvioidaan ja maksetaan kertakaikkisena korvauksena loppupalkan yhteydessä.

Docuen provisioehdoilla onnistut varmasti

Monipuoliset ehdot: Provisiopalkasta sovittaessa on toden totta monta muistettavaa asiaa. Me Docuella halusimme mahdollistaa laadukkaan sopimisen kaikille yrityksille ja lisäsimme työsopimusmalleihimme monipuoliset provisioehdot, joilla sopiminen onnistuu helposti.

Laadukkaat provisioehtomme kattavat muun muassa seuraavat seikat:

  • Provision suuruus

  • Kiinteän palkan määrä, jos kyseessä yhdistelmäpalkka

  • Provisiosta tehtävät vähennykset

  • Provisio-oikeuden syntyhetki

  • Provision tarkistaminen

  • Provision maksukausi ja -päivä

  • Provisiopalkka työsuhteen päättyessä

Juristien kynästä: Ehdot ovat juristiemme laatimat ja perustuvat ajantasaiseen lainsäädäntöön sekä yleiseen sopimuskäytäntöön. Löydät ne kaikista työsopimusmalleistamme:

Senja Paldanius

Senja Paldanius

2.3.2023