Användarvillkor


Uppdaterad 2022-03-23

Slutanvändaren av den svenska versionen av webbtjänsten Docue.com (”Användaren”) ska läsa och godkänna dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) i sin helhet. Med "Användare" avses antingen en privatperson eller en juridisk person. Användarvillkoren utgör ett avtal som Användaren och tjänsteleverantören Docue Technologies Sweden AB (”Tjänsteleverantören”) åtar sig att följa inom ramen för kundrelationen.

 

Tjänsteleverantör:

Docue Technologies Sweden AB (org.nr. 559348-2192)

Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm

support@docue.com

www.docue.com

1 Allmänt om användningen av tjänsten

1.1 Dessa Användarvillkor tillämpas på användningen av den svenska versionen av webbtjänsten Docue.com (”Tjänsten”). Om Användaren och Tjänsteleverantören har ingått ett separat tjänsteavtal eller Användaren har godkänt ett särskilt erbjudande av Tjänsteleverantören som innehåller villkor som avviker från dessa Användarvillkor, tillämpas villkoren i det tjänsteavtalet eller erbjudandet i första hand. Dessa Användarvillkor kompletterar det som särskilt avtalats.

1.2 Syftet med Tjänsten är att underlätta för företag och privatpersoner att ingå avtal, upprätta och lagra handlingar samt underteckna avtal. I Tjänsten kan Användaren upprätta dokument för avtal och andra rättsliga handlingar med hjälp av dokumentmallar (”Dokumentmallar”) med tillhörande modellinnehåll och anvisningar. Användaren kan också elektroniskt signera handlingar som de upprättat med Dokumentmallarna eller laddat upp i Tjänsten samt lagra dessa handlingar i ett personligt arkiv som skapas för varje Användare (”Konto”).

1.3 De tekniska stegen för att träffa ett avtal i Tjänsten är registrering som Användare, användning av Dokumentmallarna och elektronisk signering av handlingarna. I stället för att signera kan Användaren skriva ut den handling som den upprättat i Tjänsten. I Kontot kan Användaren administrera både handlingar som skapats med Tjänstens Dokumentmallar och andra handlingar som sparats på Kontot. Om Användaren har matat in felaktiga uppgifter i Tjänsten vid användningen av Dokumentmallarna, är det tekniskt möjligt att korrigera ofullbordade handlingar.

 

1.4 Tjänsteleverantören har inte rätt att granska eller redigera avtalsmaterial eller dokumentation, eller tillhörande underskrifter, på Kontot utan Användarens tillstånd eller en lagstadgad skyldighet.

 

1.5 Undertecknade avtal eller handlingar kommer inte att raderas från Tjänsteleverantörens servrar för det fall att de behövs för bevisning i efterhand under en rättslig process. Tjänsteleverantören lämnar dock inte ut något av det material som Användaren upprättat för en sådan process utan Användarens tillstånd eller en lagstadgad skyldighet.

 

1.6 Användaren får inte agera på ett sätt som leder till att Tjänsten slutar fungera, överbelastas, skadas eller försämras eller att användningen orsakar Tjänsteleverantören uppenbar skada. Användaren får inte heller påverka en annan Användares användning av Tjänsten på ett skadligt sätt.

 

1.7 Tjänstens allmänt tillgängliga avtalsmaterial och dokumentation, anvisningar och övriga innehåll skyddas av upphovsrätt. Tjänsteleverantören äger alla rättigheter. Användaren av Tjänsten beviljas begränsad tillgång till Tjänstens innehåll mot betalning i enlighet med prislistan. Det är strängt förbjudet att göra avtalsmaterialet och dokumentationen, anvisningarna eller annat innehåll i Tjänsten tillgängligt för allmänheten i stor skala. Sådan förbjuden verksamhet omfattar offentliggörande av innehållet exempelvis på en webbsida, i en konkurrerande tjänst eller i någon annan omgivning där flera tredje parter har tillgång till innehållet helt eller delvis.

 

1.8 Användaren ansvarar själv för anskaffning av den nätverksanslutning och utrustning som krävs för att använda Tjänsten, samt för uppehålls- och säkerhetskostnader i anslutning till dessa.

