3.4.2024

Docuen välityslausekkeet muutettu sukupuolineutraaleiksi Keskuskauppakamarin esimerkkiä seuraten

Keskuskauppakamarin päivitetyt välitysmenettelyä koskevat säännöt tulivat voimaan 1.1.2024. Uutta säännöissä on erityisesti, että niiden terminologia on muuttunut sukupuolineutraaliksi. Docue pitää uudistusta tervetulleena ja on päivittänyt asiakirjamalliensa välityslausekkeet uuden terminologian mukaisiksi.

Kukaan ei halua riidellä – silti riidanratkaisusta kannattaa sopia etukäteen

Pelastusrengas riitojen varalle: Sopimuksia ei tehdä, jotta niistä päästäisiin riitelemään. Jos erimielisyyksiä kuitenkin tulee, monet pattitilanteet voidaan välttää, jos askelmerkit erimielisyyksien ratkaisemiseksi on asetettu ennakkoon.

Kaksi pääasiallista riidanratkaisutapaa: Sopijapuolet saavat lähtökohtaisesti vapaasti päättää, miten mahdolliset sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkotaan. Riita voidaan ratkaista yleisessä tuomioistuinmenettelyssä tai välitysmenettelyssä. Välitysmenettely on luottamuksellinen ja perinteistä tuomioistuinmenettelyä nopeampi tapa ratkaista riitoja, ja sitä käytetään vakiintuneesti liike-elämässä. Yleisen tuomioistuimen etuna ovat alhaisemmat kustannukset.

Välitysmenettelystä sovitaan välityslausekkeessa: Lauseketta, jonka mukaan sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan nimenomaan välitysmenettelyssä, kutsutaan välityslausekkeeksi. Lausekkeessa osapuolet voivat sopia, että menettelyyn sovelletaan jonkin välitysinstituutin välitysmenettelysääntöjä, mikä onkin varsin yleistä. Tärkein kotimainen välitysmenettelyjä hallinnoiva taho on Keskuskauppakamarin välityslautakunta – The Finland Arbitration Institute (FAI).

Välimiesmenettely on nykyään välitysmenettely

Uudet sukupuolineutraalit termit: FAI päivitti Keskuskauppakamarin välitysmenettelysäännöt ja nopeutettua välitysmenettelyä koskevat säännöt 1.1.2024 alkaen. Päivityksen tärkein anti on se, että FAI siirtyi sukupuolineutraaliin terminologiaan:

  • FAI:n nimi muuttui “Keskuskauppakamarin välimieslautakunnasta” “Keskuskauppakamarin välityslautakunnaksi”;

  • “välimiesmenettelystä” tuli “välitysmenettely”;

  • “välimiesoikeudesta” tuli “välitysoikeus”;

  • “välimiehistä” tuli “välitystuomareita”; ja

  • “asiamiehistä” tuli “avustajia”.

Vastaavat muutokset myös kieliversioihin: Myös ruotsinkieliseen terminologiaan tehtiin tarvittavilta osin vastaavat muutokset. Esimerkiksi välitystuomariin viitataan sanan “skiljeman” sijasta nykyään sanalla “skiljedomare”. Englanninkielisissä säännöissä sukupuolittuneet pronominit vaihdettiin sukupuolineutraaliin muotoon, mutta muuten termistöön ei ollut tarpeen tehdä vastaavia muutoksia.

Ei vaikutusta vanhoihin välityslausekkeisiin: Terminologisilla muutoksilla ei ole vaikutusta välitysmenettelyn sisältöön tai vanhojen välityslausekkeiden pysyvyyteen tai tulkintaan. FAI:n mukaan päivityksessä on kyse siitä, mitä terminologiaa se itse suosii jatkossa.

Sääntöihin myös muita täsmennyksiä

Uusia pykäliä ja sanamuotojen tarkennuksia: Terminologisten muutosten lisäksi sääntöihin ja nopeutetun menettelyn sääntöihin tehtiin muutamia täsmennyksiä. Sääntöihin lisättiin muun muassa välitysmenettelyjen erottamista koskevat uudet alakohdat, tehtiin välitystuomarin nimeämisessä noudatettavaa määräaikaa koskeva muutos sekä lisättiin välitystuomarin puolueettomuutta ja riippumattomuutta turvaavat uudet, tarkentavat alakohdat.

Päivitetyt palkkio- ja maksutaulukot: Samalla FAI päivitti välitysmenettelyn palkkio- ja maksutaulukot. Hallintomaksuja ja välitystuomareiden palkkioita korotettiin inflaatio huomioiden. Lisäksi nopeutetussa välitysmenettelyssä siirryttiin käyttämään samaa hakemusmaksua sekä samoja palkkio- ja maksutaulukoita kuin normaalissa välitysmenettelyssä. Aiemmin maksut ja palkkiot olivat alemmat nopeutetussa menettelyssä.

Lue lisää: Lisätietoja muutoksista voi lukea esimerkiksi FAI:n verkkosivuilta täältä.

Näin sovit riidanratkaisusta helpoiten

Riidanratkaisulauseke on lähes vakio: Kun sopimukset laatii Docuella, riitoja harvemmin tulee. Monesti lisätään kuitenkin vakioehtona, mikä tuomioistuin tai millainen välitysoikeuden kokoonpano ratkaisee riidan, jos sopimuksesta syntyy jälkikäteisesti riita. Tämä onkin suositeltavaa varsinkin taloudellisesti merkittävissä sopimuksissa. Ilman riidanratkaisuehtoa noudatetaan lain oletussääntöjä, jolloin riita saattaa tulla käsiteltäväksi esimerkiksi osapuolille epäkäytännöllisellä paikkakunnalla sijaitsevassa käräjäoikeudessa.

Laadukkaat sovintoa edistävät malliehdot: Docuen sopimusmallit sisältävät laadukkaat, juristiemme laatimat riidanratkaisulausekkeet satoihin eri tilanteisiin. Kaikkien lausekkeiden lähtökohta on, että erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Tämä riittää useimmiten asioiden selvittämiseen, mutta sen varalta että ei, on jatkomenettelyksi sovittavissa yleinen tuomioistuinmenettely tai välitysmenettely.

Välityslausekkeet päivitetty sukupuolineutraaleiksi: Olemme päivittäneet välitysmenettelyä koskevat mallilausekkeemme sukupuolineutraaleiksi Keskuskauppakamarin esimerkkiä seuraten. Uutena ominaisuutena on lisäksi mahdollisuus valita, missä välitysmenettelyssä mahdolliset riidat ratkaistaan – nopeutetussa menettelyssä, normaalissa menettelyssä vai riidan ilmaannuttua päätettävässä menettelyssä. Tutustu päivitettyihin välityslausekkeisiin esimerkiksi seuraavissa malleissa:

Kirjoittaja on Docuen juristi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.4.2024