22.8.2023

Moni kohtaa juridisia ongelmia, jotka olisivat estettävissä laadukkaalla sopimisella

Juridiset ongelmat ovat yleisiä, mutta harva osaa tai jaksaa hakea niihin apua. Avun hakemisen vaikeudet johtavat usein siihen, että juridiset ongelmat jäävät ratkaisematta ja ihmisten oikeudet toteutumatta. Ongelmien ratkaisua tulisi ehdottomasti helpottaa, samalla unohtamatta riitojen ennaltaehkäisyn tärkeyttä.

Oikeuksiin pääsyn haasteet ovat globaali ongelma

World Justice Project -järjestön tutkimus vuodelta 2019* oli ensimmäinen – ja toistaiseksi ainoa – vertailukelpoista tietoa eri maista tuottanut tutkimus oikeuden saatavuudesta. Oikeuden saatavuudella viitataan siihen, millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tosiasiassa saada juridista apua ja päästä oikeuksiinsa yhteiskunnassa. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat seuraavat:

  • Juridiset ongelmat ovat yleisiä ja läsnä kaikkialla. Noin puolet (49 %) kyselyyn vastanneista oli kohdannut vähintään yhden oikeudellisen ongelman viimeisen kahden vuoden aikana. Ongelmat olivat liittyneet esimerkiksi työhön, asumiseen, kuluttaja-asemaan ja perhe-elämään.

  • Juridiset ongelmat vaikuttavat kielteisesti ihmisten elämään. 43 % ongelman kokeneista ilmoitti, että heidän oikeudellinen ongelmansa oli vaikuttanut kielteisesti heidän elämäänsä. Kielteiset vaikutukset olivat ilmentyneet esimerkiksi stressinä tai rahahuolina.

  • Suurin osa ihmisistä ei hae oikeudellista apua ongelmiinsa. Vain alle kolmannes (29 %) ongelman kokeneista oli hakenut apua ongelman ymmärtämiseen tai ratkaisuun. Apua hakeneet olivat kääntyneet mieluummin perheenjäsenten tai ystävien puoleen kuin ammattilaisten puoleen.

  • Ihmiset kohtaavat erilaisia haasteita oikeuksiin pääsyssä. Haasteet liittyvät esimerkiksi ongelman juridisen luonteen ymmärtämiseen, asianmukaisen avun saatavuuteen sekä oikeusprosessin kalleuteen. Haasteet johtavat usein siihen, että ongelman ratkaisu pitkittyy tai jää kesken.

* World Justice Project: Global Insights on Access to Justice 2019: Findings from the World Justice Project General Population Poll in 101 Countries.

Ilmiö koskettaa myös suomalaisia

Juridiset ongelmat yleisiä Suomessa: Vaikka luulisi, että Suomessa oikeuden saatavuus olisi hyvällä tolalla, Suomen tutkimustulokset myötäilevät kansainvälistä trendiä. Suomalaisista kyselyyn vastanneista jopa 69 % oli kohdannut juridisen ongelman viimeisen kahden vuoden aikana. Osuus on 20 prosenttiyksikköä suurempi kuin kansainvälinen keskiarvo. Suurta määrää saattaa selittää se, että toisaalta suomalaisten kyky tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja etsiä tietoa niistä on hyvä.

Vain harva hakee juridista apua: Suomalaisten hyvästä oikeuskäsityksestä huolimatta vain noin kolmannes (32 %) ongelman kokeneista oli hakenut oikeudellista apua ongelmaansa. Vastaavasti kuin kansainvälisellä tasolla, myös suomalaiset olivat kääntyneet mieluiten ystävien tai perheen puoleen. Vain 7 % ongelman kokeneista oli vienyt asian eteenpäin viranomaiselle, kuten poliisille tai tuomioistuimeen. Osuus on hälyttävän pieni, ja sen voidaan arvella johtuvan esimerkiksi korkeista oikeudenkäyntikuluista, pitkistä käsittelyajoista ja muutenkin raskaista oikeusprosesseista.

Ongelmien ratkaisu hidasta ja epävarmaa: Ongelman kokeneista henkilöistä vain alle puolet (46 %) oli saanut ratkaistua ongelmansa täysin. Tähän oli mennyt keskimäärin 12,8 kuukautta. Noin viidennes (22 %) oli luovuttanut asian ratkaisun suhteen, vaikka ongelma säilyi.

Kaavio oikeuden saatavuudesta Suomessa Global Insights on Access to Justice 2019 -tutkimuksen pohjalta.

Laadukas sopiminen ehkäisee turhia riitoja

Monet riidat johtuvat huonoista sopimuksista: Oikeuksiin pääsyä voidaan helpottaa esimerkiksi lisäämällä tuomioistuinlaitoksen resursseja, helpottamalla maksuttoman oikeusavun saamista sekä luomalla vähäisten riita-asioiden ratkaisua varten kevyempi menettely. Tärkeää on kuitenkin puuttua myös juurisyyhyn eli juridisten ongelmien syntymiseen. Suuri osa esimerkiksi työsuhteisiin ja liikesuhteisiin liittyvistä riidoista johtuu huonoista ja epäselvistä sopimuksista. Nämä riidat olisivat estettävissä laadukkaalla sopimisella.

Docuella kuka tahansa osaa tehdä laadukkaita sopimuksia: Kun asioista sovitaan selkeästi ja kirjallisesti, ongelmia harvemmin syntyy. Seuraava kysymys tietenkin on, miten tavallinen yrittäjä tai yksityishenkilö osaa tehdä laadukkaita sopimuksia – varsinkaan, jos hänellä ei ole varaa ostaa kalliita lakipalveluita. Tähän tarpeeseen vastatakseen syntyi Docue, jonka missiona on juridiikan demokratisointi. Kaiken tekemisemme ytimessä on ajatus, että juridiikka kuuluu kaikille. Valikoimastamme löydät yli 400 laadukasta asiakirjamallia juristiemme laatimilla ja ylläpitämillä sisällöillä. Niiden avulla kuka tahansa osaa laatia juridisesti päteviä, laadukkaita sopimuksia helposti ja edullisesti.

Astu sopimisen uudelle aikakaudelle ja kokeile Docueta jo tänään.

Kirjoittaja on Docuen juristi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

22.8.2023