Puitesopimus määrittää raamit yhteistyölle

Puitesopimus sisältää säännöt ja periaatteet, joita sovelletaan osapuolten myöhempiin sopimuksiin. Puitesopimukset saattavat olla varsin ylimalkaisia, mutta parhaimmillaan ne luovat toimivan viitekehyksen onnistuneelle yhteistyölle.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 22.10.2021
Arvioitu lukuaika 7 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Puitesopimus

  • Milloin laatia: Puitesopimus kannattaa tehdä, jos osapuolten tarkoituksena on ryhtyä pidempiaikaiseen yhteistyöhön. Sopimuksen kohteena voi olla niin konsultaatio, jälleenmyynti kuin esimerkiksi tavaratoimitusten sarja.

  • Osapuolten tahtotila: Mitä suurempi epävarmuus yhteistyön kehittymiseen liittyy, sitä suuremmalla syyllä sopimukseen kannattaa kirjata tavoitteet, joihin osapuolet yhteistyöllä pyrkivät. Koko sopimusta tulkitaan näiden tavoitteiden kautta.

  • Tyypillisiä ehtoja: Yleensä puitesopimuksissa sovitaan sopimuksen yleisten tavoitteiden ohella esimerkiksi sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta, mahdollisista yleisistä tilaus- ja toimitusehdoista, salassapidosta, kilpailukiellosta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.

  • Tilanteeseen sopivia sopimusmallejamme:

------------------------------

Puitesopimus määrittää yhteistyön ehdot

Kun osapuolet sitoutuvat laajaan ja pitkäaikaiseen yhteistyöhön, johon liittyen osapuolet tulevat tekemään useita sopimuksia, on syytä määrittää tietyt “pohjaehdot” kaikkiin tuleviin sopimuksiin. Osapuolet säästävät aikaa ja vaivaa, kun yhteistyöhön liittyviä sopimuksia ei aina tarvitse neuvotella ja laatia täysin alusta alkaen. 

Puitesopimus ei yleensä velvoita osapuolia solmimaan tiettyjä sopimuksia tulevaisuudessa. Tämä erottaa puitesopimuksen esisopimuksesta, joka puolestaan velvoittaa osapuolet tekemään varsinaisen sopimuksen esisopimuksessa määritellyin ehdoin. Puitesopimus kuitenkin määrittää ne säännöt ja periaatteet, joita osapuolet yleisesti sitoutuvat noudattamaan siinä tapauksessa, että vastaisia sopimuksia tehdään. Yleensä puitesopimuksissa sovitaan, että elleivät osapuolet yksittäistapauksessa sovi toisin, sovelletaan puitesopimuksessa sovittua.  

Työehtosopimus on esimerkki puitesopimuksesta. Siinä työnantaja- ja työntekijäliitto määrittävät ne ehdot, joita tulevaisuudessa solmittaviin työnantajien ja työntekijöiden välisiin yksittäisiin työsopimuksiin sovelletaan.

Mitä ehtoja puitesopimus yleensä sisältää?

Puitesopimuksen sisältö vaihtelee tilanteesta riippuen. Joskus on tarpeellista sopia yleisiä periaatteista, mutta joskus puitesopimus voi sisältää myös yksityiskohtaisia ehtoja. Osapuolten kannattaa miettiä, mitkä ovat juuri heidän tilanteeseensa tarpeelliset puitesopimuksen ehdot. 

Näistä asioista puitesopimuksessa tavallisesti sovitaan:

1. Sopimuksen kohde 

Sopimuksen kohteen määrittely on puitesopimuksen tärkeintä sisältöä, sillä sen mukaan määrittyy puitesopimuksen soveltamisala. Kohde kannattaa kirjata tarkoin myös siksi, että merkittävä osa sopimusriidoista syntyy eroavista käsityksestä siitä, mitä sopimuksen perusteella oli tarkoitus toteuttaa.

Puitesopimuksen kohteena voi olla esimerkiksi projekti, jälleenmyyntijärjestely, kauppaedustus, palvelun toimittaminen tai muu yhteistyö.

2. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Puitesopimuksen voimassaoloajasta kannattaa tyypillisesti sopia – onko sopimus esimerkiksi toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen. Jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, kannattaa sopia myös irtisanomisajasta. 

3. Tilaus- ja toimitusehdot

Mikäli puitesopimukseen liittyy tavaroiden toimittamista, kannattaa osapuolten sopia, kuka vastaa tuotteiden toimituksesta ja toimituskustannuksista ja milloin vastuu tuotteille mahdollisesti aiheutuvista vahingoista siirtyy toimittajalta vastaanottajalle.

4. Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, keksinnöt)

Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä ja muita aineettomia oikeuksia. Jos osapuolet tuottavat yhdessä tai toistensa avustuksella tällaisia oikeuksia, kannattaa ehdottomasti sopia, kumpi osapuoli omistaa oikeudet. 

  • Esimerkki 1: Jos puitesopimuksen kohteena on tavaroiden jälleenmyynti, kannattaa sopimukseen ottaa ehto siitä, että valmistaja omistaa immateriaalioikeudet, mutta jälleenmyyjällä on oikeus käyttää niitä tuotteiden markkinoinnissa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

  • Esimerkki 2: Jos puitesopimuksen kohteena on yhteistyö, jonka tuloksena syntyy immateriaalioikeuksia, kannattaa osapuolten ehdottomasti sopia siitä, kenelle ne kuuluvat.