 

1.9 Innehållet i Tjänsten är i regel på svenska. Tjänsteleverantören kan också erbjuda möjlighet att använda material på ett annat språk.

 

1.10 Vid all användning av Tjänsten åtar sig Användaren att följa svensk lag och god sed utöver dessa Användarvillkor.

2 Nyttjanderätt och användardata

2.1 Endast en myndig fysisk person eller en juridisk person som har tilldelats ett organisationsnummer kan registrera sig som Användare i Tjänsten. Med fysisk person avses en privatperson. En juridisk person kan vara exempelvis ett företag eller en förening. Föreningar och andra organisationer är jämförbara med företag när det i dessa Användarvillkor talas om företag.

 

2.2 Vid registrering ska Användaren tillhandahålla den registrerings- och betalningsinformation (”Användardata”) som behövs för att identifiera Användaren och välja en lösenordsskyddad användarspecifik kod (”Användarnamn”) för att använda Tjänsten.

 

2.3 Användaren måste ange sina personliga personuppgifter samt korrekt och aktuell adress- och betalningsinformation, vid registrering. Ett företag ska endast registreras av dess firmatecknare. Användaren är skyldig att uppdatera informationen när den ändras.

 

2.4 Det är förbjudet att lämna ut det personliga Användarnamnet till en annan privatperson för användning av Tjänsten.

3 Behandling av personuppgifter

3.1 Tjänsteleverantören lagrar Användarens personuppgifter genom omfattande dataskyddsåtgärder och i enlighet med sekretessavtal. Tjänsteleverantören lämnar inte ut uppgifter om Användaren samt avtalsmaterial och dokumentation till tredje part. Endast Tjänsteleverantörens egna anställda och partners med en behörig roll i underhållet och utvecklingen av Tjänsten har tillgång till uppgifterna.

 

3.2 Användarna registreras i Tjänsteleverantörens kundregister. Tjänsteleverantören behandlar personuppgifterna i enlighet med principerna i Tjänstens integritetspolicy (”Integritetspolicy”). Genom användning av Tjänsten, accepterar Användaren Integritetspolicyn. Den aktuella Integritetspolicyn finns tillgänglig på docue.com/sv-se/integritetspolicy.

 

3.3 Användarnamnet och lösenordet är användarspecifika och får inte utlämnas till eller avslöjas för tredje parter eller hanteras vårdslöst med risk för att någon annan än Användaren kan få tillgång till Kontot. Om lösenordet eller Användarnamnet blir känt för utomstående ska Användaren utan dröjsmål informera Tjänsteleverantören om detta.

 

3.4 I vissa servicepaket har en företagskund som öppnat ett Konto möjlighet att bevilja flera privatpersoner åtkomst till Kontot. Företaget kan justera omfattningen av personernas användarrättigheter i inställningarna inom ramen för Tjänstens tekniska förutsättningar. Företaget ansvarar för att de personer som beviljats åtkomst till Kontot hemlighåller sina Användardata på behörigt sätt.

 

3.5 Av datasäkerhetsskäl har Tjänsteleverantören rätt att när som helst kräva att Användaren byter sitt lösenord som är kopplat till Användarnamnet.

 

3.6 Tjänsteleverantören granskar inte och följer inte upp avtalssignering eller material som Användaren producerat i sin egen avtals- och dokumentbas, såsom konstaterats i punkt 1.4. Användaren ansvarar därmed själv för att Användaren har rätt att behandla de personuppgifter och övriga uppgifter som denne matat in i Tjänsten. Användaren ansvarar för fullgörandet av sina skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen med undantag av de skyddsåtgärder, till vilka Tjänsteleverantören har förbundit sig enligt Integritetspolicyn. Samma regler tillämpas också på andra personuppgifter som Användaren eventuellt matar in i Tjänsten.

 

3.7 Användaren är personuppgiftsansvarig och tjänsteleverantören dess personuppgiftsbiträde vid hantering av samtliga personuppgifter som Användaren själv har matat in i Tjänsten. Dessa Användarvillkor och Integritetspolicyn utgör tillsammans ett personuppgiftsbiträdesavtal.

 

3.8 Om Användaren har egna dokumenterade anvisningar om behandlingen av de personuppgifter som denne angivit ska denne skicka dessa till Tjänsteleverantören i god tid före registreringen, eller om Användaren redan har registrerat sig, innan början av följande licensperiod.

4 Priser och betalning

4.1 Tjänsten omfattar både avgiftsbelagda och avgiftsfria delar. Tjänstens aktuella prislista finns tillgänglig på docue.com/sv-se/priser (”Prislista”).

 

4.2 De avgiftsbelagda tjänsterna debiteras vid den tidpunkt då Användaren tecknar ett abonnemang och därefter varje gång abonnemanget förnyas, om inget annat har avtalats. Abonnemang som gäller för en viss licensperiod debiteras en gång per år eller månadsvis. Den årliga avgiften debiteras i början av licensperioden, månadsavgiften i början av kalendermånaden för varje licensperiod. Om inget annat avtalats ska Tjänsten betalas årsvis.

 

4.3 Om Användaren har angett sina kreditkortsuppgifter i sin Användardata och ingen annan betalningsmetod har avtalats, har Tjänsteleverantören rätt att ta betalt för avgifterna genom kortbetalning. Om kortbetalningen inte lyckas har Tjänsteleverantören rätt att välja faktura som betalningsmetod.

 

4.4 Tjänsteleverantören kan erbjuda en möjlighet att testa användningen av Dokumentmallarna eller andra avgiftsbelagda paket i Tjänsten avgiftsfritt eller till ett nedsatt pris enligt de villkor som anges i det specifika erbjudandet. Om inte annat anges i erbjudandet är det förbjudet att använda förmånen mer än en gång. Till exempel anses skapande av flera separata konton för att tekniskt undvika normala avgifter som missbruk. Användning av ett erbjudande mer än en gång skapar en direkt grund för Tjänsteleverantören att fakturera för en årslicens i enlighet med Prislistan eller en annan särskild prislista som överenskommits på förhand.

 

4.5 Nyttjanderätten till ett Konto riktat till företag varar i ett år åt gången, om inte annat överenskommits. Nyttjanderätten förnyas automatiskt efter varje licensperiod för ett år eller någon annan särskilt överenskommen period, såvida inte Användaren säger upp Tjänsten eller Tjänsteleverantören meddelar något annat före utgången av den tidigare licensperioden. Den nya licensperioden debiteras i enlighet med gällande Användarvillkor och den aktuella Prislistan. Meddelande om eventuella prisändringar till Användaren beskrivs i punkt 6.2.

 

4.6 Tjänsteleverantören använder en kalender månatlig avstämning i faktureringen. Om en avgiftsbelagd licensperiod inleds mitt i en kalendermånad, betalar Användaren endast för de dagar då den avgiftsbelagda nyttjanderätten har varit giltig, och därför kan avgifterna avvika något från det som anges i Prislistan. Som en licensperiod på ett år räknas de dagar under den första kalendermånaden, under vilka den nämnda nyttjanderätten har varit giltig, samt de följande 11 fulla kalendermånaderna. Licensperioden förnyas automatiskt efter denna tidpunkt på det sätt som avses i punkt 4.5.

 

4.7 Om Användaren inte betalar för de produkter eller tjänster som den beställt i rätt tid, har Tjänsteleverantören rätt att begränsa Användarens tillgång till Tjänsten eller förhindra Användarens tillgång till sitt Konto. Vid försenad betalning tillkommer påminnelseavgift 100 kr samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

 

4.8 Licensperioden debiteras i sin helhet vid licensperiodens början (licensperiodens längd är som utgångspunkt ett år åt gången) om inte annat avtalats. Användaren kan undantagsvis beviljas en möjlighet till delbetalning, till exempel genom att betala ett belopp varje månad. Om Användaren likväl inte betalar fler än en delbetalning i tid och dröjsmålet inte är ringa, har Tjänsteleverantören rätt att kräva omedelbar betalning av samtliga kvarvarande delbetalningar.

 

4.9 För betalningstransaktioner (t.ex. med betalkort eller bank-id) kan Tjänsteleverantören använda sig av en extern betaltjänstleverantör som tar ut avgifter av Användaren i enlighet med Prislistan och dessa Användarvillkor och vidarebefordrar dem till Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ansvarar för dessa tredje parters serviceavgifter. Betaltjänstleverantören som används är i regel Stripe Inc.

 

4.10 Om betalning sker mot faktura, är betalningsvillkoret 30 dagar netto.

5 Tjänstens innehåll och underhåll

5.1 Tjänsten kan huvudsakligen användas 24 timmar om dygnet. Tjänsteleverantören äger dock rätten att tillfälligt inaktivera hela eller delar av Tjänsten på grund av underhåll, installation, modifiering, överdriven systembelastning eller annan motsvarande orsak utan skadeståndsansvar.

 

5.2 Tjänsteleverantören ska, i den mån det är skäligt, sträva efter att, på förhand, informera Användaren om eventuella avbrott i Tjänsten som är relevanta för Användaren, till den e-postadress eller det telefonnummer som anges i Användardatan eller i Tjänsten.

 

5.3 Tjänsteleverantören ansvarar inte för skador som orsakas av att SMS eller e-postmeddelanden som skickas från Tjänsten inte når mottagaren eller att meddelandet, tekniskt eller visuellt, skiljer sig från den inmatade informationen.

 

5.4 Tjänsteleverantören ansvarar inte för att andra användare av Tjänsten har rättslig handlingsförmåga att ingå avtal och göra andra viljeyttringar. Tjänsteleverantören garanterar inte heller identiteten av Tjänstens övriga användare eller kvaliteten på eller annan ändamålsenlighet av de avtal som dessa ingått.

 

5.5 Innehållet i Tjänsten har upprättats i enlighet med svensk lag och etablerad branschpraxis som möjliggör för Användaren att upprätta juridiskt giltiga avtal och dokument. Användaren är dock skyldig att identifiera särdragen i sin egen situation och de lösningar som bäst passar denne. Tjänsteleverantören ansvarar inte för något innehåll som produceras av Användaren.

 

5.6 Tjänsteleverantören tillhandahåller individuell juridisk rådgivning som en del av vissa av sina servicepaket. Sådan juridisk rådgivning kan tillhandahållas per telefon eller via chatt under de tider som anges i ett separat erbjudande eller tjänsteavtal. Syftet med rådgivningen är att hjälpa Användaren planera rättsliga förfaranden, föreslå alternativa tillvägagångssätt för Användaren och hjälpa Användaren att förstå de möjligheter och risker som är förknippade med olika alternativ. Innehållet i rådgivningen är begränsat till svensk lagstiftning och endast de frågor som Användaren tydligt specificerat om modellinnehållet i Dokumentmallarna eller den konkreta vägledningen i Dokumentmallarna. Tjänsteleverantören har inte det övergripande ansvaret för Användarens rättsliga förfaranden. Tjänsteleverantören upprättar eller granskar inte heller dokument för Användarens räkning, om inte annat överenskommits.

 

5.7 Tjänsteleverantören är skyldig att ersätta direkta ekonomiska skador som orsakats genom uppenbart felaktig juridisk vägledning eller rådgivning som presenterats i Tjänsten eller tillhandahållits av Tjänsteleverantören under den avgiftsbelagda licensperioden. Skadeståndsansvaret täcker inte indirekta skador eller förluster, såsom förlorad vinst eller uteblivna avtal, och dess storlek begränsas till 50 000 kronor under varje licensperiod.

 

5.8 Mindre tekniska ändringar av avtalsmaterial och dokumentation på Kontona är tillåtna av användbarhets- eller dataskyddsskäl.

6 Giltighet av användarvillkoren och ändringar i tjänsten och prislistan

6.1 Användarvillkoren är bindande för Tjänsteleverantören och Användaren från den tidpunkt då Tjänsteleverantören ger Användaren tillgång till Tjänsten.

