24.11.2022

Kaikki kilpailukieltosopimukset maksullisiksi 1.1.2023 alkaen

Kilpailukieltosopimuksia koskeva sääntely muuttui monilta osin 1.1.2022. Tästä alkoi vuoden siirtymäaika, jonka aikana vanhaa ja uutta sääntelyä on sovellettu rinnakkain. Vuodenvaihteessa tämä siirtymäaika päättyy. 1.1.2023 alkaen työnantajien on maksettava työntekijöille korvausta kaikista kilpailukieltosopimuksista, myös ennen lakimuutosta tehdyistä.

Mikä on kilpailukieltosopimus?

Kilpailukieltosopimus on sopimus, joka rajoittaa työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevan työnantajan palvelukseen tai harjoittaa kilpailevaa toimintaa omaan lukuunsa työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimus voidaan solmia vain, jos siihen on erityisen painava syy. Erityisen painava syy voi liittyä esimerkiksi työnantajan tarpeeseen suojata liikesalaisuuksiaan tai säilyttää asiakaskuntansa.

Kilpailukieltosopimuksia koskeva sääntely muuttui monilta osin 1.1.2022. Lakiuudistuksen tarkoituksena oli rajoittaa tarpeettomien kilpailukieltosopimusten käyttöä säätämällä sopimusten käyttö työnantajille maksulliseksi.

Kilpailukieltoja koskeva uudistus – mikä muuttui?

Siirtymäaikana sovellettu vanhaa ja uutta sääntelyä rinnakkain

Uuden sääntelyn voimaantulosta 1.1.2022 alkoi vuoden siirtymäaika, jonka aikana työnantajat ovat voineet sopeutua uuteen sääntelyyn. Siirtymäaikana vanhaa ja uutta sääntelyä on sovellettu rinnakkain:

  • Vuoden 2022 alusta alkaen tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin on sovellettu saman tien uutta sääntelyä.

  • Ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin on sovellettu ja sovelletaan vanhaa sääntelyä vielä vuoden loppuun asti.

Ennen vuotta 2022 tehdyt kilpailukieltosopimukset siirtyvät automaattisesti uuden sääntelyn piiriin 1.1.2023. Tämä tarkoittaa, että työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta myös niistä. Korvausvelvollisuus koskee myös sellaisia kilpailukieltosopimuksia, joiden rajoitusaika on alkanut kulua vuoden 2022 puolella siltä osin kuin rajoitusaika ulottuu vuoden 2023 puolelle.

Harvinainen poikkeus: Uutta sääntelyä ei sovelleta siirtymäajan jälkeenkään sellaisiin vanhan lain mukaisiin yli kuuden kuukauden kilpailukieltosopimuksiin, joihin liittyvä kohtuullinen korvaus on maksettu tai sitä on alettu maksaa ennen uuden lain voimaantuloa. Tällaisiin sopimuksiin sovelletaan vanhaa sääntelyä sopimuksen päättymiseen saakka.

Viimeinen kuukausi irtisanoa vanhat kilpailukiellot alkaa pian

Siirtymäaikana työnantajalla on poikkeuksellisesti oikeus irtisanoa ennen lakimuutosta tehdyt kilpailukieltosopimukset ilman irtisanomisaikaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on lisäksi todennut sivuillaan, että siirtymäaikana kilpailukieltosopimus voidaan irtisanoa, vaikka työntekijä olisi jo irtisanoutunut. Irtisanomisen myötä kilpailukieltosopimus ja siihen liittyvät molempien osapuolten velvoitteet lakkaavat välittömästi.

Siirtymäajan jälkeen tilanne on erilainen. Silloin kilpailukieltosopimuksen irtisanominen edellyttää lakisääteisen irtisanomisajan noudattamista, eikä irtisanominen ole enää mahdollista työntekijän irtisanouduttua.

Aikaa irtisanoa vanhat kilpailukiellot ilman irtisanomisaikaa on siis vielä 31.12.2022 asti. Työnantajien kannattaa viimeistään nyt käydä solmimansa kilpailukieltosopimukset läpi ja harkita, mitkä niistä halutaan pitää voimassa ja mitkä irtisanoa. Passiivisuus voi tässä tapauksessa käydä hyvin kalliiksi.

Miten irtisanon kilpailukieltosopimukset helpoiten?

Me Docuella haluamme, että yritysten pakolliset paperityöt hoituvat mahdollisimman helposti. Siispä olemme lisänneet työsopimuksen muuttamista koskevaan malliimme kilpailukiellon irtisanomista koskevan mallilausekkeen. Irtisanomislauseke muuntuu tilanteeseesi sopivaksi riippuen siitä, onko irtisanottava kilpailukieltovelvoite solmittu ennen lakimuutoksen voimaantuloa vai sen jälkeen.

Docuella onnistuu vaivattomasti niin yhden kuin useiden kymmenien dokumenttien laatiminen ja päivittäminen yhdellä kertaa.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

24.11.2022