5. Kilpailukielto ja houkuttelukielto

Kun yritykset toimivat puitesopimuksen perusteella läheisessä yhteistyössä ja vaihtavat keskenään liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä tietoja, saattaa osapuolelle tulla houkutus alkaa harjoittaa sopimuskumppanin kanssa kilpailevaa toimintaa tai esimerkiksi rekrytoida tämän työntekijöitä itselleen. Kilpailu- ja houkuttelukielto ovat yleensä voimassa määrätyn ajan myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Kilpailukieltolausekkeella voidaan kieltää yhteistyökumppanin kilpailevan tuotteen tai palvelun kehittäminen. Kilpailukielto voidaan sopimuksessa asettaa suojaamaan vain toista osapuolta tai molempia osapuolia. 

Myös houkuttelukiellosta voidaan sopia vain toisen osapuolen tai molempien osapuolten suojaksi. Kielto estää osapuolta houkuttelemasta tai kannustamasta sopimuskumppanin työntekijöitä päättämään työsuhdettaan tai siirtymään toisen työnantajan palvelukseen. 

6. Salassapito

Puitesopimuksessa kannattaa sopia salassapidosta, sillä yhteistyön kuluessa osapuolet saattavat tulla luovuttaneeksi toisilleen liikesalaisuuksia sekä muuta arkaluontoista tietoa. Kuten kilpailukielto ja houkuttelukielto, myös salassapidosta voidaan sopia molempien osapuolten tai vain toisen osapuolen suojaksi. Tavallisesti kuitenkin sovitaan salassapidosta molempien osapuolten osalta.

7. Sopimusrikkomuksen seuraukset

Puitesopimus sisältää tavallisesti myös ehdot sopimusrikkomusten varalta. Tähän sopimuskohtaan kuuluvat sopimussakko ja vastuunrajoitusehdot.

Sopimussakko tulee maksettavaksi pelkästään sillä perusteella, että osapuoli rikkoo sopimuksen ehtoja. Sopimussakon summa kannattaa asettaa riittävän suureksi, mutta kohtuuttomuutta tulee välttää. Oikein mitoitettu sopimussakko toimii hyvänä tehosteena sopimuksen noudattamiselle, kun sen rikkomisesta aiheutuu huomattava taloudellinen menetys.

Sopimussakon lisäksi on syytä sopia myös siitä, joutuuko sopimuskumppani korvaamaan aiheuttamansa vahingot toiselle sopimusosapuolelle täysimääräisesti. Osapuolten vastuuta voidaan rajoittaa esimerkiksi välillisten vahinkojen korvaamisen osalta tai asettaa vahingonkorvaukselle euromääräinen yläraja.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kun yritykset tekevät keskenään liiketoimintaansa liittyviä sopimuksia, on heillä erittäin laaja vapaus päättää siitä, kuinka sopimusta koskevat riidat ratkaistaan. Neuvottelut ja tuomioistuinsovittelu ovat kevyempiä riidanratkaisukeinoja ja niiden käyttämisestä voidaan sopia puitesopimuksessa. 

Aina ratkaisua ei kuitenkaan saada näitä keinoja käyttämällä, joten puitesopimuksessa osapuolten kannattaa myös sopia siitä, ratkaistaanko riidat viime sijassa tietyn kaupungin käräjäoikeudessa vai välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyssä osapuolten välisen riidan ratkaisevat välimiehet, jotka ovat yksityishenkilöitä, eivät tuomioistuimen tuomareita. Välimiesten antama ratkaisu on sitova ja se voidaan toimeenpanna kuten tuomioistuimen tuomio.

Yleisen tuomioistuinkäsittelyn etuna on sen edullisuus, mutta julkiset prosessit saattavat venyä erittäin pitkiksi. Välimiesmenettelyä käytetään varsin yleisesti liike-elämän sopimusten riidanratkaisussa; se on yleensä paitsi nopeampi myös asiantuntevampi elin ratkaisemaan juttuja.

Miten laatia laadukas puitesopimus eri tilanteisiin?

Docuen palvelusta löydät älykkäät asiakirjamallit lukuisiin erilaisiin puitesopimuksiin. Kattavista, juristien laatimista mallisisällöistä voit valita omaan tilanteeseesi sopivimmat ehdot. Palvelu myös neuvoo sinua, mitä kannattaa ottaa huomioon sopimuksen eri kohdissa. Voit käyttää esimerkiksi seuraavia asiakirjamalleja oman puitesopimuksesi pohjana: 

Tämä asiakirjamalli soveltuu tilanteisiin, joissa sovitaan määräaikaisesta tilaustyöstä, jolla on selkeästi määritelty tavoite. Yleensä projektissa on selkeästi erikseen tilaaja ja toimittaja, jolloin tilaaja maksaa toimittajalle tietystä lopputuloksesta.

Yhteistyösopimuksen mallia voit käyttää tilanteessa, jossa on tarkoitus tehdä kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, joten hyvin monenlaiset sopimukset voivat olla luonteeltaan yhteistyösopimuksia.

Kauppaedustajasopimuksella kauppaedustaja sitoutuu edistämään päämiehen tuotteiden myyntiä tai ostoa hankkimalla tarjouksia päämiehelle tai tekemällä kauppasopimuksia tämän puolesta.

Voit käyttää tätä asiakirjamallia puitesopimuksena, jos haluat sopia jälleenmyynnin ehdoista. Jälleenmyyntisopimuksella tuotteiden valmistaja tai valmistuttaja sitoutuu myymään tuotteitaan jälleenmyyjälle, joka taas myy ne edelleen loppuasiakkaille.

Toimeksiantosopimuksella yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden. Tyypillisiä toimeksiantosopimuksia ovat esimerkiksi kiinteistönvälitys-, konsultaatio- ja huoltosopimukset.

---

Tags: puitesopimus, välimiesmenettely

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi