8.12.2022

Kuluttajansuojalain uudistus tuo tiukennuksia puhelinmyyntiin – mikä muuttuu?

Kuluttajansuojalaki muuttuu 1.1.2023. Muutoksen myötä kuluttajille suunnatussa puhelinmyynnissä sitovia kauppoja ei enää voida tehdä puhelimessa. Kauppa syntyy vasta puhelun jälkeen, jos kuluttaja vahvistaa puhelimessa sovitun kaupan kirjallisesti.

Tilanne ennen lakimuutosta – kuluttajalta ei edellytetä erillistä kaupan hyväksymistä

Tilanne ennen 1.1.2023: Yritykset voivat vielä vuodenvaihteeseen saakka tehdä puhelimitse sitovia kauppoja kuluttajien kanssa. Kaupat voidaan tehdä jo puhelimessa, eikä kuluttajalta vaadita puhelinkeskustelun jälkeen aktiivisuutta kaupan syntymiseksi. Yrityksellä on velvollisuus toimittaa kuluttajalle kirjallinen tilausvahvistus, joka toimii todisteena suullisesti tehdystä sopimuksesta. Kuluttaja voi vielä tilausvahvistuksen saatuaan välttyä sitovalta sopimukselta reklamoimalla kaupan syntymisen.

Muutoksen syyt: Nykykäytäntö on aiheuttanut epäselvyyttä, sillä moni kuluttaja ei ole mieltänyt puhelimessa tehtyjä kauppoja sitoviksi. Toisaalta yrityksen toimittama tilausvahvistus on saatettu tulkita ei-sitovaksi tarjoukseksi, minkä vuoksi osa kuluttajista on passiivisuudellaan tullut tahtomattaan sidotuksi sopimukseen. Osa kaupan ehdoistakin on voinut jäädä epäselviksi.

Vuodenvaihteen jälkeen kuluttajan tulee hyväksyä puhelinkaupat kirjallisesti

Kirjallisuusvaatimus: Kuluttajansuojalain uusien säännösten myötä puhelimitse tehty sopimus tulee sitovaksi vasta, kun yritys on lähettänyt kuluttajalle kirjallisen tarjouksen kaikkine sopimusehtoineen ja kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen kirjallisesti.

Tehosteena seuraamusmaksu: Uusien säännösten tehosteeksi on määrätty, että jos yritys ei noudata niissä määriteltyä menettelyä, seurauksena voi olla kuluttajaviranomaisen määräämä seuraamusmaksu.

Lakimuutos koskee "kylmiä puheluita"

Laaja soveltamisala: Puhelinmyyntiä koskeva muutos tulee ensi vuoden alusta alkaen pakolliseksi lähtökohtaisesti kaikille yrityksille, jotka harjoittavat tavaroiden tai palveluiden puhelinmyyntiä kuluttajille. Poikkeuksena on kuitenkin esimerkiksi puhelin- ja nettiliittymien puhelinmyynti, sillä niitä koskee erillinen sääntely, jossa kuluttajien asema on jo ennestään vahvemmin turvattu.

Yrityksen oma-aloitteisuus ratkaisee: Säännöksiä sovelletaan, kun yritys ottaa tämän nykyiseen tai potentiaaliseen kuluttaja-asiakkaaseen yhteyttä omasta aloitteestaan – eli kyseessä on “kylmä puhelu”. Jotta kyseessä ei olisi lain näkökulmasta yrityksen aloitteesta soitettu puhelu, on kuluttajan itse täytynyt ottaa yhteyttä yritykseen tai jättää soittopyyntö. Pelkkä luvan antaminen markkinointipuhelulle ei vielä riitä säännöksen soveltamiselta välttymiseen.