 

6.2 a) En Användare med en avgiftsbelagd licensperiod ska i princip ha rätt att använda Tjänsten på motsvarande sätt och med samma egenskaper som i början av den senaste licensperioden, i enlighet med avgifterna i Prislistan. Tjänsteleverantören har rätt att göra ändringar i Prislistan och Tjänstens egenskaper även under den pågående licensperioden utan att detta påverkar kundrelationens övriga villkor, förutsatt att ändringarna inte är stora eller klart oskäliga från Användarens perspektiv. Prisändringar som påverkar Användaren och större än ringa ändringar i Tjänstens egenskaper ska meddelas till Användaren till den e-postadress eller det telefonnummer som anges i Användarens Användardata senast fyra (4) veckor innan ändringarna träder i kraft, om ändringarna inte tydligt är till Användarens fördel.

 

b) En Användare med en avgiftsfri licensperiod har inte rätt till någon fastställd prissättning eller vissa funktioner i Tjänsten. Avgifter som senare baserar sig på Användarens nuvarande användning av Tjänsten eller omvandling av Tjänsten till avgiftsbelagd måste dock meddelas till den e-postadress eller det telefonnummer som anges i Användarens Användardata senast fyra (4) veckor innan ändringarna träder i kraft.

 

c) Tjänsteleverantören har av motiverade skäl rätt att göra även större ändringar i Prislistan och Tjänstens egenskaper under licensperioden, men Användaren har då rätt att säga upp sitt abonnemang och få tillbaka den andel av betalningarna som hänför sig till den återstående licensperioden efter att ändringarna har gjorts, förutsatt att ändringarna har en betydande inverkan på Användarens användning av Tjänsten.

 

6.3 På en Användare med avgiftsbelagd licensperiod tillämpas den senaste tillgängliga versionen av dessa Användarvillkor som gällde vid den tidpunkt när Användarens senaste licensperiod började. Då licensperioden förnyas anses Användaren godkänna de senaste Användarvillkoren, om Användaren inte säger upp Tjänsten eller om inte Tjänsteleverantören meddelar annat. Användare med en avgiftsfri licensperiod kommer alltid att omfattas av de senaste Användarvillkoren som är tillgängliga i Tjänsten, vilket Användaren accepterar om den inte säger upp Tjänsten. Tjänsteleverantören har dock inte rätt att ändra Användarvillkoren på ett sätt som skulle möjliggöra åtgärder utan iakttagande av de skyddsperioder till förmån för Användaren som anges i avsnitt 6.2.

 

6.4 Tjänsteleverantören har rätt att återkalla eller neka åtkomst till Tjänsten för en Användare som inte har följt dessa Användarvillkor i kundrelationen.

 

6.5 Användarvillkoren upphör att förplikta Användaren och Tjänsteleverantören i slutet av Användarens licensperiod, med undantag av de skyldigheter som uppstått före denna tidpunkt.

 

6.6 Tjänsteleverantören och Användaren befrias från sina skyldigheter enligt Användarvillkoren för den period och i den mån underlåtenheten att uppfylla avtalsförpliktelserna orsakas av force majeure. En sådan händelse omfattar till exempel krig, allmänt avbrott i trafiken, avbrott eller störning i energiförsörjningen, storskalig arbetskonflikt, eldsvåda, exceptionella naturfenomen eller andra motsvarande och ovanliga skäl som är oberoende av Användaren eller Tjänsteleverantören.

 

6.7 Om någon punkt i dessa Användarvillkor nu eller senare konstateras olaglig eller av någon annan anledning är ogiltig eller obestridlig, ska den inte påverka giltigheten eller tillämpligheten av övriga punkter vid användningen av Tjänsten.

7 Övriga villkor

7.1 Svensk lag ska tillämpas på Användarvillkoren. Alla tvister, meningsskiljaktigheter och anspråk i anledning av Användarvillkoren ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna inte kan hitta en lösning genom förhandling, ska tvisten avgöras av Stockholms tingsrätt.

 

7.2 Tjänsteleverantören har rätt att utan Användarens samtycke överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt Användarvillkoren till en tredje part så att den nya tjänsteleverantören blir en annan part än Docue Technologies Sweden AB. Detta kan gälla exempelvis i en situation där Tjänsten eller en del av den överförs till en annan näringsidkare genom förvärv.