11.4.2022

Paikallinen sopiminen tarjoaa mahdollisuuksia TES-vapaille yrityksille

Työvoima on yrityksen tärkein kilpailuvaltti, minkä vuoksi työntekijöiden työehtoihin kannattaa satsata. Tässä blogikirjoituksessa työoikeuteen perehtynyt Docuen juristi Senja Paldanius avaa, miten työehdot lähtökohtaisesti määräytyvät TES-vapaissa yrityksissä ja mitä mahdollisuuksia paikallinen sopiminen tarjoaa tällaisille yrityksille.

Mikä ihmeen TES?

Työehtosopimus (“TES”) tarkoittaa työntekijä- ja työnantajaliiton välistä sopimusta alakohtaisista vähimmäistyöehdoista, kuten palkoista, työajoista, lomista ja muista eduista.

Työnantaja voi olla velvollinen noudattamaan työehtosopimusta kahdella eri perusteella:

  1. Työnantaja kuuluu työehtosopimuksen solmineeseen työnantajaliittoon; tai

  2. Työnantajan toimialalla on yleissitova työehtosopimus, jota kaikkien kyseisen alan työnantajien tulee noudattaa.

Mikäli työnantaja ei kuulu kumpaankaan edellä mainittuun ryhmään, työnantaja on ns. TES-vapaa yritys eli työehtosopimukseton yritys.

Miten työehdot määräytyvät TES-vapaissa yrityksissä?

Laki & työsopimukset: Työehtosopimuksettomissa yrityksissä työntekijöiden työehdot määräytyvät käytännössä työlainsäädännön ja työsopimusten perusteella. Työlainsäädäntö asettaa ikään kuin raamit työehdoille, joita työsopimukset täydentävät.

Työsopimusten rooli: Tyypillisesti työsopimuksissa määritellään vain kaikkein keskeisimmät työsuhteen ehdot – kuten työtehtävät, palkka ja työaika. Työsopimukset jättävätkin usein avoimeksi asioita, jotka työsuhteen alkaessa saattavat tuntua vähämerkityksellisiltä tai kaukaisilta, mutta jotka työsuhteen kestäessä voivat osoittautua kultaakin kalliimmiksi. Esimerkiksi perhevapaat, loma-asiat ja sairauspoissaolokäytännöt voivat olla tällaisia asioita. Riski epäselvyyksien ja riitojen syntymiselle on suuri, ellei näistä seikoista ole sovittu etukäteen.

Sovi kaikista ehdoista tarkasti: Epäselvyyksien ja riitojen välttämiseksi on tärkeää, että kaikista työsuhteen kannalta keskeisistä ehdoista sovitaan tarkasti. Kaikkien mahdollisten ehtojen sisällyttäminen itse työsopimukseen ei kuitenkaan ole mielekästä mm. sen vuoksi, että työntekijällä ei ole työsopimuksen allekirjoitusvaiheessa aitoa neuvotteluasemaa työnantajaan. Työntekijäkohtainen sopiminen myös altistaa helposti työntekijöiden epätasa-arvoiselle kohtelulle, josta työnantaja voi pahimmassa tapauksessa saada sanktion.

Paikallinen sopiminen turvaa tasapuolisuutta ja ehkäisee riitoja

Edellä mainittuihin ongelmiin on olemassa ratkaisu – paikallinen sopiminen. Paikallisesti sopimalla työnantaja voi konkretisoida työntekijöilleen ne työehdot ja edut, joihin työnantaja on sitoutunut. Koko henkilöstöä koskeva sopimus turvaa tasapuolisuutta ja auttaa välttämään tilannekohtaisten tulkintojen syntymistä, kun noudatettavaa työehtosopimusta ei ole.

Huomioi nämä seikat paikallisessa sopimisessa

1. Sovi koko henkilöstön kanssa

Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää, että työnantaja kohtelee samassa asemassa olevia työntekijöitä samalla tavalla, ellei erilaiselle kohtelulle ole perusteltua syytä. Paikalliseen sopimukseen osallistumisen tulee tämän vuoksi olla mahdollista jokaiselle samassa asemassa olevalle työntekijälle.

2. Älä sovi pakottavaa lainsäädäntöä huonommista ehdoista

Suomen työlainsäädäntö on suurelta osin pakottavaa lainsäädäntöä. Sillä tarkoitetaan lainsäädäntöä, josta ei voida sopimuksella poiketa työntekijän vahingoksi. Työntekijän kannalta edullisemmista ehdoista on sen sijaan aina mahdollista sopia. Samoin sellaisista asioista, joista ei säädetä laissa (esim. etätyö ja työhyvinvointiasiat), voidaan lähtökohtaisesti sopia vapaasti.

3. Sovi kirjallisesti

Paikallisen sopimisen kautta syntyneet yhteiset pelisäännöt kannattaa dokumentoida kirjalliseen muotoon. Näin sovitut jutut voi helposti tarkistaa jälkikäteen, eikä epäselvyyksiä pääse syntymään. Kirjallinen sopimus myös parantaa yrityksesi työnantajakuvaa. Se näyttää, että välität työntekijöistäsi ja haluat hoitaa työsuhdeasiat ammattimaisesti.

Näin paikallinen sopiminen onnistuu helpoiten

Laadukkaat mallisisällöt: Me Docuella uskomme, että yritys ja sen työntekijät ovat oman tilanteensa parhaat asiantuntijat. Tämän vuoksi halusimme mahdollistaa paikallisen sopimisen kaikille TES-vapaille yrityksille ja loimme paikallisen sopimuksen mallin, jolla sopiminen onnistuu helposti. Malli sisältää juristiemme laatimat malliehdot mm. vuosilomaan, sairausajan palkkaan ja etätöihin liittyen.

Olemme tukenasi koko ajan: Moderni teknologiamme avustaa sinua sopimuksen laatimisessa ja neuvoo, mitä missäkin kohdassa kannattaa ottaa huomioon.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

11.4.2022