A graphic showing a perfect job offer letter

Lakimuutoksen jälkeen sitova kauppa edellyttää näiden kolmen edellytyksen täyttymistä

1. Kuluttajalle on ilmoitettava kaikki kaupan ehdot sekä tarjouksen hyväksymisen vaikutukset

Kuluttajansuojalaissa on listattu tiedot, jotka on annettava kuluttajalle ennen kauppasopimuksen tekemistä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot sekä ostettavan hyödykkeen kokonaishinta. Yrityksen on kirjallisen tarjouksen toimittamisen yhteydessä ilmoitettava kuluttajalle, että sopimus ei ole kuluttajaa sitova, jos hän ei hyväksy tarjousta pysyvällä tavalla, eikä hänellä tällöin ole velvollisuutta maksaa tuotetta tai palvelua.

2. Tarjous on lähetettävä kirjallisena

Tarjous kaikkine ehtoineen on toimitettava kuluttaja-asiakkaalle kirjallisena tai muulla pysyvällä tavalla sen jälkeen, kun kuluttaja on ilmaissut halunsa kaupan syntymiseen. Esimerkiksi tekstiviesti kelpaa vain, jos siihen saadaan mahdutettua kaikki kaupan ehdot. Kuluttajalla on oltava mahdollisuus myös tallentaa ja monistaa tarjous muuttumattomana. Linkki myyjän verkkosivuilla oleviin sopimusehtoihin ei yksin ole riittävä kaupan ehtojen toimittamiseen.

3. Kuluttajan on hyväksyttävä tarjous kirjallisesti

Jotta kaupasta tulisi sitova, on kuluttajan hyväksyttävä tarjous “pysyvällä tavalla”. Käytännössä vaaditaan sellaista hyväksymistä, josta jää sekä yritykselle että kuluttajalle selkeä kirjallinen todiste. Tarjouksen allekirjoittaminen esimerkiksi sähköisellä allekirjoituksella täyttää pysyvän tavan vaatimuksen.

Tilausvahvistus toimitettava kuluttajalle: Lakimuutoksen jälkeenkin yrityksen on toimitettava kuluttajalle vahvistus tehdystä sopimuksesta kohtuullisessa ajassa tarjouksen hyväksymisestä. Samalla kuluttajalle on toimitettava kirjallisessa muodossa kuluttajansuojalain mukaiset, esimerkiksi peruuttamisoikeutta koskevat tiedot sekä peruuttamislomake, jollei niitä toimitettu jo tarjouksen lähettämisen yhteydessä.

Yrityksen vastuulla todistaa: Mahdollisessa ristiriitatilanteessa yrityksellä on velvollisuus osoittaa edellä mainittujen edellytysten toteutuminen.

Varaudu muutokseen jo nyt – varmista sitovat kaupat Docuen avulla

Onko yritykselläsi käytössä kuluttajille suunnattu tarjousmalli? Voit helpottaa kaupantekoa toimittamalla sen vastaanottajan vahvistettavaksi Docuen palvelussa.

Sähköinen allekirjoitus tekee vahvistamisesta helppoa: Docuen sähköistä allekirjoitusta hyödyntämällä voit helposti pyytää kuluttajaa vahvistamaan kaupan allekirjoituksellaan puhelun jälkeen. Allekirjoituspyynnön yhteydessä kuluttaja saa kaupan ehdot selkeässä muodossa tallennettavaksi itselleen.

Todista kauppa myös jälkikäteen: Sähköinen allekirjoitus madaltaa kaupan hyväksymisen kynnystä, sillä sen avulla kuluttaja voi allekirjoittaa kaupat vaivattomasti puhelimellaan – ajasta ja paikasta riippumatta. Allekirjoituksen myötä kaupasta tulee sitova. Samalla yrityksesi tilille tallentuu automaattisesti kirjallinen todiste kaupan vahvistamisesta.

Haluatko, että omasta tarjousmallistasi koodataan älykäs malli Docuen palveluun? Lue lisää Docue Custom -palvelusta täältä.

Kokeile Docueta maksutta rekisteröitymällä tästä.

Ada Lappalainen

Ada Lappalainen

8.12.2022